طی مطالعه‌ای از سوی پژوهشگران صورت گرفت

بسترهای اجتماعی مغفول در تبیین سبک زندگی سالم جوانان

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۰:۲۵ کد : ۷۱۱۲۱ اخبار پژوهشکده خبر اول
طی مطالعه‌ مروری که از سوی پژوهشگران صورت گرفت، مشخص شد که سبک زندگی سالم لزوماً به تحرک جسمانی یا انتخاب های غذایی مناسب محدود نمی شود. بلکه «محیط های مساعد برای سبک زندگی سالم» شامل محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از مهمترین مولفه‌های موثر بر سبک زندگی سالم جوانان و نوجوانان است.
بسترهای اجتماعی مغفول در تبیین سبک زندگی سالم جوانان

راهبرد فناوری، عارفه سادات آقا سید مرتضی از محققان گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و زیر نظر پروفسور علی منتظری با عنوان سبک زندگی سالم جوانان: یک مرور نظام‌مند» منتشر و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، محققان در این مطالعه با بررسی‌ تحقیقات انجام شده در خصوص سبک زندگی سالم ۱۸ مقاله را بررسی کردند، یافته‌ها نشان داد که بیشترین توجه در مطالعات متغیرهای "تغذیه سالم"، "فعالیت‌های جسمانی" و پس از آن "اجتناب از رفتارهای پرخطر" و "مصرف مواد مخدر" بود.

بر اساس یافته‌های این مطالعه به نظر می‌رسد برای ترویج سبک زندگی سالم به خصوص در جوانان مطالعات بیشتری در مورد «محیط‌های مساعد برای سبک زندگی سالم» با لحاظ کردن ابعاد فردی و ساختاری حائز اهمیت است و ارتقای سبک زندگی سالم در میان جوانان و نوجوانان مستلزم تلفیق راهکارهای عملی در سطح فردی و ساختاری است. نتایج حاصل از این مرور مطالعاتی که در ایران انجام شده است نشان می‌دهد که به بعد ساختاری محیط اجتماعی موثر بر سبک زندگی جوانان توجه کافی نشده و تنها به بعد فردی پرداخته‌اند. بیشترین خروجی متغیرهای مورد بررسی در مطالعات انجام شده در ایران شامل فعالیت جسمانی، الگوی تغذیه سالم، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، الگوی خواب و مدیریت استرس است:

نمودار

یافته ها گویای آن است که در مطالعات تجربی به هیچ کدام از ابعاد ساختاری محیط های مساعد برای سبک زندگی سالم جوانان پرداخته نشده است. محققان در این مطالعه تاکید می کنند؛ شیوه سالم زیستن و سالم ماندن افراد در هر جامعه‌ای اهمیت زیادی برای سیاستگذاران حوزه سلامت دارد و در هر جامعه‌ای توجه به مساله سلامتی، بیماری، بهزیستی و نگاه ویژه به سبک زندگی افراد، نشانه‌ای از پیشرفت و توسعه تلقی می‌شود.

با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می‌رسد مفهوم «محیط‌های مساعد برای سبک زندگی سالم» در ادبیات مربوط به سبک زندگی در ایران بسیار نامشخص، ناآشنا و مبهم است. نویسندگان این مقاله علاوه بر مرور سیستماتیک مطالعات تجربی در زمینه سبک زندگی سالم،‌ بر معرفی این مفهوم مهم و ابعاد اصلی آن و کمک به ایجاد درک بهتری از این مفهوم و کاربردهای آن به عنوان دستاورد مهم این مطالعه تأکید دارند.

text to speech icon
آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

نظر شما :