لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۳۹۵

Association between breast reconstruction surgery and quality of life Iranian breast cancer patients

اسامی نویسندگان: Sinaei F, Zendehdel K, Adili M, Ardestani A, Montazeri A, Mohagheghi MA
مجله:Acta Medica Iranica
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://acta.tums.ac.ir


Pedestrian road crossing behavior (PEROB): development and psychometric evaluation

اسامی نویسندگان: Hashemiparast M, Montazeri A, Nedjat S, Negarandeh R, Sadeghi R, Garmaroudi Gh
مجله:Traffic Injury Prevention
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.tandfonline.com


Comparing the effect of complex decongestive physical therapy with combination of intermittent pneumatic compression pump and complex decongestive physical therapy on secondary upper extremity lymphedema volume and quality of life in patients with breast cancer

اسامی نویسندگان: Bagheri H, Arab- Kheradmand A, Montazeri A, Razavi F, Mousavi Sh, Nafissih S
مجله:Journal of Modern Rehabilitation
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://jmr.tums.ac.ir


Basic educational needs of midwifery students for taking the role of assistance in disaster situations: a cross- sectional study in Iran

اسامی نویسندگان: Taghizadeh Z, Khoshnam Rad M, Montazeri A
مجله:. Nurse Education Today
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.nurseeducationtoday.com


Self – reported versus proxy reported quality of life for breast cancer patients in the Islamic Republic of Iran

اسامی نویسندگان: Najafi F, Nedjat S, Zendehdel K, Mirzania M, Montazeri A
مجله: Eastern Mediterranean Health Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://www.emro.who.int


An interactive web-based intervention on nutritional status, physical activity and health- related quality of life in patient with metabolic syndrome: a randomized- controlled trial (the red ruby study)

اسامی نویسندگان: Jahangiry L, Montazeri A, , Najafi N, Yaseri M, Farhangi MA
مجله:Nutrition & Diabetes
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.nature.com/nutd


Parents’ and stakeholders’ perspectives on strategies to reduce fast food consumption among Iranian adolescents: a qualitative study

اسامی نویسندگان: Askari Majdabadi H, Montazeri A, Shojaeizadeh D, Nedjat S, Khalajabadi Farahani F, Djazayeri A, Asadi- Lari M, Solhi M
مجله:. Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://ircmj.com


Quality of life after surgery in candidates of laparoscopic and open cholecystectomy: a comparison study

اسامی نویسندگان: Sadati L, Pazouki A, Tamannaie Z, Pishgahroudsari M, Golchini E, Montazeri A
مجله:. Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://sites.kowsarpub.com


Health- Related quality of life in patients with systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis compared to the healthy population in Shiraz, Iran

اسامی نویسندگان: Darvish N, Hadi N, Aflaki E, Salehi Rad Kh, Montazeri A
مجله: Shiraz E-Medical Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://sites.kowsarpub.com


رضایتمندی جانبازان و خانواده آنان از بیمه تکمیلی در دریافت دارو

اسامی نویسندگان: موسوی بتول، مفتون فرزانه، محمد کاظم، سروش محمدرضا، عسگری مرضیه
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Sources of stress and coping strategies among Iranian physicians

اسامی نویسندگان: Tavakoli Z, Montazeri A, Farshad AA, Lotfi Z, Noor Hassin I
مجله:Global Journal of Health Science
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.ccsenet.org


Evaluation of the impact of a mass media campaign on periodontal knowledge among Iranian adults: a three-month follow-up

اسامی نویسندگان: Gholami M, Pakdaman A, Montazeri A Virtanen J
مجله:PLOS One
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://journals.plos.org


Providing psycho- oncology services for patients with cancer: some problems and solutions

اسامی نویسندگان: Omidvari S
مجله: Basic & Clinical Cancer Research
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://bccr.tums.ac.ir


Identifying associated factors with social capital using path analysis: a population-based survey in Tehran, Iran (Urban Heart-2) Medical Journal of The Islamic Republic of Iran

