لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۳۹۳

تدوین آموزش نامه و تاثیر بکارگیری آن بر رضایت دانشجویان فوریت پزشکی و ارزشیابی بالینی آنان در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1392

اسامی نویسندگان: کرمپوریان آرزو، خطیبان مهناز، جهانگیری کتایون، رضوی زهرا، ایمنی بهزاد
مجله: مجله علمی پژوهان
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: psj.umsha.ac.ir


ارزیابی محیط آموزشی درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس الگوی Acleem

اسامی نویسندگان: نقی زاده موغاری زهرا، کوهپایه زاده جلیل، سلطانی عربشاهی سیدکامران، بیگدلی شعله، اسماعیلی جاوید غلامرضا، طاووسی محمود، موسوی مریم
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (18 تا 65 سال)

اسامی نویسندگان: منتظری علی، طاووسی محمود، رخشانی فاطمه، آذین سید علی، جهانگیری کتایون، عبادی مهدی، نادری مقام شهره، سلیمانیان آتوسا، سربندی فاطمه، معتمدی امیر، نقیبی سیستانی محمد مهدی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


تاثیر آموزش سلامت بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان دختر

اسامی نویسندگان: امینی عایشه، طاووسی محمود، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


اعتبار یابی گونه فارسی پرسشنامه 19 سؤالی صمیمیت و فعالیت جنسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس

اسامی نویسندگان: محمدی خدیجه، رهنما پروین، محمدی تبار شفیقه، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


سالمندی در ایران؛ مشکلات و راهکارها

اسامی نویسندگان: امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


Adherence and attrition in a web-based lifestyle intervention for people with metabolic syndrome

اسامی نویسندگان: Jahangiri L, Shojaeizadeh D, Montazeri A, Najafi M, Mohammad K, Yaseri M
مجله: Iranian Journal of Public Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: ijph.tums.ac.ir


Reliability and validity of the peabody developmental motor scales-second edition for assessing motor development of low birth weight preterm infants

اسامی نویسندگان: Tavasoli A, Azimi P, Montazeri A
مجله: Pediatric Neurology
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: pedneur.com


Patients’ and physicians’ descriptions of occurrence and diagnosis of endometriosis: a qualitative study from Iran

اسامی نویسندگان: Riazi H, Tehranian N, Ziaei S, Mohammadi E, Hajizadeh E, Montazeri A
مجله: BMC Women's Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: bmcwomenshealth.biomedcentral.com


Factor Structure of the Iranian Version of 12-Item General Health Questionnaire

اسامی نویسندگان: Rahmati Najarkolaei F, Raiisi F, Rahnama P, GholamiFesharaki M, Zamani O, Jafari M, Montazeri A
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


Assessment of self-medication of the elderly in urban care homes by using health belief model

اسامی نویسندگان: Karimi M, Montazeri A, Khoshdel A, Kuhpayehzadeh J, Baradaran H, Rohani M, Rezai K.
مجله: Journal of Research & Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: jrh.gmu.ac.irt


Effectiveness of a theory-based intervention to increase colorectal cancer screening among Iranian health club members: a randomized trial

اسامی نویسندگان: Salimzadeh H, Eftekhar H, Majdzadeh R, Montazeri A, Delavari A
مجله: The Journal of Behavioral Medicine
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: link.springer.com


تأثیر مداخله آموزشی بر رفتار پرخطر جنسی افراد دارای سابقه مصرف مواد مخدر بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی

اسامی نویسندگان: میرحیدری مهدی، طوافیان صدیقه السادات، منتظری علی، فلاحی حمیرا
مجله: مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: sjsph.tums.ac.ir


فرآیند ترجمه و بازترجمه پرسشنامه سلامت معنوی سازمان اروپایی پژوهش و درمان سرطان (The EORTC QLQ-SWB) به زبان فارسی

اسامی نویسندگان: امیدواری سپیده، زنده دل کاظم، کاربخش مژگان، امینی کاشانی معصومه، صبوری کاشانی احمد، هاشمی بهنام، حریرچی ایرج، چهری ویدا، تاکیان امیرحسین
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


مقایسه اثربخشی دو شیوه آموزشی لحظه ای و چند رسانه ای بر رفتار تغذیه ای دانش آموزان ابتدایی

اسامی نویسندگان: شاه محمدی شهره، طاووسی محمود، غفرانی پور فضل اله
مجله: فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: journal.ihepsa.ir


