الگوی برآورد نیروی انسانی دندانپزشکی و به کار‌گیری آن درتخمین تعداد دندانپزشکی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴

Untitled-1.jpg
سال انتشار: 1379

مولفان: دکتر بتول شریعتی، دکتر فرانک فرزدی(عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)، دکتر حسن حسینی

چکیده

اطلاعات کافی و مناسب، از شرایط لازم و ضروری برنامه‌ریزی‌ها برای تربیت تعداد کافی نیروی انسانی، توزیع مناسب آنها و همچنین ارائه خدمات دندانپزشکی است، و الگوی برآورد نیروی انسانی مورد نیاز حرفه دندانپزشکی با توجه به شرایط خاص جامعه ایران و سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی آن برای پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است. در این کتاب الگوی طراحی شده نحوة بکارگیری و نتایج حاصل از برآورد دندانپزشک مورد نیاز ارائه شده است. این اطلاعات تعداد دندانپزشک مورد نیاز در کل کشور و به تفکیک استانی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد مورد نیاز پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی را تخمین می‌زند.