اسامی نویسندگان: Asadi- Lari M, Hassanzadeh J, Torabinia M, Vaez- Mahdavi MR, Montazeri A, Ghaem H, Menati R, Niazi M, Kassani A
مجله: Medical Journal of The Islamic Republic of Iran
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


Evaluating the effectiveness of empowerment-based education on empowerment and anxiety in nulliparous women

اسامی نویسندگان: Jahdi F, Koohsarian Z, Rasoulian M, Montazeri A
مجله: Acta Medica Mediterranea
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://www.actamedicamediterranea.com


Dialysis adequacy and necessity of implement health education models to its promotion in Iran

اسامی نویسندگان: Esmaili H, Majlessi F, Montazeri A, Sadeghi R, Nedjat S, Zeinali J
مجله: International Journal of Medical Research and Health Sciences
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://www.ijmrhs.com


ارزشیابی بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم: یک مطالعه مقطعی

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، صدیقی ژیلا، علیزاده عیسی، مظفری کرمانی رامین، عنبری مهدی، کاظمی سمیه، رستمی راحله، نقی زاده موغاری فاطمه، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Journey to motherhood in the first year after child birth

اسامی نویسندگان:Javadifar N, Majlesi F, Nikbakht AR, Nedjat S, Montazeri A
مجله: Journal of Family and reproductive Health
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://jfrh.tums.ac.ir


Maternal inactive hepatitis B status and birth-outcomes: a systematic review and meta-analysis

اسامی نویسندگان: Ebrahimi E, Keramat A, Yunesian M, Alavian SM, Khosravi A, Montazeri A, Abedini M
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://sites.kowsarpub.com


بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان (OPQOL-35)

اسامی نویسندگان: نیکخواه مریم، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا سید حمید، منتظری علی،
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Negative religious coping, positive religious coping, and quality of life among hemodialysis patients

اسامی نویسندگان: Taheri- Kharameh Z, Zamanian H, Montazeri A, Asgarian A, Esbiri R
مجله: Nephro-Urology Monthly
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://sites.kowsarpub.com


A comparative study of Iranian female primary school teachers' quality of life with and without voice complaints

اسامی نویسندگان: Aghadoost O, Moradi N, Aghadoost AR, Montazeri A, Soltani M, Saffari A
مجله: Journal of Voice
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://www.jvoice.org


مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا و غیرمبتلا به صرع

اسامی نویسندگان: امینی لیلا، همتیان مرجان، منتظری علی، قره گوزلی کوروش
مجله: زنان مامایی و نازائی ایران
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://ijogi.mums.ac.ir


Translation and validation study of the Persian version of the Oxford Shoulder Instability Score

اسامی نویسندگان: Olyaei Gh, Mousavi SJ, Montazeri A, Malmir K
مجله: Journal of Modern Rehabilitation
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://jmr.tums.ac.ir


اثربخشی چارچوب بندی پیام بر رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان دانشجویان

اسامی نویسندگان: رمضانخانی علی، غفاری محتشم، نعیماوی ندا، خداکریم سهیلا، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Validity and reliability of the Persian Version of Baecke Habitual Physical Activity Questionnaire in healthy subjects

اسامی نویسندگان: Sadeghisani M, Dehghan Manshadi F, Azimi H, Montazeri A
مجله: Asian Journal of Sports Medicine
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://sites.kowsarpub.com


مقایسه درمان دارویی با طب سوزنی برای درمان سردردهای میگرنی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران میگرنی

اسامی نویسندگان: همایونی کی نوش، هادی نگین، حرفه دوست بی آزار بیژن، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Psychiatric disorders and problems of patients with cancer: a neglected issue

اسامی نویسندگان: Omidvari S
مجله: Basic and Clinical Cancer Research
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://bccr.tums.ac.ir


. ارزیابی مقدار عددی گزینه های پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه های سلامت

اسامی نویسندگان: منتظری علی، رستمی طاهره، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Impact of health- promoting educational intervention on lifestyle (nutrition behaviors, physical activity and mental health) related to vaginal health among reproductive- aged women with vaginitis

