موفقیت های علمی - پژوهشی

کسب رتبه های برتر در ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز فاقد ردیف مستقل بودجه با فعالیت بیومدیکال:

 • رتبه دوم در بین مراکز با فعالیت کمتر از یکسال در ارزشیابی سال 1383
 • رتبه اول طرح های تحقیقاتی و رتبه ششم در بین مراکز با 1 تا 3 سال فعالیت در ارزشیابی سال 1386
 • رتبه هفتم طرح های تحقیقاتی و رتبه هشتم در بین مراکز با بیش از 3 سال فعالیت در ارزشیابی سال 1387
 • رتبه هفتم طرح های تحقیقاتی و رتبه یازدهم در بین مراکز با بیش از 3 سال فعالیت در ارزشیابی سال 1388
 • رتبه سوم طرح های تحقیقاتی و رتبه دهم در بین مراکز با بیش از 3 سال فعالیت در ارزشیابی سال 1391
 • رتبه چهاردهم در بین مراکز با بیش از 3 سال فعالیت در ارزشیابی سال 1392
 • رتبه دوم طرح های تحقیقاتی در بین مراکز با بیش از 3 سال فعالیت در ارزشیابی سال 1393

کسب رتبه های برتر توسط اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی:

 • احراز رتبه اول محققان برگزیده در رشته علوم تغذیه و بهداشت هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط دکتر علی منتظری (5 دی ماه 1380)
 • احراز رتبه دوم محققان برگزیده در گروه علوم بهداشتی، مدیریت تغذیه، شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط دکتر علی منتظری (دی ماه 1389)
 • انتخاب مقاله دکتر علی منتظری جزء 10 مقاله اول حوزه علوم بالینی غیرجراحی در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی درسال 1392
 • انتخاب مقاله دکتر علی منتظری به عنوان مقاله برتر در حوزه پزشکی بالینی از سوی BioMed Central متعلق به نشر بین المللی Springer در سال 2013
 • ورود نام دکتر علی منتظری در فهرست یک درصد برتر دانشمندان “علوم اجتماعی در پزشکی” بر اساس گزارش Essential Science Indicator(ESI) برمبنای استنادات به آثار ده سال اخیر در پایگاه استنادی ISI
 • مقاله دکتر علی منتظری با عنوان:

  “Health- related quality of life in breast cancer patients: a bibliographic review of the literature from 1974-2007”

  در مجله Journal of Experimental and Clinical Cancer Research طبق گزارش Web of Science از  پرارجاع ترین مقالات  مجله فوق است

 • انتخاب دکتر فرزانه مفتون به عنوان جهادگر نمونه در حوزه پژوهش و فناوری در سی و هشتمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی سال 1397
 • انتخاب سرکار خانم راحله رستمی کتشالی، کارشناس گروه ارتقاء سلامت به عنوان جهادگر نمونه در حوزه پژوهش و فناوری در چهلمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی سال 1400