لیست مقالات مرکز تحقیقات سنجش سلامت در سال ۱۳۹۶

Cancer: one disease, many unmet needs

اسامی نویسندگان: Omidvari S
مجله: Basic & Clinical Cancer Research
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://bccr.tums.ac.ir


The effects of prenatal classes on the quality of life in pregnant women

اسامی نویسندگان: Hajipour L, Mohtasham Amiri Z, Montazeri A, Torkan B, Hosseini Tabaghdehi MS
مجله:Journal of Holistic Nursing and Midwifery
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://hnmj.gums.ac.ir


A behavioral strategy to minimize air pollution exposure in pregnant women: a randomized controlled trial

اسامی نویسندگان: Araban M, Tavafian SS, Motesaddi Zarandi S, Hidarnia AR, Burri A, Montazeri A
مجله:Environmental Health and Preventive Medicine
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: https://link.springer.com


Measurement of health- related quality of life in primary antibody- deficient patients

اسامی نویسندگان: Ataeinia B, Montazeri A, Tavakol M, Azizi Gh, Kiaee F, Tavakolinia N, Negahdari B, Mohammadi J, Abolhassani H, Rezaei N, Aghamohammadi A
مجله:Immunological Investigations
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.tandfonline.com


An Iranian version of the Fukushima Lumbar Spinal Stenosis Scale (FLS-25): a validation study

اسامی نویسندگان: Azimi P, Montazeri A
مجله:Asian Spine Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: https://www.asianspinejournal.org


رضایتمندی جانبازان تحت پوشش بیمه تکمیلی و خانواده های آنان از ویزیت سرپایی

اسامی نویسندگان: موسوی بتول، مفتون فرزانه، سروش محمدرضا، محمد کاظم، رحیم پور داود، خوبیاریان علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


دانش و نگرش زنان باردار نسبت به روش زایمان در شهر تهران: یک مطالعه پیمایشی

اسامی نویسندگان: اکبری ناهید، مجلسی مائده، رخشانی فاطمه، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


سنجش کیفیت زندگی سالمندان: مروری بر ابزارهای اندازه گیری

اسامی نویسندگان: نیکخواه مریم، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا حمید، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان: کاربرد الگوی باور بهداشتی

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، عثمانی فرشته، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


رابطه بین نمایه توده بدنی (BMI) با پیامدهای بارداری مادران آسیب پذیر

اسامی نویسندگان: اکبری ناهید، ایرانی فرد الناز، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت (1): ترجمه، طراحی ابزار، بررسی روایی محتوا و صوری

اسامی نویسندگان: تقی زاده زیبا، عبادی عباس، منتظری علی، شاهواری زهرا، طاووسی محمود،باقرزاده راضیه
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


سنجش سواد سلامت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان (HELBA): طراحی و روانسنجی پرسشنامه

اسامی نویسندگان:خلیلی پایین دزایی سهیلا، طاووسی محمود،مقدم بنائم لیدا
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با تکیه بر تعلیم و تربیت گفت و شنودی: یک پژوهش هنجاری

اسامی نویسندگان:احمدی فاطمه زهرا، مهرمحمدی محمود، ولا جین، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای سالم تغذیه ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه

اسامی نویسندگان:ابراهیمی سمیه، غفرانی پور فضل اله،طاووسی محمود
مجله: مجله آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


بررسی سواد سلامت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

اسامی نویسندگان:پناهی رحمن، رمضانخانی علی،طاووسی محمود، عثمانی فرشته، غضنفری الهه، نیکنامی شمس الدین
مجله: مجله آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


عوامل اثرگذار بر پیش آگهی جراحی فتق دیسک کمری

اسامی نویسندگان:اسمعیلی مریم، طحان ناهید، میری سید مجتبی، منتظری علی، اکبرزاده باغبان علیرضا
مجله: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://tumj.tums.ac.ir


دلایل اجتماعی رفتارهای مخاطره آمیز ترافیکی جوانان دارای سابقه تصادف در عبور از خیابان: یک مطالعه کیفی

اسامی نویسندگان:هاشمی پرست مینا، منتظری علی، گرمارودی غلامرضا، نجات سحرناز، صادقی رویا، نگارنده رضا
مجله: مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://hayat.tums.ac.ir


Effects of infant massage on state anxiety in mothers of preterm infants prior to hospital discharge

اسامی نویسندگان: Afand N, Keshavarz M, Seyed Fatemi N, Montazeri A
مجله:Journal of Clinical Nursing
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://onlinelibrary.wiley.com


Adherence to prescribed medications of Iranian traditional medicine in a group of patients with chronic disease

اسامی نویسندگان: Hashem Dabaghian F, Rasouli M, , Sadighi J ,Ghods R
مجله:Journal of Research in Pharmacy Practice
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.jrpp.net


Effect of zinc sulfate supplementation on premenstrual syndrome and health- related quality of life: clinical randomized controlled trial

اسامی نویسندگان: Siahbazi Sh, Behboudi- Gandevani S, Moghaddam- Banaem L, Montazeri A
مجله:The Journal of Obstetrics and Gynecology Research
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://onlinelibrary.wiley.com