اسامی نویسندگان: Parsapure R, Rahimiforushani A, Majlessi F, Montazeri A Sadeghi R, Garmarudi Gh
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://www.meta.org


فرزندآوری از دیدگاه شهروندان تهرانی: دلایل تمایل و عدم تمایل

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، مطلق محمد اسماعیل، اسلامی محمد، حائری مهریزی علی اصغر، هاشمی اکرم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


The effectiveness of virtual training of Islamic culture and civilization course on attitude, learning and satisfaction of students in Tehran University of Medical Sciences

اسامی نویسندگان: Mousavi A, Motavassel Arani M, Hedayati AA, Zolfaghari M, Haeri Mehrizi AA
مجله: Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://ijvlms.ir


An outcome measure of functionality and pain in patients with low back disorder: a validation study of Iranian version of low back outcome score

اسامی نویسندگان: Azimi P, Nayeb Aghaei H, Azhari Sh, Shazadi S, Khayat Kashany H, Mohammadi HR, Montazeri A
مجله: Asian Spine Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://www.asianspinejournal.org


سنجش میزان آمادگی بیمارستان در برابر حوادث پرتوی و هسته ای: طراحی یک ابزار و بررسی روایی محتوایی و پایایی آن

اسامی نویسندگان: جهانگیری کتایون، سهرابی زاده ساناز، صدیقی ژیلا، طاووسی محمود، رستمی راحله
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Assessing breast cancer risk among Iranian women using the gail model

اسامی نویسندگان: Khazaee- Pool M, Majlessi F, Nedjat S, Montazeri A, Janani L, Pashaei T
مجله: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://journal.waocp.org


How to integrate social care services into primary health care? an experience from Iran

اسامی نویسندگان: Montazeri A, Riazi- Isfahani S, Damari B
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


تبیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان

اسامی نویسندگان: لمیعیان می نور، زارعی فاطمه، منتظری علی، حاجی زاده ابراهیم، معصومی راضیه
مجله: مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://hayat.tums.ac.ir


Quality of life among Iranian infertile women in postmenopausal period: across- sectional study

اسامی نویسندگان: Direkvand- Moghadam A, Delpisheh A, Montazeri A, Sayehmiri K
مجله: Journal of Menopausal Medicine
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نگرش به سالمندی (AAQ)

اسامی نویسندگان: رژه ناهید، هروی کریموی مجیده، فروغان مهشید، نیکخواه مریم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Gender equity in health: a secondary analysis of data in Iran

اسامی نویسندگان: Hosseini M, Olyaeemanesh AR, Ahmadi B, Nedjat S, Farzadi F, Arab M, Rashidian A
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی: ارزیابی با استفاده از ابزار اختصاصی کیفیت زندگی مینه سوتا (MLHF)

اسامی نویسندگان: اسکندری سمیه، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، عبادی عباس، طاهری خرامه زهرا، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Psychometric properties of Iranian version of a Postpartum Women’s Quality of Life Questionnaire (PQOL): a methodological study

اسامی نویسندگان: Nikan F, Asghari Jafarabadi M, Mohammad- Alizade- Charandabi S, Mirghafourvand M, Montazeri A, Asadi S
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: https://sites.kowsarpub.com


تأثیر مشاوره بر سطح اضطراب زنان مبتلا به سقط خود به خود: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

اسامی نویسندگان: مسیب مرادی مهناز، جحدی فرشته، سید فاطمی نعیمه، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Barriers to Healthcare Provision for Victims of Sexual Assault: A Grounded Theory Study

اسامی نویسندگان: Shahali Sh, Mohammadi E, Lamyian M, Kashanian M, Eslami M, Montazeri A
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: https://sites.kowsarpub.com


بررسی رابطه بین فراوانی و شدت علائم جسمی و روانی با کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی

اسامی نویسندگان: طاهری خرامه زهرا، زمانیان هادی، واحدی اعظم سادات، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Factors Influencing Fast-Food Consumption Among Adolescents in Tehran: A Qualitative Study

