لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۳۹۷

تاثیر سواد سلامت و شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری بر پیامد وزن هنگام تولد، در زنان باردار بلوچستان ایران

اسامی نویسندگان: ایزدی راد حسین، نیکنامی شمس الدین، ضاربان ایرج، طاووسی محمود
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی کیفیت خواب زنان در دوره نفاس و عوامل مرتبط با آن در شهر زنجان سال 1393

اسامی نویسندگان: بهبودی مقدم زهرا، کشاورز افشار مهناز، پوررحیمی اکبر، تقی زاده زیبا، مختاری زنجانی پوران، منتظری علی
مجله: مجله زنان مامائی و نازائی
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://ijogi.mums.ac.ir


اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه درک پیری (APQ)

اسامی نویسندگان: میرعمادی مژگان، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا سید حمید، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


سرمایه اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

اسامی نویسندگان: صابری بهزاد، نجان سحرناز، فتوحی اکبر، رجب اسداله، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Explaining effective factors on access to maternal health information during pregnancy: a qualitative study

اسامی نویسندگان: Taheri S, Taghizadeh Z, Tavousi M
مجله: Journal of Research in Medical and Dental Sciences
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.jrmds.in


The role of perceived barrier in the postpartum women’s health promoting lifestyle: a partial mediator between self- efficacy and health promoting lifestyle

اسامی نویسندگان: Hajimiri Kh, Shakibazadeh E, Haeri Mehrizi AA, Shab Bidar S, Sadeghi R
مجله: Journal of Education and Health Promotion
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.ncbi.nlm.nih.gov


Comparing the frequency of polycystic ovary syndrome in women with and without epilepsy

اسامی نویسندگان: Amini L, Hematian M, Montazeri A, Gharegozli K
مجله: Journal of Family Medicine and Primary Care
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.jfmpc.com


The polycystic ovary syndrome health- related quality of life questionnaire: confirmatory factor analysis

اسامی نویسندگان: Nasiri Amiri F, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Montazeri A, Mohammadpour RA
مجله: International Journal of Endocrinology and Metabolism
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://endometabol.com


Adding health literacy to the health belief model: effectiveness of an educational intervention on smoking preventive behaviors among university students

اسامی نویسندگان: Panahi R, Ramezankhani A, Tavousi M, Niknami Sh
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://ircmj.com


A comparative study between transcutaneous electrical nerve stimulation and fentany1 to relieve shoulder pain during laparoscopic gynecologic surgery under spinal anesthesia: a randomized clinical trial

اسامی نویسندگان: Asgari Z, Tavoli Z, Hosseini R, Nataj M, Tabatabaei F, Dehghanizadeh F, Haji Amoo Assar H, Sepidarkish M, Montazeri A
مجله: Pain Research and Management
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.hindawi.com


مقایسه میزان اعتماد شهروندان تهرانی به پیام های سلامت در رسانه ملی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان: یک مطالعه جمعیتی در تهران

اسامی نویسندگان: رئیسی نافچی ابوالقاسم، دانایی ابوالفضل، تقی زاده شیاده سیده نسرین، حائری مهریزی علی اصغر، صدیقی ژیلا، رستمی راحله، طاووسی محمود
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


تاثیر سواد سلامت و شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری بر پیامد وزن هنگام تولد، در زنان باردار بلوچستان ایران

اسامی نویسندگان: ایزدی راد حسین، نیکنامی شمس الدین، ضاربان ایرج، طاووسی محمود
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


تقویت عملکرد اعتقاد بهداشتی با استفاده از سواد سلامت در پیش بینی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه سواد سلامت
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://literacy.ihepsa.ir


سنجش سواد سلامت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

اسامی نویسندگان: احمدی فاطمه زهرا، مهرمحمدی محمود، طلایی ابراهیم، فردانش هاشم، پاک نهاد مهدیه، نقی زاده سوسن، حامدی هاجر، نوروزی سپیده، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


