گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

خدمات بهداشتی درمانی، حجم وسیعی از فعالیتهای انسانی را در بر می‌گیرد. این فعالیتها در ارتباط تنگاتنگ با تمام اقشار اجتماع بوده و به پیچیدگی تمام ابعاد انسان است. این خدمات بخش عظیمی از سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی هر کشوری را به خود اختصاص می‌دهد و به دنبال تامین سلامت انسان است و با عنایت به نقش غیرقابل انکار انسان در توسعه، بی‌تردید چنین خدماتی جزء لاینفک توسعه هر کشوری محسوب می‌شوند.

با توجه به محدودیت منابع و در جهت تامین عدالت اجتماعی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و برای تحقق سلامت برای همه در هر برهه‌ای از زمان نیاز به راهکارهایی نو در سیستم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است تا بتوان با بسیج بهینه منابع، تمامی چالش‌های موجود در بخش بهداشت و درمان را پشت سرگذاشت.

طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی در برنامه‌های اول و دوم توسعه، سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی در بخش بهداشت و درمان با هدف بهبود شاخص‌های حیاتی و گسترش دسترسی به خدمات در تمام نقاط کشور و برای تمامی گروه‌های نیازمند بوده است. به طوری که در حال حاضر حدود 85% از جمعیت روستایی کشور به مراقبت‌های بهداشتی درمانی دسترسی دارند. در پرتو افزایش دسترسی به این مراقبت‌ها امید به زندگی از 67 سال برای مردان و 69 سال برای زنان در سال 1365 به70/70 سال برای مردان و 73/4 سال برای زنان در 1375 رسیده است. سایر دستاوردها شامل کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان، اجرای برنامه گسترش ایمن سازی، مبارزه با بیماریهای واگیردار، بوده است.

علیرغم تمامی موفقیت‌های کسب شده در زمینه حفظ و ارتقای سلامت جامعه، با توجه به رشد جمعیت، بی کرانگی‌ نیازهای بهداشتی جامعه، محدودیت منابع و شتاب وزافزون تغییر شرایط اجتماعی اقتصادی، نیاز به شکل گیری گروههای کارشناسی در جهت دستیابی به شیوه‌های نوین در سیستم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی است. تشکیل گروه پژوهشی «مدیریت خدمات بهداشتی درمانی» در راستای پاسخگویی به نیاز فوق است. که عمدتا به انجام پژوهش‌های کاربردی و در پاسخ به تقاضاهای سیستم خدمات بهداشتی درمانی در جهت دستیابی به این هدف می‌کوشد. در ضمن این گروه با هدف گیری تمامی بخش‌های تاثیرگذار بر سلامتی افراد جامعه، با ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای در جهت هماهنگی فعالیت‌های بین بخشی نیز تلاش خواهد نمود.

اهداف اصلی گروه
 • ارتقاء مدیریت نظام بهداشتی درمانی
 • کاهش نابرابری بهداشتی جهت برقراری دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی درمانی
 • ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
 • استفاده بهینه از منابع در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
اهداف اختصاصی گروه
 • بررسی و تعیین راهکارهای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
 • بررسی و تعیین راهکارهای بهبود اثربخشی و کارایی خدمات بهداشتی درمانی
 • طراحی الگوی مناسب منابع انسانی سلامت
 • تعیین راهکارهای پیش‌بینی هزینه خدمات سرپایی و بستری
 • تعیین راهکارهای بهبود دسترسی اقتصادی افراد جامعه به خدمات درمانی سرپایی و بستری
 • راهکارهای ارتقاء کارایی سیستم ارجاع
 • ارائه راهکارهای مناسب در راستای استفاده بهینه از خدمات بهداشتی درمانی توسط افراد جامعه
 • ارزیابی نیازهای بهداشتی درمانی گروههای مختلف جامعه
 • بررسی الگوی رفتاری افراد خانواده‌ها در زمینه موضوعات بهداشتی
 • بررسی راهکارهای توانمندسازی افراد جامعه

 

توانایی‌های تخصصی گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • طراحی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • طراحی و برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • طراحی و برگزاری بسته‌های آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • ارائه مشاوره تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • ارائه مشاوره پژوهش در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

مشخصات اعضاء گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به شرح ذیل است.

افسون آیین پرست، عضو هیات علمی

مدیر گروه

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای عمومی، تخصص مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی: دانشیار پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت

علی اصغر حائری مهریزی
مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار کاربردی
مرتبه علمی: عضو هیات علمی، مربی پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت

فاطمه ریاضی

کارشناس

مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات

نحوه فعالیت: تمام وقت