گروه پژوهشی سلامت جامعه

این گروه پژوهشی به بررسی وضعیت پیامدهای سلامت در زمینه های ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می پردازد و نیز نحوه ی توزیع پیامدهای سلامت را در گروههای جمعیتی جامعه مورد مطالعه قرار می دهد. بررسی تأثیر عوامل و سیاستهای بهداشتی مرتبط با پیامدهای سلامت از دیگر زمینه های فعالیت این گروه پژوهشی می باشد که شامل عوامل پزشکی، خدمات بهداشتی – درمانی، عوامل رفتاری، عوامل اجتماعی، عوامل مربوط به شیوه ی زندگی و نیز سیاستهای مربوط به حوزه سلامت است.

هدف اصلی
اهداف اختصاصی
 • ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی گروههای جمعیتی
  • تعیین نیازهای جامعه در زمینه برنامه های سلامت در حیطه های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی
  • بررسی سلامت در گروههای جمعیتی مختلف و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن
  • بررسی اپیدمیولوژیک در حوزه اختلالات روانی، رفتاری و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
  • بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با ابعاد سلامت
  • بررسی اختلالات و مشکلات روانی مبتلایان به بیماریهای جسمی
  • ترجمه، پایایی و روایی ابزارهای سنجش سلامت در حیطه های جسمی، روانی، اجتماعی
  • ارزیابی برنامه های سلامت در حیطه های خدمات جسمی، روانی، اجتماعی

مشخصات اعضاء گروه پژوهشی سلامت جامعه به شرح ذیل است.

فرزانه مفتون

مدیر گروه


مقطع و رشته تحصیلی: دکترای عمومی، تخصص مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت

رزومه

علی منتظری مقدم

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری سلامت همگانی گرایش اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت
رزومه

منصوره فرهنگ نیا

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکترای ژنتیک اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: مربی پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت

رزومه

حمید سوری

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعالیت: پاره وقت

رزومه

امیر محمود حریرچی

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری سلامت همگانی گرایش اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار پژوهش
نحوه فعالیت: پاره وقت
رزومه

فاطمه نقی زاده موغاری

کارشناس


مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد زیست شناسی- ژنتیک
نحوه فعالیت: تمام وقت