Physical activity in Iranian older adults who experienced fall during the past 12 months

اسامی نویسندگان: Salehi L, Shokrvash B, Jamshidi E, Montazeri A
مجله: BMC Geriatrics
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: bmcgeriatr.biomedcentral.com


The Berlin questionnaire: performance of the Persian version for measuring obstructive sleep apnea in sleep clinic population

اسامی نویسندگان: Sadeghniiat-HaghighiKh, Montazeri A, Khajeh-Mehrizi1 A, Aminian O, Rahimi-Golkhandan A, Sedaghat M
مجله: Journal of Sleep Disordes: Treat & Care
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: http://www.scitechnol.com


Sexual functioning among married Iranian women with polycystic ovary syndrome

اسامی نویسندگان: Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A , Foroozanfard F, Kazemnejad A, Faghihzadeh S
مجله: International Journal of Fertility and Sterility
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: www.ijfs.ir


Is persistence of metabolic syndrome associated with poor health-related quality of life in non-diabetic Iranian adults? Tehran lipid and glucose study

اسامی نویسندگان: Amiri P, Hosseinpanah F, Jalali-Farahani S, Mehrabi Y, Montazeri A, Azizi F
مجله: Journal of Diabetes Investigation
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: onlinelibrary.wiley.com


Quality of life among nursing home resident compared with the elderly at home

اسامی نویسندگان: Hedayati H, Hadi N, Mostafavi L, Akbarzadeh A, Montazeri A
مجله: Shiraz E-Medical Journal
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


Quality of Life of migraine patients treated with combined propranolol and topiramate

اسامی نویسندگان: Ghahramani S, Hadi N, Shariat A, Memar Z, Montazeri A
مجله: Shiraz E-Medical Journal
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


An outcome measure of functionality and quality of life in Iranian women with osteoporotic vertebral fractures: a validation study of the QUALEFFO-41

اسامی نویسندگان: Azimi P, Shahzadi S, Azhari S, Montazeri A
مجله: Journal of Orthopaedic Science
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sciencedirect.com


On the impact of using jigsaw II technique on the development of writing performance of Iranian intermediate EFL learners

اسامی نویسندگان: Hosseini SM, Maleki R, Haeri Mehrizi AA
مجله: International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: ijllalw.org


Risk factors of pelvic organ prolapse in Iranian women: a cross-sectional study

اسامی نویسندگان: Direkvand- Moghadam A, Ghazanfari Z, Montazeri A, Delpisheh A, Direkvand- Moghadam A
مجله: International Journal of Epidemiologic Research
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: ijer.skums.ac.ir


Modifiable lifestyle risk factors and metabolic syndrome: opportunities for a web-based preventive program

اسامی نویسندگان: Jahangiry L, Shojaeizade D, Montazeri A, Najafi M, Mohammad k, AbbasalizadeFarhangi M
مجله: Journal of Research in Health Sciences
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: jrhs.umsha.ac.ir


بررسی امکان کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوژی و سونوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی

اسامی نویسندگان: آیین پرست افسون، فرزدی فرانک، مفتون فرزانه، ظهیریان مقدم تلما
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


آندومتریوز و سلامت جنسی: یک مرور نظام مند

اسامی نویسندگان: گشتاسبی آزیتا،زندی میترا،صدیقی ژیلا ،جهانگیری کتایون
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


ارزیابی آسیب پذیری سازه ای مراکز آموزشی در برابر زلزله و شناسایی اماکن امن جهت سرپناه اضطراری پس از زلزله و شناسایی اماکن جهت سرپناه اضطراری پس از زلزله (مطالعه موردی)

اسامی نویسندگان: جهانگیری کتایون، خردمند مهناز
مجله: فصلنامه امداد و نجات
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: jorar.ir


بررسی تعامل بین بخشی در حادثه نشت نفت به رودخانه زاینده رود ( مطالعه موردی)

اسامی نویسندگان: عتیقه چیان گلرخ، جهانگیری کتایون، شیشه فروش منصور، صفاری حسین، موسویان زهرا، مظاهری علی
مجله: فصلنامه امداد و نجات
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: jorar.ir


تغییرهای وضعیت سلامت روان افراد در شهر تهران در طول دوازده سال: مقایسه نتایج طرح (پروژه ) های سنجش سلامت و بیماری ( سال 1378) و سنجش عدالت در شهر تهران ( سال 1390)

