لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۴۰۱


- بررسی مداخلات روانشناختی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: یک مرور حیطه ای

اسامی نویسندگان: فردی دنیز، محمدی سمیرا، کاظمی سیده سمیه، منتظری علی
مجله: پایش
سال انتشار: 1401
لینک چکیده مقاله: https://payes
hjournal.ir


(COVID-19-BS) بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی مقیاس فرسودگی شغلی کووید 19 -

اسامی نویسندگان: شریفی محبوبه، بازرگانی پور فاطمه، تقوی سیدعبدالوهاب، خسروی احمد، ابراهیمی صدیقه، منتظری علی، امیرجانی شکیبا، حسینی نازآفرین
مجله:
ارمغان دانش
سال انتشار: 1401
لینک چکیده مقاله:
https://armaghanj.yums.ac.ir


- بررسی وضعیت مقبولیت برنامه خودارزیابی سلامت میانسالان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اسامی نویسندگان: آیین پرست افسون، مفتون فرزانه، علامه مطهره، فراهانی عالیه، محمد کاظم، فرزدی فرانک، ریاضی فاطمه
مجله: پایش
سال انتشار: 1401
لینک چکیده مقاله: https://payes
hjournal.ir


Influencing factors of the back care-related behavior among female schoolchildren: a structural equation modeling

اسامی نویسندگان: Akbari-Chehrehbargh Z, Tavafian SS, Montazeri A
مجله:
Journal of Education and Community Health
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://jech.u
msha.ac.ir


The effect of psychosexual education on promoting sexual function, genital self-image, and sexual distress among women with rokitansky syndrome: a randomized controlled

اسامی نویسندگان: Vosoughi N, Maasoumi R, Haeri-Mehrizi AA, Ghanbari Z
مجله:.
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov


 
The relationship between happiness and self-rated health: a population-based study of 19499 Iranian adults

اسامی نویسندگان: Mohammadi S, Tavousi M, Haeri-Mehrizi AA, Naghizadeh Moghari F, Montazeri A
مجله: Plos One
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://journals.plos.org


 
Validity and reliability of the Persian version of illness invalidation inventory (3* I) among patients with non-inflammatory rheumatic painful disorders
اسامی نویسندگان: Ghavidel-Parsa B, Khosousi MJ, Tohidi S, Bidari A, Soltani S, Zayeni H, . Montazeri A

مجله: BMC Rheumatology 
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://bmcrheumatol.biomedcentral.com


Health care providers' responses to sexually abused children and adolescents: a systematic review

اسامی نویسندگان: Rahnavardi M, Shahali S, Montazeri A, Ahmadi F
مجله:
BMC Health Services Research
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://bmchealthservres.biomedcentral.com


 

Epidemiological and clinical characteristics of patients with COVID-19 in Islamic Republic of Iran

اسامی نویسندگان: Araban M, Karimy M, Koohestani H, , Montazeri A
مجله:
Eastern Mediterranean Health Journal
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


ارزیابی میزان شایستگی فرهنگی دانش آموختگان علوم پزشکی مشغول به کار در مراکز آموزشی درمانی شهر تهران

اسامی نویسندگان: نقی زاده زهرا، عباسپور عباس، غیاثی ندوشن سعید، فیض مهدی، کوهپایه زاده جلیل، طاووسی محمود.
مجله:
مجله علوم پزشکی رازی
سال انتشار: 1401
لینک چکیده مقاله:
https://rjms.iums.ac.ir


- بررسی میزان تاب آوری بزرگسالان ایرانی در طول همه گیری Covid-19: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت

اسامی نویسندگان: منتظری علی، مفتون فرزانه، فرهنگ نیا منصوره، رفیعی بهابادی مهدی، نقی زاده موغاری فاطمه
مجله: پایش
سال انتشار: 1401
لینک چکیده مقاله: https://payes
hjournal.ir


- تدوین و روانسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان(HELIA- SF)

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، صدیقی ژیلا، منتظری علی، محمدی سمیرا، اردستانی مناسادات، رضایی فرشید، ویسی غلام حسین، مظفری کرمانی رامین، رستمی راحله، جوادی مژگان، سربندی فاطمه
مجله: پایش
سال انتشار: 1401
لینک چکیده مقاله: https://payeshjournal.ir


- Comparing the effect of adjunctive N-acetylcysteine plus low dose contraceptive with low dose contraceptive alone on recurrence of ovarian endometrioma and chronic pelvic pain after conservative laparoscopic surgery: a randomised clinical trial study

اسامی نویسندگان: Asgari Z, Moini A,Montazeri A , …, Karimi R
مجله:Journal of Obstetrics and Gynaecology
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Effect of vitamin B12 on the symptom severity and psychological profile of fibromyalgia patients; a prospective pre-post study

