اعضای هیات علمی

علی منتظری مقدم

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه

دانلود رزومه

علی اصغر حائری مهریزی

مربی پژوهش


گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانلود رزومه

رامین مظفری کرمانی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت

دانلود رزومه

 

ژیلا صدیقی

استاد پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت

دانلود رزومه

افسون آیین پرست

دانشیار پژوهش


مدیر گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانلود رزومه

فرزانه مفتون

استاد پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه

دانلود رزومه

محمود طاووسی

دانشیار پژوهش


گروه پژوهشی ارتقای سلامت

منصوره فرهنگ نیا

مربی پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه

سمیرا محمدی

استادیار پژوهش


گروه پژوهشی سلامت جامعه
دانلود رزومه