اسامی نویسندگان: نوربالا احمد علی، باقری یزدی سیدعباس، واعظ مهدوی محمدرضا، اسدی لاری محسن، فقیه زاده سقراط، محمد کاظم، حائری مهریزی علی اصغر، پارساییان محبوبه
مجله: دانشور پزشکی
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: daneshvarmed.shahed.ac.ir


بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی و عوامل موثر: یک مطالعه مقطعی

اسامی نویسندگان: رژه ناهید، هروی کریموی مجیده، طاهری خرامه زهرا، منتظری علی، واحدیان امیر
مجله: پژوهش پرستاری
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: ijnr.ir


Sociocultural factors associated with breast self- examination among Iranian women

اسامی نویسندگان: Naghibi SA, Shojaizadeh D, Montazeri A, YazdaniCherati J
مجله: ActaMedicaIranica
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: acta.tums.ac.ir


Response Shift in measuring health- related quality of life: concepts, definitions, and challenges

اسامی نویسندگان: Hosseini B, Nedjat S, Zendehdel K, Majdzade R, Montazeri A
مجله: Basic & clinical cancer Research
سال انتشار: 2013
لینک چکیده مقاله: bccr.tums.ac.ir


Different patterns of association between education and wealth with non- fatal myocardial infarction in Tehran, Iran: a population- based case- control study

اسامی نویسندگان: Cheraghian B, Nedjat S, Mansournia MA, Majdzadeh R, Mohammad K, Vaez- Mahdavi MR, Faghihzade S, Haeri Mehrizi AA, AsadiLari M
مجله: Medical Journal of the Republic of Iran
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: mjiri.iums.ac.ir


پیشگویی کننده های قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد: یک مطالعه مقطعی

اسامی نویسندگان: میرحیدری مهدی، طوافیان صدیقه السادات، منتظری علی، فلاحی حمیرا
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


بررسی ارتباط علی میان پارازیت های ماهواره ای و آسیب به سلامت: برخی بایدها و نبایدها

اسامی نویسندگان: امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


Psychometric properties of KIDSCREEN health-related quality of life questionnaire in Iranian adolescents

اسامی نویسندگان: Parizi AS, Garmaroudi G, Fazel M, Omidvari S, Azin SA, Montazeri A, Jafarpour S
مجله: Quality of Life Research
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: link.springer.com


The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire-19: reliability, validity, and factor structure of the Persian version

اسامی نویسندگان: Mohammadi K, Rahnama P, Montazeri A, Foley FW
مجله: Journal of Sexual Medicine
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


Seat- belt use among drivers and front passengers: an observational study from the Islamic Republic of Iran

اسامی نویسندگان: Sadeghnejad F, Niknami S, Hydarnia A, Montazeri A
مجله: Eastern Mediterranean Health Journal
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: emro.who.int


بررسی رضایت شغلی پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی و دولتی

اسامی نویسندگان: صدیق لیلا، میثمی پاشا علی، منتظری علی
مجله: دو ماهنامه سلامت کار ایران
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: ioh.iums.ac.ir


Pelvic organ Prolapse /Urinary Incontinence Sexual Questionnaire (PISQ-12): psychometric validation of the Iranian version

اسامی نویسندگان: Momenimovahed Z, Pakgohar M, Montazeri A
مجله: International Urogynecology Journal
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: link.springer.com


The social determinants of health in association with women’s health status of reproductive age: a population-based study

اسامی نویسندگان: Bahiraei A, Bakouei F, Mohammadi A, Montazeri A, Hosseini M
مجله: Iranian Journal of Public Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: ijph.tums.ac.ir


Artificial neural networks in neurosurgery

اسامی نویسندگان: Azimi P, Mohammadi H, Benzel E, Shahzadi S, Azhari S, Montazeri A
مجله: Journal of Neurolgy, Neurosurgery, and Psychiatry
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: jnnp.bmj.com


The impact of polycystic ovary syndrome on the health- related quality of life: a systematic review and meta- analysis

اسامی نویسندگان: Bazarganipour F, Taghavi SA, Montazeri A, Ahmadi F, Chaman R, Khosravi A
مجله: Iranian Journal Reproductive medicine
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: ssu.ac.ir


An outcome measure of functionality and pain in patients with low back disorder: a validation study of the Iranian version of core outcome measures index

اسامی نویسندگان: Mohammadi HR, Azimi P, Zali A, Montazeri A
مجله: Asian Journal of Neurosurgery
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: asianjns.org


Correlation of invalidation with symptom severity and health status in fibromyalgia

اسامی نویسندگان: Ghavidel- Parsa B, Amir Maafi A, Aarabi Y, Haghdoost A, Khojamli M, Montazeri A, Sanaei O, Bidari A
مجله: Rheumatology
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: rheumatology.oxfordjournals.org


Validation study of the extended theory of reasoned action questionnaire for drug abuse prevention in adolescents

اسامی نویسندگان: Tavousi M, Montazeri A, Heidarnia A, Haeri Mehrizi AA
مجله: Journal of Research and Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: jrh.gmu.ac.ir


Waiting time for first outpatient visit in specialty level: assessing the provider related factors

اسامی نویسندگان: Aeenparast A, Maftoon F, Farzadi F, Mohamadi A
مجله: Archives of Iranian Medicine
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: europepmc.org


Quality of life of postmenopausal women and their spouses: a community- based study

اسامی نویسندگان: Mohammadalizadehcharandabi S, Rezaei N, Hakimi S, Montazeri A, Taheri S, Taghinejad H, Sayehmiri K
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


تعیین رضایت از زندگی در میان مصدومان مین و مهمات عمل نکرده زیر 18 سال

اسامی نویسندگان: موسوی بتول، گنج پرور زهره، سروش محمدرضا، خاطری شهریار، شکوهی حمید، منتظری علی
مجله: دانشور پزشکی
سال انتشار: 1392
لینک چکیده مقاله: daneshvarmed.shahed.ac.ir


اورژانس پیش بیمارستانی: تحلیل وضعیت موجود تجهیزات طبی آمبولانس های پایگاه های خدمات پزشکی اورژانس شهر رشت

اسامی نویسندگان: پورشیخیان مجید، جهانگیری کتایون، کاظم نژاد احسان، وطن خواه سودابه
مجله: فصلنامه امداد و نجات
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: jorar.ir


میزان و عوامل مربوط به استفاده ازکمربند ایمنی در رانندگان و سرنشینان جلو در تهران: نتایج مشاهده و مصاحبه

اسامی نویسندگان: صادق‌نژاد فاطمه، نیکنامی شمس‌الدین، منتظری علی، حیدرنیا علیرضا
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


جهانی شدن و سلامت روان: بررسی نظام‌مند متون پژوهشی

اسامی نویسندگان: منتظری علی، طاووسی محمود، امیدواری سپیده، هدایتی علی اصغر، رستمی طاهره، هاشمی اکرم
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


پیش بینی کننده های رفتار فعالیت بدنی به منظور پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی توسعه یافته باور سلامت در زنان میانسال

اسامی نویسندگان: سلیمانیان آتوسا، نیکنامی شمس الدین، حاجی زاده ابراهیم، شجاعی زاده داود، طاووسی محمود
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری

اسامی نویسندگان: طاهری خرامه زهرا، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، منتظری علی، حاجی زاده ابراهیم
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1393
لینک چکیده مقاله: payeshjournal.ir


Assessment of health- related quality of life in patients with Psoriasis in comparison with normal subjects in Shiraz, Iran

اسامی نویسندگان: Farahangiz S, Hadi N, Naseri M, Agah E ,Montazeri A
مجله: Shiraz E-Medicine Journal
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


Towards a holistic approach to healthy diet: evidence from Iranian health perception study

اسامی نویسندگان: Sadighi J, Montazeri A, Jahangri K
مجله: Iranian Journal of Public Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: ijph.tums.ac.ir


Quality of life in angina pectoris patients: assessing with the Seattle Angina Questionnaire (SAQ)

اسامی نویسندگان: Taheri Kharame Z, Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Montazeri A, Hajizadeh E
مجله: Iranian Journal of Critical Care Nursing
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: jccnursing.com


Perception of breast cancer screening among Iranian women without experience of mammography: a qualitative study

اسامی نویسندگان: Khazaee-Pool M, Majlessi F, RahimiForoushani A, Montazeri A, Nedjat S, Shojaeizadeh D, Tol A, Salimzadeh H
مجله: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: journal.waocp.org


Development and psychometric evaluation of the Premarital Sexual Behavior Assessment Scale for Young Women (PSAS-YW): an exploratory mixed method study