اسامی نویسندگان: Askari Majabadi H, Solhi M, Montazeri A, Shojaeizadeh D, Nejat S, Khalajabadi Farahani F, Djazayeri A
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: https://sites.kowsarpub.com


وضعیت سلامت روان جمعیت شهری کشور: یک مطالعه ملی

اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، هاشمی اکرم، نقی زاده فاطمه ، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


The impact of fibromyalgia on health status according to the types, demographic background and pain index

اسامی نویسندگان: Ghavidel-Parsa B, Bidari A, Maafi A A, Hassankhani A, Hajiabbasi A, Montazeri A, Sanaei O, Ghalehbaghi B
مجله: Clinical and experimental rheumatology
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: www.clinexprheumatol.org


ترجمه، تطبیق فرهنگی و روایی صوری گونه فارسی پرسشنامه تیپ شخصیتی DS14)D)

اسامی نویسندگان: خانعلی رزیتا، نجفی مهدی، صرامی غلامرضا، خانعلی رؤیا، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Translation, cultural adaptation, and validation of the Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) in Persian-speaking patients with obstructive sleep apnea

اسامی نویسندگان: Rahavi-Ezabadi S, Amali A, Sadeghniiat-Haghighi Kh, Montazeri A, Nedjat S
مجله: Sleep and Breathing
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: link.springer.com


دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور: مطالعه موردی شهر قم

اسامی نویسندگان: صدیقی ژیلا، حسینی علی، محمد کاظم، مهدوی سعید، میراب سمیعی سیامک، صفادل نوش آفرین، بنایی وحید، رستمی راحله،
فیضی فاطمه، صابری علی، جعفری مرضیه
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Predictive Score Card in Lumbar Disc Herniation: Is It Reflective of Patient Surgical Success after Discectomy

اسامی نویسندگان: Azimi P, Benzel EC, Montazeri A
مجله: PLOS ONE
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: journals.plos.org


تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران (HELIA)

اسامی نویسندگان: حائری مهریزی علی اصغر، طاووسی محمود، رفیعی فر شهرام، سلیمانیان آتوسا، سربندی فاطمه، اردستانی منا سادات، هاشمی اکرم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Quality of life in Arab women with breast cancer: a review of the literature

اسامی نویسندگان: Haddou Rahou B, El Rhazi K, Ouasmani F, Nejjari Ch, Bekkali R, Montazeri A, Mesfioui A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: hqlo.biomedcentral.com


Replication and validation of higher order models demonstrated that a summary score for the EORTC QLQ-C30 is robust

اسامی نویسندگان: Johannes M. Giesinger, Jacobien M. Kieffer, Peter M. Fayers, Mogens Groenvold, Morten Aa. Petersen, Neil W. Scott, Mirjam A.G. Sprangers, Galina Velikova, Neil K. Aaronson, on behalf of the EORTC Quality of Life Group (Montazeri A)
مجله: Journal of Clinical Epidemiology
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: www.jclinepi.com


پرسشنامه الگوی فرانظریه ای ترک سیگار: روایی و پایایی

اسامی نویسندگان: سربندی فاطمه، نیکنامی شمس الدین، حیدرنیا علیرضا، ابراهیم حاجی زاده، منتظری علی
مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: journal.nkums.ac.ir


Outcomes of phosphorus-32 intracavitary irradiation for craniopharyngiomas: a review of the literature

اسامی نویسندگان: Azimi P, Shahzadi S, Montazeri A
مجله: International Clinical Neuroscience Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: journals.sbmu.ac.ir


رضایت مندی خانواده های شهدا از بیمه تکمیلی در دریافت خدمات پاراکلینیک

اسامی نویسندگان: مفتون فرزانه، موسوی بتول، محمد کاظم، سروش محمدرضا، گنج پرور زهره
مجله: فصلنامه طب جانباز
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.ijwph.ir


Outcome measure of pain in patients with lumber disc herniation: validation study of the Iranian version of pain sensitivity questionnaire