Decision- making process in patients with lumbar spinal canal stenosis

اسامی نویسندگان: Azimi P, Mohammadi HR, Benzel EC, Shahzadi S, Azhari Sh,Montazeri A
مجله:Journal of Neurosurgical Sciences
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.minervamedica.it


Conceptual models of social determinants of health: a narrative review

اسامی نویسندگان: Hosseini Shokouh SM, Arab M, Emamgholipour S, Rashidian A, Montazeri A, Zaboli R
مجله:Iranian Journal of Public Health
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://ijph.tums.ac.ir


How young pedestrians do explain their risky road crossing behaviors? a qualitative study in Iran

اسامی نویسندگان: Hashemiparast M, Negarandeh R, Montazeri A
مجله:Health Promotion Perspectives
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://journals.tbzmed.ac.ir


Which health literacy skills are associated with smoking

اسامی نویسندگان: Panahi R, Ramezankhani A, Tavousi M, Osmani F, Niknami Sh
مجله:Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://zjrms.com


دین و معنویت در مدل سلامت زنان ایران: مدل فرمهر

اسامی نویسندگان: فرزدی فرانک، وامقی مروئه، صدیقی ژیلا، محمدی فرحناز، محتشمی بتول، احمدی بتول
مجله:فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir


Knowledge, attitude, and practice on breast cancer screening methods among women in the north of Iran

اسامی نویسندگان: Naghibi S A, Daryani S, Shojaixadeh D, Montazeri A
مجله:International Journal of Humanities and Cultural Studies
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: www.ijhcs.com


تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور بر مقیاس های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

اسامی نویسندگان:شیروانی هنگامه، الحانی فاطمه، منتظری علی
مجله: فصلنامه بیماریهای پستان ایران
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://ijbd.ir


کاربست و آزمون گلخانه ای برنامه درسی گفت و شنودی سواد سلامت برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش روایتی

اسامی نویسندگان: احمدی فاطمه زهرا، مهر محمدی محمود، ولا جین، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت (2): بررسی روایی سازه و ملاکی، پایایی و قابلیت پاسخ گویی به تغییرات

اسامی نویسندگان: عبادی عباس، زیبا نقی زاده، منتظری علی، شاهواری زهرا، طاووسی محمود، باقرزاده راضیه
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


میزان فرسودگی شغلی بین پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

اسامی نویسندگان: کرمی اژدری پریسا، آیین پرست افسون، مسعودی اصل ایروان
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


دلایل تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری در میان مردم شهری و روستایی ایران: یک مطالعه ملی

اسامی نویسندگان: حائری مهریزی علی اصغر، طاووسی محمود، صدیقی ژیلا، مطلق محمد اسماعیل، اسلامی محمد، نقی زاده فاطمه، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


Education based on theory of planned behavior over sexual function of menopausal women in Iran

اسامی نویسندگان: Jalambadani Z, Carmaroodi Gh, Yaseri M, Tavousi M, Jafarian K
مجله:Journal of Mid-life Health
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.jmidlifehealth.org


Factors related to reduction in the consumption of fast food: application of the theory-based approaches

اسامی نویسندگان: Jalambadani Z, Carmaroodi Gh, Yaseri M, Tavousi M, Jafarian K
مجله:Journal of Public Health Research
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.jphres.org


Validation of the Iranian version of the ECOS-16 questionnaire in patients with osteoporotic vertebral fractures

اسامی نویسندگان: Azimi P, Yazdanian T, Montazeri A
مجله:Asian Spine Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: https://asianspinejournal.org


Does economic instability affect healthcare provision? Evidence based on the urban family physician program in Iran

اسامی نویسندگان: Homaie Rad E, Delavari S, Aeenparast A, Afkar A, Farzadi F, Maftoon F
مجله:Korean Journal of Family Medicine
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.kjfm.or.kr


Lack of a program to cope with crises in schools: neglecting mental health problems of survivors of school disasters

اسامی نویسندگان: Omidvari S
مجله:Iran Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://ircmj.com


Knowledge and attitude of dormitory students of Shahid Beheshti University of medical Sciences about smoking in 2016

اسامی نویسندگان: Panahi R, Ramezankhani A,Tavousi M, Osmani F, Niknami Sh
مجله:Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://hehp.modares.ac.ir


Psychometric properties of international children and youth resilience measurement (CYRM-28) scale

اسامی نویسندگان: Amirsardari M, Fatizadeh Sh, Tavousi M, Garmaroudi Gh, Montazeri A
مجله:Health Education and Health Promotion
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: http://hehp.modares.ac.ir


Prevention of osteoporosis in female students based on the Orem self-care model

اسامی نویسندگان: Sharifi N, Majlessi F, Montazeri A, Shojaeizadeh D, Sadeghi R
مجله:Electronic Physician
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.ephysician.ir


Four-level evaluation of health promotion intervention for preventing early childhood caries: a randomized controlled trial

