مدیران و کارشناسان

حسین پورنعمتی شمس آبادی

سرپرست معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

طاهره رستمی کتشالی

مدیر اداره حوزه ریاست، روابط عمومی و اطلاع رسانی

تحصیلات: دکتری جامعه شناسی

سعید بنار

مدیر امور مالی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

آرزو اسدی

مدیر اداره نشریات

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

فریبا رسولی

کارشناس اداره پژوهش

تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

راحله رستمی کتشالی

کارشناس گروه پژوهشی ارتقای سلامت

تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

اکرم هاشمی

کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

فاطمه ریاضی

کارشناس گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اطلاعات

و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات

فاطمه نقی زاده موغاری

کارشناس گروه پژوهشی سلامت جامعه

تحصیلات: کارشناس ارشد زیست شناسی - ژنتیک

زهره مرتضی بیگی

کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی

زهرا دیم محمد

مسئول دفتر

تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

مظفر پرویزی

متصدی خدمات عمومی

تحصیلات: دیپلم گرافیک کامپیوتری