اسامی نویسندگان: Azimi P, Azhari Sh, Shahzadi S, Nayeb Aghaei H, Mohammadi HR, Montazeri A
مجله: Asian Spine Journal
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: www.asianspinejournal.org


منابع کسب اطلاعات، حیطه های نیاز و روش های آموزشی مورد علاقه زنان سنین باروری مبتلا به واژینیت

اسامی نویسندگان: ابراهیمی توانی معصومه، غفرانی پور فضل اله، حاجی زاده ابراهیم، عابدینی مهرانداخت، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir


Rasch analysis of the Premature Ejaculation Diagnostic Tool (PEDT) and the International Index of Erectile Function (IIEF) in an Iranian sample of prostate cancer patients

اسامی نویسندگان: Lin Ch-Y, Pakpour AH, Burri A, Montazeri A
مجله: PLOS one
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: journals.plos.org


ارزیابی مقدار عددی گزینه های پاسخ در پرسشنامه های سلامت: قید مقدار و قید تکرار

اسامی نویسندگان: منتظری علی، رستمی طاهره، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir


Effect of health education on knowledge, attitudes, and practice of pregnant women in reducing elective cesarean delivery rate

اسامی نویسندگان: Sedghi Sh, Niknami Sh, Sedghi L, Tavousi M
مجله: Journal of Research and Health
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: jrh.gmu.ac.ir


طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سواد سلامت نوجوانان

اسامی نویسندگان:قنبری شهلا، رمضانخانی علی، محرابی یداله، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir


Prevalence of bullying and its associated factors among Iranian Middle school students

اسامی نویسندگان: Garmaroudi Gh, Mohammad K, Omidvari S,Jafarpour S
مجله: Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2014
لینک چکیده مقاله: hehp.modares.ac.ir


اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش اضطراب در سالمندان

اسامی نویسندگان:بندری راضیه، هروی کریموی مجیده، محبی لیلا، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir


Health- related quality of life questionnaire for polycystic ovary syndrome (PCOSQ- 50): development and psychometric properties

اسامی نویسندگان: Nasiri-Amiri F, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Montazeri A, Mohammadpour RA
مجله: Quality of Life Research
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: link.springer.com


بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان (CASP-19)

اسامی نویسندگان:هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، گرشاسبی احیا، نیکخواه مریم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir


Quality of life in infertile menopausal women; development and psychometric of an instrument

اسامی نویسندگان: Direkvand-Moghadam A, Delpisheh A, Montazeri A, Sayehmiri K
مجله: Journal of Clinical and Diagnostic Research
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: www.jcdr.net


Determinants of quality of life in the caregivers of Iranian war survivors with bilateral lower limb amputation after more than two decades

اسامی نویسندگان: Ganjparvar Z, Mousavi B, Masumi M, Soroush M, Montazeri A
مجله: Iranian Journal of Medical Sciences
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: ijms.sums.ac.ir


Satisfaction of supplementary insurance and medical services during trips in war survivors and their families

اسامی نویسندگان: Soroush M, Mousavi B, Maftoon F, Mohammad K, Ganjparvar Z
مجله: International Journal of Travel Medicine and Global Health
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: /www.ijtmgh.com


Quality of hospital bed performance studies based on pabon lasso model

اسامی نویسندگان: Aeenparast A, Farzadi F, Maftoon F, Zandian H, Rezaei Yazdeli M
مجله: International Journal of Hospital Research
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: ijhr.iums.ac.ir


Evaluation of Mackey childbirth satisfaction rating scale in Iran: what are the psychometric properties

اسامی نویسندگان: Zahra Moudi, Mahmoud Tavousi
مجله:Nursing and midwifery studied
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: nmsjournal.kaums.ac.ir


Development and psychometric testing of a new instrument to measure factors influencing women’s breast cancer prevention behaviors (ASSISTS)

اسامی نویسندگان: Khazaee-Pool M, Majlessi F, Montazeri A, Pashaei T, Gholami A, Ponnet K
مجله: BMC Women’s Health
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: bmcwomenshealth.biomedcentral.com