ارتباط بین حمایت اجتماعی و قصد فرزند آوری در زنان ساکن شهر تهران

اسامی نویسندگان: آفرینی فاطمه سادات، اکبری ناهید، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Need assessment of hemodialysis patients to improve dialysis adequacy in Iran: a qualitative study

اسامی نویسندگان: Esmaili H, Majlessi F,Montazeri A, Nedjat S, Sadeghi R, Zeinali J
مجله: Medical Science
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.discoveryjournals.org


Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) and Urogenital Distress Inventory (UDI-6): Translation and psychometric validation of the Iranian version

اسامی نویسندگان: Momenimovahed Z, Tiznobaik A, Pakgohar M, Montazeri A, Taheri S
مجله: Journal of Clinical and Diagnostic Research
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.jcdr.net


Psychometric evaluation of the Persian version of the Lymphedema Life Impact Scale (LLIS, Version 1) in breast cancer patients

اسامی نویسندگان: Haghighat Sh, Montazeri A, Zayeri F, Ebrahimi M, Weiss J
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: https://hqlo.biomedcentral.com


Adaptation to maternal role and infant development: a cross sectional study

اسامی نویسندگان: Khandan S, Riazi H, Amir Ali Akbari S, Nasiri M, Montazeri A
مجله: Journal of Reproductive and Infant Psychology
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: https://tandfonline.com


Psychometric properties of the Persian version of the quality of in early old age (CASP- 19)

اسامی نویسندگان: Heravi- Karimooi M, Rejeh N, Garshasbi A, Montazeri A, Bandari R
مجله: Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://ijpsychiatrybs.com


Explaining effective factors on access to maternal health information during pregnancy: a qualitative study

اسامی نویسندگان: Taheri S, Taghizadeh Z, Tavousi M
مجله: Journal of Research in Medical and Dental Sciences
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.jrmds.in


Effect of health education on the knowledge, attitude, and practice of fast food consumption among primary students in Tehran

اسامی نویسندگان: Shabanian Kh, Ghofranipour F, Shahbazi H, Tavousi M
مجله: Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://hehp.modares.ac.ir


Health Literacy and smoking

اسامی نویسندگان: Panahi R, Ramezankhani A,Tavousi M, Niknami Sh
مجله: Journal of Research & Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://jrh.gmu.ac.ir


تبیین محورهای اصلی خودمراقبتی به تفکیک سطوح پیشگیری و تعیین ابعاد مدیریتی آن

اسامی نویسندگان:مفتون فرزانه، شریفان مژگان، نقی زاده موغاری فاطمه
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

اسامی نویسندگان: فرقدانی زهرا، طاهری خرامه زهرا، امیری مهر علیرضا، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی میزان خطر نسبی اختلالات تکامل عصبی در کودکان 1 تا 3 ساله مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین

اسامی نویسندگان: مظفری کرمانی رامین، احمدی احمد، صدیقی ژیلا، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، رستمی راحله، نعیمی فاطمه
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


شادکامی زنان و مردان ایرانی 20 تا 40 ساله و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه ملی

اسامی نویسندگان: منتظری علی، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، مظفری کرمانی رامین، نقی زاده موغاری فاطمه، عنبری مهدی، هاشمی اکرم
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی کیفیت زندگی جنسی زنان باردار: یک مطالعه مقطعی

اسامی نویسندگان: آژ نضال، سمیعی راد فاطمه، کلهر مهری، حسن پور کبری، علیپور محمود، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Effect of counseling bassed on PLISSIT model on sexual function of HIV- positive married women

اسامی نویسندگان: Asadi L, Ziaei T, Emadi Koochak H, Montazeri A, Rezaei E, Behboodi Moghadam Z, Shahmohammdi L
مجله: HIV & ADIS Review
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.termedia.pl


Polycystic ovary syndrome and its impact on Iranian women’s quality of life: a population- based study

اسامی نویسندگان: Behboodi Moghadam Z, Fereidooni B, Saffari M, Montazeri A
مجله: BMC Women’s Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://bmcwomenshealth.biomedcentral.com