اسامی نویسندگان: Gharibpoor F, Ghavidel Parsa B, Sattari N, Bidari A, Nejatifar F, Montazeri A ,M
مجله:BMC Rheumatology
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Estimating the catastrophic health cost in Iranian health insurance policyholders and its relevant factors

اسامی نویسندگان: Aeenparast A, Bayati M, Frzadi F, Haeri Mehrizi AA, Ayoubian A
مجله: Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://hehp.modares.ac.ir


 
- Evaluation of effectiveness of a sexuality education program for parents of male adolescents: promoting of parent-adolescent sexual communication

اسامی نویسندگان: Babayanzad Ahari S, Behboodi Moghadam Z, Azin SA, Montazeri A ,Maasoumi R, Pedram J
مجله:International Journal of Adolescent Medicine and Health
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Design and psychometric evaluation of a specific tool for measuring the quality of life of women with premenstrual syndrome: a sequential exploratory study

اسامی نویسندگان:Siahbazi Sh, Taghizadeh Z, Montazeri A, Masoumi R Montazeri A
مجله: International Journal of Health Sciences
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://sciencescholar.us


 
- Promoting behavior-related low back health in nurses by in-person and social media interventions in the workplace

اسامی نویسندگان: Kazemi SS, Tavafian SS, E Hiller C, Hidarnia A, Montazeri A
مجله: BMC Nursing
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Major and minor criteria for gastric dystemperaments in Persian medicine: Sari Gastric Dystemperament Criteria-I (SGDC-I)

اسامی نویسندگان: Chaichi-Raghimi M, Ilkhani R, Parsa E, Khodadoost M, Choopani R, ... , Montazeri A
مجله:Caspian Journal of Internal Medicine
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Sexuality and psychological well-being in different polycystic ovary syndrome phenotypes compared with healthy controls: a cross-sectional study

اسامی نویسندگان: Bahadori F, Jahanian Sadatmahalleh Sh, Montazeri A , Nasiri M
مجله: BMC Women's Health
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Development and psychometric evaluation of the loneliness inventory for older adults (Lonely): a mixed-methods study

اسامی نویسندگان: Bandari R, Mohammadi Shahboulaghi F, Khankeh H, Ebadi A, Montazeri A
مجله: Nursing Open
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://onlinelibrary.wiley.com


 
- The effect of the EX-PLISSIT model-based psychosexual counseling on improving sexual function and sexual quality of life in gynecologic cancer survivors: a randomized controlled clinical trial

اسامی نویسندگان: Mohammadi Z, Maasoumi R, Vosoughi N, Eftekhar T, Soleimani M, Montazeri A
مجله: Supportive Care in Cancer
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Evaluation of effectiveness of a sexuality education program for parents of male adolescents: promoting of parent-adolescent sexual communication

اسامی نویسندگان: Babayanzad Ahari S, Behboodi Moghadam Z, Azin SA, Montazeri A ,Maasoumi R, Pedram J
مجله:International Journal of Adolescent Medicine and Health
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- Influencing factors of the back care-related behavior among female schoolchildren: a structural equation modeling

اسامی نویسندگان: Akbari-Chehrehbargh Z, Tavafian SS, Montazeri A
مجله: Journal of Education and Community Health
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://jech.umsha.ac.ir


 
- The effect of psychosexual education on promoting sexual function, genital self-image, and sexual distress among women with rokitansky syndrome: a randomized controlled

اسامی نویسندگان: Vosoughi N, Maasoumi R, Haeri Mehrizi AA,, Ghanbari Z
مجله: Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov


 
- The relationship between happiness and self-rated health: a population-based study of 19499 Iranian adults

اسامی نویسندگان: Mohammadi S, Tavousi M, Haeri-Mehrizi AA, Naghizadeh Moghari F, Montazeri A
مجله: Plos One
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://journals.plos.org


 
- Validity and reliability of the Persian version of illness invalidation inventory (3* I) among patients with non-inflammatory rheumatic painful disorders.

اسامی نویسندگان: Ghavidel-Parsa B, Khosousi MJ, Tohidi S, Bidari A, Soltani S, Zayeni H, Montazeri A
مجله: BMC Rheumatology
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://bmcrheumatol.biomedcentral.com


 
- Health care providers' responses to sexually abused children and adolescents: a systematic review

اسامی نویسندگان: Rahnavardi M, Shahali S, Montazeri A , Ahmadi F
مجله: Health Services Research
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://bmchealthservres.biomedcentral.com


 
- Epidemiological and clinical characteristics of patients with COVID-19 in Islamic Republic of Iran

اسامی نویسندگان: Araban M, Karimy M, Koohestani H, Montazeri A, Delaney D
مجله: Eastern Mediterranean Health Journal
سال انتشار: 2022
لینک چکیده مقاله: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov