لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۳۹۹

The association between back pain, individual determinants, and posturer habits among schoolchildren in Iran

اسامی نویسندگان: Akabari-Chehrehbargh Z, Tavafian SS, Montazeri A
مجله: Journal of Education Research and Review
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: http://sciencewebpublishing.net


Psychometric evaluation of the Persian version of the Childbirth Experience Questionnaire (CEQ)

اسامی نویسندگان: Kazemi S, Dencker A, Pazandeh F, Montazeri A
مجله: BioMed Research International
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.hindawi.com


The effectiveness of a Collaborative Infertility Counseling (CIC) on pregnancy outcome in women undergoing in vitro fertilization: a randomized trial

اسامی نویسندگان: Rasoulzadeh Bidgoli M, Latifnejad Roudsari R, Montazeri A
مجله: BMC Pregnancy and Childbirth
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com


Parathyroid hormone and 25-hydroxyvitamin D do not mediate the association between dietary calcium, protein and vitamin D intake and adiposity and lipid profile in patients with type 2 diabetes: a structural equation modeling approach.

اسامی نویسندگان: Janmohammadi P, Djafari F, Mohammadi- Farsani Gh, Shab-Bidar S, Haeri Mehrizi AA
مجله: Clinical Nutrition Research
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.ncbi.nlm.nih.gov


Management of hemorrhoid complications in Persian medicine

اسامی نویسندگان: Hatami Kh, Kazemi-Motlagh AH, Ajdarkosh H, Zargaran A, Karimi M,Haeri Mehrizi AA, Mohammadi-Kenari H
مجله: Crescent Journal of Medical and Biological Sciences
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.cjmb.org


Fertility outcome and recurrence of ectopic pregnancy in patients with tubal ectopic pregnancy underwent laparoscopic salpingectomy versus laparoscopic salpingostomy

اسامی نویسندگان: Tavoli Z, Hosseini R, Khosravi S, Mohageri M, Montazeri A
مجله: Journal of Kerman University of Medical Sciences
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: http://jkmu.kmu.ac.ir


Evaluating the reliability and validity of Persian version of the Asean Job stressor questionnaire (55 items) among Iranian doctors in Tehran, Iran

اسامی نویسندگان: Tavakoli Z,Montazeri A, Farshad AA, Noor Hassim I
مجله: Annals of Medical and Health Sciences Research
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.amhsr.org


Risk perception related to COVID-19 among the Iranian general population: an application of the extended parallel process model

اسامی نویسندگان: Jahangiry L, Bakhtari F, Sohrabi Z, ..., Ponnet K, Montazeri A
مجله: BMC Public Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com


Evaluation of sexual function among infertile women and their sexual self-concept

اسامی نویسندگان: Riazi H, Lotfollahi H, Omani-Samani R., Maroufizadeh S, Montazeri A
مجله: Journal of Reproduction and Infertility
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://https://www.jri.ir


Infertility policy analysis: a comparative study of selected lower middle- middle- and high-income countries

اسامی نویسندگان: Morshed-Behbahani B, Lamyian M Joulaei H, Hossein -Rashidi B, Montazeri A
مجله: Globalization and Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://globalizationandhealth.biomedcentral.com


Effect of a health- education program based on BASNEF model of overall sexual health satisfaction and satisfaction with quality of sexual relationship among women with infertility

اسامی نویسندگان: Shahbazi A, Behboodi Moghadam Z, Maasoumi R, Saffari M, Mohammadi S, Montazeri A
مجله: International Journal of Women’s Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://https://www.dovepress.com


توضیح رفتار مراقبت از ستون فقرات با روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) در دانش آموزان: کاربرد نظریه شناختی اجتماعی

اسامی نویسندگان: اکبری چهره برق زهرا، طوافیان صدیقه سادات، منتظری علی
مجله: پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


شاخص های بارداری و عوامل تعیین کننده آن در جمعیت زنان کشور ایران

اسامی نویسندگان: صدیقی ژیلا، طاووسی محمود، منتظری علی، مظفری کرمانی رامین، اسلامی محمد، رستمی راحله، رستمی طاهره
مجله: پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


میزان آگاهی مردم از اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا: یک مطالعه ملی

اسامی نویسندگان: مفتون فرزانه، آقاسی محمد، رفیعی بهابادی مهدی، نقی زاده موغاری فاطمه، منتظری علی
مجله: پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


اثربخشی مداخله آموزشی بر بهبود رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در پیشگیری از استئوپروز در زنان: کاربرد مدل بزنف

اسامی نویسندگان: مرادنژاد شیما، منتظری علیصادقی رویا، طل آذر، یکانی نژاد میرسعید، محبی بهرام
مجله: حیات
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://hayat.tums.ac.ir


تدوین بسته روان درمانگری فرهنگی مبتنی بر آیات قرآنی و مضامین عرفانی منطق الطیر عطار نیشابوری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

اسامی نویسندگان: حاجی بابایی مرضیه، کجباف محمدباقر، اسماعیلی مریم، حریرچیان محمدحسین، منتظری علی
مجله: فرهنگ مشاوره و روان درمانی
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://qccpc.atu.ac.ir


تبیین مشکلات روانشناختی و رفتارهای مقابله ای زنان مبتلابه اسکلروزیس: یک پژوهش کیفی

اسامی نویسندگان: حاجی بابایی مرضیه، کجباف محمدباقر، اسماعیلی مریم، حریرچیان محمدحسین، منتظری علی
مجله: روانشناسی سلامت
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://hpj.journals.pnu.ac.ir


وضعیت موجود سامانه های ملی اطلاعات سلامت جمهوری اسلامی ایران

اسامی نویسندگان: فرزدی فرانک، آیین پرست افسون، طاووسی محمود، ریاضی فاطمه، اسداله خان والی حمیده، حائری مهریزی علی اصغر
مجله: پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


Sexual violence against women by so-called Islamic state of Iraq and Syria (ISIS): Protocol for a systematic review

اسامی نویسندگان: Shahali S, Shariati S, Montazeri A
مجله: Systematic Reviews
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com


Development and psychometric evaluation of the healthy lifestyle questionnaire for elderly (heal)

اسامی نویسندگان:Bandari R, Mohammadi Shahboulaghi F, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://hqlo.biomedcentral.com


No to unnecessary caesarean sections': Evaluation of a mass-media campaign on women's knowledge, attitude and intention for mode of delivery

اسامی نویسندگان:Majlesi M, Montazeri A Rakhshani F, Nouri-Khashe-Heiran E, Akbari N
مجله: PLOS ONE
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


Psychometric properties of the Persian version of social anxiety questionnaire for adults (SAQ-A30)

اسامی نویسندگان:Mosarezaee M, Tavoli A, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://hqlo.biomedcentral.com


Psychometric characteristics of the Iranian Caregiver Burden Inventory (CBI) in caregivers of elderly patients with alzheimer

اسامی نویسندگان:Shafiezadeh A, Heravi-Karimooi M, Mirzaee A, ..., Bandari R, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://hqlo.biomedcentral.com


Cultural adoption, and validation of the Persian version of the coronary artery disease education questionnaire (CADE-Q): a second-order confirmatory factor analysis.

اسامی نویسندگان:Marofi Z, Bandari R, Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Montazeri A
مجله: BMC Cardiovasular Disorders
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com


Health-related quality of life in breast cancer patients: review of reviews from 2008 to 2018

اسامی نویسندگان:Mokhatri-Hesari P, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://hqlo.biomedcentral.com


Psychometric evaluation of Azeri version of the head and neck cancer specific quality of life questionnaire (EORTC QLQ-H&N43)

اسامی نویسندگان: Mahammad M. Davudov, Chingiz Rahimov, Iraj Harirchi, Zoheir Mirzajani, Namig Amiraliyev, Kanan Amiraliyev, Narmin Rustamova, Jayran Zebardast, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://hqlo.biomedcentral.com


ویروس کرونا و مواجهه بیش از حد اطلاعاتی

اسامی نویسندگان: مختاری حصاری پریسا، معزی بهناز، منتظری علی
مجله: پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


بررسی دقت سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص ضایعات رحمی در زنان با شکایت خون ریزی غیرعادی رحمی

اسامی نویسندگان: طاولی زهرا، عزیزی حسین، مرادپناه سمیه، هاشمی رضوان،منتظری علی
مجله: ارمغان دانش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: http://armaghanj.yums.ac.ir


ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه اختلال ناتوانی گرونینگن

اسامی نویسندگان: درگاهی رویا، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا سیدحمید، منتظری علی
مجله: پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر معنویت بر سلامت روان سفیران سلامت دانش آموزی

اسامی نویسندگان: شریفی عارف اعظم، طاووسی محمود، امین شکروی فرخنده
مجله: مجله آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


مقایسه میزان عود آندومتر یوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دو طرفه و سیستکتومی یک طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

اسامی نویسندگان: طاولی زهرا، عسگری زهرا، افشاری فاطمه، طباطبایی فاطمه، منتظری علی
مجله: زنان، مامایی نازایی ایران
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله:https://ijogi.mums.ac.ir


بررسی ارتباط بین فشار بار مراقبتی، اضطراب و افسردگی در مراقبان سالمندی آلزیمری

اسامی نویسندگان: شفیع زاده خولنجانی اکرم، میرزایی امین، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا سید حمید، منتظری علی
مجله: نشریه آموزش پرستاری
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله:http://ijnr.ir


بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی

اسامی نویسندگان: آیین پرست افسون، حائری مهریزی علی اصغر، زندیان حامد، مفتون فرزانه، فرزدی فرانک، ریاضی فاطمه
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر

اسامی نویسندگان: شفیع زاده خولنجانی اکرم، میرزایی امین، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا سید حمید، منتظری علی
مجله: نشریه آموزش پرستاری
سال انتشار: 1399
لینک چکیده مقاله:http://ijnr.ir/article-1-2324-fa.html


Evaluating the impact of HBM- based education on exercise among health care workers: the usage of mobile applications in Iran

اسامی نویسندگان:Jorvand R, Ghofranipour F, Haeri Mehrizi AA, Tavousi M
مجله: BMC Public Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com


Psychometric evaluation of the Iranian version of Brief Fear of Negative Evaluation scale-straightforward item (BFNE-S): a validation study

اسامی نویسندگان:Tavoli A,Montazeri A
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


Development and psychometric evaluation of the female Infertility Stigma Instrument (ISI-F): Protocol for a mixed method study

اسامی نویسندگان:Taebi M, Kariman N, Montazeri A, Alavi Majd H
مجله: Reproductive Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


Prevalence and factors associated with disruptive behavior among Iranian students during 2015: a cross-sectional study

اسامی نویسندگان:Araban M, Montazeri A, Stein L.A.R, Karimy M, Haeri Mehrizi AA
مجله: Italian Journal of Pediatrics
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


Effectiveness of a theory-based back care intervention on spine-related behavior among pupils: a school-based randomised controlled trial (T-Bak study)

اسامی نویسندگان:Akbari-Chehrehbargh Z, Tavafian SS, Montazeri A
مجله: BMC Public Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com


The urgent need for integrated science to fight COVID-19 pandemic and beyond

اسامی نویسندگان:Moradian N, Ochs HD, Sedikies C, Montazeri A
مجله: Journal of Translational Medicine
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://translational-medicine.biomedcentral.com


Development and validation of a short and easy-to-use instrument for measuring health literacy: the Health Literacy Instrument for Adults (HELIA)

اسامی نویسندگان:Tavousi M, Haeri-Mehrizi AA, Rakhshani F, Rafifar Sh, Soleymanian A, Sarbandi F, Ardestani M, Ghanbari S, Montazeri A
مجله: BMC Public Health
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com


Some ethical concerns related to the coronavirus disease 2019 (COVID-19)

اسامی نویسندگان: Montazeri A
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


Diagnostic accuracy of maternal serum multiple marker screening for early detection of gestational diabetes mellitus in the absence of a gold standard test

اسامی نویسندگان: Amini M, Kazemnejad A, Zayeri F, Montazeri A, Rasekhi AA, Amirian A, Kariman N
مجله: BMC Pregnancy and Childbirth
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://bmcpregnancychildbirth.com


A Review on the use of artificial intelligence in spinal diseases

اسامی نویسندگان: Azimi P, Yazdanian T, C. Benzel E, Nayeb Aghaei H, Azhari Sh, Sadeghi S, Montazeri A
مجله: Asian Spine Journal
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.asianspinejournal.org


Effect of the Islamic self-care nutrition method on the lipid profile of patients with type 2 diabetes: a randomized clinical controlled trial

اسامی نویسندگان: Zakizad Abkenar M, Ghofranipour F, Kashi Z, Montazeri A
مجله: Macedonian Journal of Medical Sciences
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.id-press.eu


Impact of war related mental disorders on partners

اسامی نویسندگان:Mousavi B, Asgari M, Soroush MR, Amini R, Montazeri A
مجله: International Journal of Mental Health Promotion
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://ijms.sums.ac.ir


Health care utilization and expenditure in war survivors

اسامی نویسندگان: Mousavi B, Maftoon F Soroush MR, Mohammad K, Majdzadeh R,
مجله: Archives of Iranian Medicine
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: http://www.aimjournal.ir


Development and psychometric properties of maternal health literacy inventory in pregnancy

اسامی نویسندگان: Taheri S, Tavousi M , Momenimovahed Z, Direkvand-Moghadam A, Tiznobaik A, Suhrabi Z, Taghizadeh Z
مجله: PLOS ONE
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://journals.plos.org


Structural equation modeling analysis of Iranian women’s food consumption: influence of socio-demographic characteristics and the Information, Motivation, and Behavioral skills Model

اسامی نویسندگان: Mohammadi Nasrabadi M, Sadeghi R, Rahimi Forushani A, Mohammadi Nasrabadi F, Shojaeizade D, Montazeri A
مجله: Revista de Nutrição/Brazilian Journal of Nutrition
سال انتشار: 2020
لینک چکیده مقاله: https://www.scielo.br