Measures of health- related quality of life in PCOS women: a systematic review

اسامی نویسندگان: Behboodi Moghadam Z, Fereidooni B, Saffari M, Montazeri A
مجله: International Journal of Women’s Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.dovepress.com


Quality of life and psychological distress in women with recurrent miscarriage: a comparative study

اسامی نویسندگان: Tavoli Z, Mohammadi M, Tavoli A, Moini A, Effatpanah M, Khedmat L, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://hqlo.biomedcentral.com


Psychometric properties the Iranian version of Older People’s Quality of Life questionnaire (OPQOL)

اسامی نویسندگان: Nikkhah M, Heravi- Karimooi M, Montazeri A, Rejeh N, Sharif Nia H
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://hqlo.biomedcentral.com


Readiness to change for interprofessinal collaboration in healthcare: development and validation of a theory- based instrument

اسامی نویسندگان: Shirazi M, Moradi K, Haeri Mehrizi AA, Keshmiri F,Montazeri A
مجله: Journal of Interprofessional Care
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.tandfonline.com


بررسی راه های تاثیر سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته با سواد سلامت

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود حائری مهریزی علی اصغر،رضایی مهدی، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه بهداشت در عرصه
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://journals.sbmu.ac.ir


بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی: یک مطالعه مقایسه ای

اسامی نویسندگان: دانشور سمیرا، خدامرادی علی، غضنفری زینب، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی اثرات آموزش تدابیر حفظ سلامت بر پایه طب ایرانی (حفظ الصحه) بر هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت

اسامی نویسندگان: هداوند محمدباقر، اسماعیلی صابر سیدسعید، منتظری علیجعفری فرهاد، غلامی فشارکی محمد، عابدی مصطفی
مجله: دانشور پزشکی
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://daneshvarmed.shahed.ac.ir


ارائه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه های درمانی

اسامی نویسندگان: فرهمندفر زینب، حاجی نبی کامران، آیین پرست افسون
مجله: بیمه سلامت ایران
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://journal.ihio.gov.ir


مروری بر مفاهیم سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

اسامی نویسندگان: جولایی حسن، زارعی نوشین، کشتکار وحید، ...، فرزدی فرانک، زحلی نژاد محمد ابراهیم، محقق زاده عبدالعلی، سیدی سیدمهدی، مجدزاده سیدرضا، اکرمی فروزان، تبریزچی نرگس، محققی محمدعلی
مجله: فرهنگستان علوم پزشکی
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://ijhp.ir


Cut- off value for body mass index in predicting surgical success in patients with lumbar spinal canal stenosis

اسامی نویسندگان: Azimi P, Yazdanian T, Shahzadi S, C.Benzel E, Azhari Sh, Nayeb Aghaei H, Montazeri A
مجله: Asian Spine Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.asianspinejournal.org


Design and validation of mizaj identification questionnaire in Persian medicine

اسامی نویسندگان: Salmannezhad H, Mojahedi M, Ebadi A, Mozaffarpur SA, Alipoor A, Saghebi R, Montazeri A
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://journals.indexcopernicus.com


Setting research priorities to achieve long-term health targets in Iran

اسامی نویسندگان: Mansoori P, Majdzadeh R, Abdi Z, Rudan I, Yee Chan K, The Iranian CHNRI Health Research Priority Setting Group; Aarabi M, Ahmadnezhad E, Ahmadnia S, Akhondzadeh S, Azin A, Azizi F, Dehnavieh R, Eini-Zinab H, Farzadfar F, Farzaei MH, Ghanei M, Haghdoost AA, Hantoushzadeh S, Heydari G, Joulaei H, Kalantari N, Kelishadi R, Khosravi A, Larijani B, Mahvi AH, Massah Bavani AR, Mesdaghinia A, Mokri A, Montazeri A, Mostafavi E, Motevalian SA, Naddafi K, Nikfar S, Nojoumi SA, Noroozian M, Olyaeemanesh AR, Omidvar N, Ostadtaghizadeh A, Pourmalek F, Rahimi R, Rahimi-Movaghar A, Rashidian A, Razaghi E, Sadeghi-Bazargani H, Salehi Zalani G, Soori H, Sadegh Tabrizi J, Vedadhir A, Yazdizadeh B, Yunesian M, Zare M
مجله: Journal of Global Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.jogh.org