اسامی نویسندگان: Rahmani A, Merghati-Khoei E, Moghadam-Banaem L, Hajizadeh E, Hamdieh M, Montazeri A
مجله: Reproductive Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: reproductive-health-journal.biomedcentral.com


An outcome measure of functionality and quality of life in patients with cervical myelopathy

اسامی نویسندگان: Azimi P, Rezaei O; Montazeri A
مجله: Iran Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


The experience of women affected by polycystic ovary syndrome: a qualitative study from Iran

اسامی نویسندگان: NasiriAmiri F, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Montazeri A, MohammadpourThamtan RA
مجله: International Journal of Endocrinology and Metabolism
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


Diagnostic values of different definitions of metabolic syndrome to detect poor health status in Iranian adults without diabetes

اسامی نویسندگان: Amiri P, Deihim T, Hosseinpanah F, Barzin M, Hasheminia M, Montazeri A, Azizi F
مجله: Diabetic Medicine
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: onlinelibrary.wiley.com


Metabolic syndrome and health-related quality of life in reproductive age and post-menopausal women: Tehran Lipid and Glucose Study

اسامی نویسندگان: Amiri P, Deihim T, Nakhoda K, Hasheminia M, Montazeri A, Azizi F
مجله: Archives of Iranian Medicine
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: aimjournal.ir


Red Ruby: an interactive web-based intervention for lifestyle modification on metabolic syndrome: a study protocol for a randomized controlled trial

اسامی نویسندگان: Jahangiry L, Shojaeizadeh D, Najafi M, Mohammad K, AbbasalizadFarhangi M, Montazeri A
مجله: BMC Public Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: bmcpublichealth.biomedcentral.com


Accuracy of physician directories in Tehran considering the present situation and improvement suggestions

اسامی نویسندگان: Aeenparast A, Maftoon F, Farzadi F, RezaeiYazdeli M
مجله: Thrita
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sites.kowsarpub.com


Hospital safety index (HSI) analysis in confronting disasters: a case study from Iran

اسامی نویسندگان: Jahangiri K, Izadkhah Y, Lari A
مجله: International Journal of Health System and Disaster Management
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: ijhsdm.org


Inter-sectoral interaction in oil spill incident: Zayande Rood case study

اسامی نویسندگان: Atigheehian G, Jahangiri K, Maleki MR
مجله: International Journal of Health System and Disaster Management
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: ijhsdm.org


Self- confidence in women with and without polycystic ovary syndrome

اسامی نویسندگان: Amini L, Valian K, SdeghiAvvalshahr H, Montazeri A
مجله: Journal of Family and Reproductive Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: jfrh.tums.ac.ir


Development and validation of a health belief model based instrument for measuring factors influencing exercise behaviors to prevent osteoporosis in pre-menopausal women (HOPE)

اسامی نویسندگان: Soleymanian A, Niknami S, Hajizadeh E, Shojaeizadeh D, Montazeri A
مجله: BMC Musculoskeletal Disorders
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com


A validation study of the Iranian version of STarT Back Screening Tool (SBST) in lumbar central canal stenosis patients

اسامی نویسندگان: Azimi P, Shahzadi S, Azhari S, Montazeri A
مجله: Journal of Orthopaedic Science
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: sciencedirect.com


The Insomnia Severity Index: cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of a Persian version

اسامی نویسندگان: Sadeghniiat-Haghighi K, Montazeri A, Khajeh-Mehrizi A, Nedjat S, Aminian O
مجله: Quality of Life Research
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: link.springer.com


Health-related quality of life in patients with polycystic ovary syndrome (PCOS): a model-based study of predictive factors

اسامی نویسندگان: Bazarganipour F, Ziaei S, Montazeri A, Foroozanfard F, Kazemnejad A, Faghihzadeh S
مجله: Journal of Sexual Medicine
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: onlinelibrary.wiley.com


Assessment of periodontal knowledge following a mass media oral health promotion campaign: a population- based study

اسامی نویسندگان: Gholami M, Pakdaman A, Montazeri A, Jafari A, Virtanen J
مجله: BMC Oral Health
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: bmcoralhealth.biomedcentral.com


Women’s Health in natural disasters: a vulnerability analysis

اسامی نویسندگان: Jahangiri K, Izadkhah Y, Sadighi J
مجله: Planet @ Risk
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: bmjopen.bmj.com