Smoking prevalence and its related factors among dormitory students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اسامی نویسندگان: Panahi R, Tavousi M, Ramezankhani A, Sahraei M, Osmani F, Khalilipour Darestani M, Rezaee M, Niknami Sh
مجله: Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://zjrms.com


Impact of sport on the cardiovascular diseases scale based on health belief model: questionnaire psychometric properties

اسامی نویسندگان: Jorvand R, Tavousi M, Ghofranipour F
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://ircmj.com


Deciduous dentition approximal caries lesion progression and regression following preventive treatment: Literature review

اسامی نویسندگان: Pakdaman A, Montazeri A, Evans RW
مجله: Australian Dental Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://onlinelibrary.wiley.com


An educational intervention based on the extended parallel process model to improve attitude, behavioral intention, and early breast cancer diagnosis: a randomized trial

اسامی نویسندگان: Termeh Zonouzy V, Niknami Sh, Ghofranipour F, Montazeri A
مجله: International Journal of Women’s Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.dovepress.com


Socio- economic status and prevalence of self- reported osteoporosis in Tehran: results from a large population- based cross- sectional study (Urban HEART-2)

اسامی نویسندگان: Asadi Laari M, Vaez Mahdavi MR, Faghihzadeh S, Haeri Mehrizi AA,, Jorjoran Shushtari Z, Cheraghian B
مجله: Journal of Urban Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://www.semanticscholar.org


Application of the short form of quality of life instrument version 2 in large population of Tehran

اسامی نویسندگان: Gholami A, Nadjafi Sh, Moradpour F, Mousavi Jahromi Z, Montazeri A, Vaez Mahdavi MR, Haeri Mehrizi AA, Abbasi Ghahrramanloo A, Hatamian S, Sohrabi MR, Asadi Laari M
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


بررسی تاثیر مشاوره شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

اسامی نویسندگان: جلیلیان فرزانه، کبودی مرضیه، طهرانی زاده مریم، نقی زاده موغاری فاطمه، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


ارتباط چاقی و اسپرموگرام در مردان با ناباروری ایدیوپاتیک

اسامی نویسندگان: هاشم زاده مژگان، تقی زاده زیبا، بهبودی مقدم زهرا، منتظری علی، رشیدی بتول، شمس مهری، فرخی مینا
مجله: زنان، مامایی و نازایی ایران
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://ijogi.mums.ac.ir


تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، رضایی مهدی، طاووسی محمود،پیشوایی ملیحه، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه بهداشت در عرصه
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://journals.sbmu.ac.ir


مداخلات پیشگیرانه در خصوص مصرف دخانیات توسط نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مروری

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، پناهی رحمن، حائری مهریزی علی اصغر، عنبری مهدی، مظفری کرمانی رامین، رستمی راحله، هاشمی اکرم
مجله: فصلنامه بهداشت در عرصه
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://journals.sbmu.ac.ir


تاثیر مداخله آموزشی بر سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، عثمانی فرشته، کرمی جویانی افسانه
مجله: آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


عوامل تعیین کننده فعالیت بدنی منظم در کارکنان شبکه بهداشت و درمان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

اسامی نویسندگان: جوروند رضا، طاووسی محمود، غفرانی پور فضل اله
مجله: آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


سواد سلامت: مولفه ای موثر برای غلبه بر موانع درک شده اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در الگوی اعتقاد بهداشتی

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، ابراهیمی غلامرضا، کاظمی سیده سمیه، طاووسی محمود،
مجله: آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


Impact of sport on the cardiovascular diseases scale based on health belief model: questionnaire psychometric properties

اسامی نویسندگان: Jorvand R, Tavousi M, Ghofranipour F
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://ircmj.com


Risk factors for cardiovascular diseases among employees of Ilam University of Medical Sciences

اسامی نویسندگان: Jorvand R, Haeri Mehrizi AA, Sadeghirad K, Gholami OA, Ansarian Z, Ghofranipour F Tavousi M
مجله: Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://hehp.modares.ac.ir


Impact of hypericum perforatum ointment on perineal pain intensity following episiotomy: a randomized placebo controlled trial

اسامی نویسندگان: Vakili F, Mirmohammadaliie M,Montazeri A, Farokhi M, Minaee MB
مجله: Journal of Caring Sciences
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://jcs.tbzmed.ac.ir


Use of the Health Education Campaign (HEC) in the field of breast cancer screening in the North of Iran

اسامی نویسندگان: Mohsenipouya H, Naghibi S, Shojaizadeh D, Montazeri A
مجله: Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2019
لینک چکیده مقاله: http://afre.modares.ac.ir


Spiritual well-being and quality of life in patients with spinal cord injury: a study from Iran

اسامی نویسندگان: Hajiaghababaei M, Sarabi H, Rahnama P, Montazeri A
مجله: The Journal of Spinal Cord Medicine
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://kns.cnki.net


Development and validation of the health literacy scale for workers

اسامی نویسندگان: Azizi N, Karimy M, Abedini R, Armoon B, Montazeri A
مجله: Occupational and Environmental Medicine
سال انتشار: 2019
لینک چکیده مقاله: http://www.theijoem.com


Defining loneliness in older adults: protocol for a systematic review

اسامی نویسندگان: Bandari R, Khankeh HR, Mohammadi Shahboulaghi F, Ebadi A, Keshtkar AA, Montazeri A
مجله: Systematic Reviews
سال انتشار: 2019
لینک چکیده مقاله: http://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com


Assessing the quality of life among Pakistani general population and their associated factors by using the World Health Organization’s Quality of Life instrument (WHOQOL- BREF): a population based cross- sectional study

اسامی نویسندگان: Saqib Lodhi F,Montazeri A, Nedjat S, Mahmoodi M, Farooq U, Yaseri M, Kasaeian A, Holakouie- Naieni K
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2019
لینک چکیده مقاله: http://hqlo.biomedcentral.com


استیلای سندرم پیش از قاعدگی بر کیفیت زندگی زنان: یک مطالعه کیفی

اسامی نویسندگان: منتظری علی، تقی زاده زیبا، طاهری صفورا، سیه بازی شیوا، معصومی راضیه
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدی بر رابطه رضایت شغلی و سلامت روان

اسامی نویسندگان: صادقی امیر، مفتون فرزانه، حائری مهریزی علی اصغر، طاووسی محمود
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


پرداخت از جیب و بیمه تکمیلی: میزان رضایتمندی ایثارگران تحت پوشش

اسامی نویسندگان: مفتون فرزانه، موسوی بتول، سروش محمدرضا، محمد کاظم، شریفان مژگان، نقی زاده موغاری فاطمه
مجله: فصلنامه بیمه سلامت ایران
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://journal.ihio.gov.ir


نقش اراده آزاد در مقابل تقدیر از دیدگاه قرآن روان شناسی و عصب شناسی

اسامی نویسندگان: جهانگیر اکرم، مفتون فرزانه
مجله: دوفصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://www.jiqs.ir


سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلم و دانشجو معلمان

اسامی نویسندگان: احمدی فاطمه زهرا، مهرمحمدی محمود، منتظری علی، ولا جین
مجله: نوین تربیتی
سال انتشار: 1397
لینک چکیده مقاله: http://jontoe.alzahra.ac.ir


Assessing Back pain, healthy back behavior and its cognitive determinants among pupils in Iran

اسامی نویسندگان: Akbari- Chehrehbargh Z, Tavafian SS, Montazeri A
مجله: International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://biot.modares.ac.ir