اسامی نویسندگان: Basir L, Rasteh B, Montazeri A, Araban M
مجله:BMC Public Health
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.ncbi.nlm.nih.gov


Brain metastases in cancer patients attending a Gamma knife center: a study from a singlr institute in Iran

اسامی نویسندگان: Azimi P, Shahzadi S, Bitaraf M A, Azar M, Alikhani M, Zali A, Sadeghi S, Montazeri A
مجله:Asian Journal of Neurosurgery
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.asianjns.org


Effectiveness of educational intervention on the level of happiness among the middle-Aged women

اسامی نویسندگان: Zanjani S, Sadeghi R, Shojaeizadeh D, Montazeri A, Taghdisi M H
مجله:International Journal of Scientific Study
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.ijss-sn.com


پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، عثمانی فرشته، نیکنامی شمس الدین
مجله: مجله آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


The international phase 4 validation study of the EORTC QLQ-SWB32: A stand-alone measure of spiritual well-being for people receiving palliative care for cancer

اسامی نویسندگان: Vivat B, Young TE, Winstanley J, Arraras JI, Black K, Boyle F, Bredart A, Costantini A, Guo J, Irarrazaval ME, Kobayashi K, Kruizinga R, Navarro M,Omidvari S, Rohde GE, Serpentini S, Spry N, Van Laarhoven HWM, Yang GM; EORTC Quality of Life Group
مجله: European Journal of Cancer Care
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://onlinelibrary.wiley.com


بررسی ارتباط بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، کوسه لو امینه، نیکنامی شمس الدین
مجله: مجله آموزش و سلامت جامعه
سال انتشار: 1395
لینک چکیده مقاله: http://jech.umsha.ac.ir


The Influence of Ex-PLISSIT (Extended Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy) Model on Intimacy and Sexuality of Married Women with Multiple Sclerosis

اسامی نویسندگان: Daneshfar F, Behboodi-Moghadam Z, KhakbazanSeyed Z, Nabavi M, Dehghan Nayeri N, Ghasemzadeh S, Montazeri A
مجله: Sexuality and Disability
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://link.springer.com


شناسایی متغیرهای لازم برای طراحی یک سیستم نوبت‌دهی برای بیماران سرپایی: مرور نظام مند ادبیات پژوهش

اسامی نویسندگان: آیین پرست افسون، خیراندیش مریم، مفتون فرزانه، فرزدی فرانک
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://www.payeshjournal.ir


The Effect of Education on Reducing Fast Food Consumption in Obese Iranian Female Adolescents: An Application of the Trans theoretical Model and the Theory of Planned Behaviour

اسامی نویسندگان: Jalambadani Z , Garmarodi Gh, Yaseri M, Tavousi M,Jafarian K
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://ircmj.com


ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران

اسامی نویسندگان: شاه حمزه مریم، فصیحی طیبه، کبیر کوروش، منتظری علی، اسدی شوکی مونس، ساعی ویدا
مجله:مجله سلامت و مراقبت
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://hcjournal.arums.ac.ir


Satisfaction of war survivors and their families who received outpatient services with complementary medical insurance

اسامی نویسندگان: Maftoon F, Mousavi B, Soroush MR, Rahimpoor D, , Aeenparast A
مجله: International Journal of Human Rights in Healthcare
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.emeraldinsight.com


میزان رضایت‌مندی جانبازان تحت پوشش بیمه تکمیلی و خانواده‌های آنان از خدمات بستری

اسامی نویسندگان: مفتون فرزانه، موسوی بتول، سروش محمدرضا، محمد کاظم، رحیم پور داوود، خوبیاریان علی
مجله:طب جانباز
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://ijwph.ir


Translation and psychometric testing of the Farsi version of the Seattle angina questionnaire

اسامی نویسندگان: Taheri-Kharameh Z, Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Hajizadeh E, Vaismoradi M, Snelgrove S, Montazeri A
مجله: Health and Quality of Life Outcomes
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://hqlo.biomedcentral.com


ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا

اسامی نویسندگان: مهسا غفارزاده خویی، مینور لمیعیان، راضیه لطفی، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر شاخص های بیوشیمیایی کم خونی و فقر آهن: فراتحلیل مطالعات مداخله ای

اسامی نویسندگان: صدیقی ژیلا، نجات سحرناز، رستمی راحله
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Congenital Malformations in Singleton Infants Conceived by Assisted Reproductive Technologies and Singleton Infants by Natural Conception in Tehran, Iran

اسامی نویسندگان: Mozafari Kermani R, Farhangniya M, Shahzadeh Fazeli SA, Bagheri P, Ashrafi M, Vosough Taqi Dizaj
مجله:International Journal of Fertility & Sterility
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.ijfs.ir


The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue (FACIT-Fatigue Subscale): Validity and Reliability of the Iranian Version

اسامی نویسندگان: Meysami A, Yari H, Haghighat S, Montazeri A
مجله:Oncology Research and Treatment
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.karger.com


روایی عاملی نسخه فارسی پرسشنامه LLIS (مقیاس تاثیر لنف ادم بر زندگی) در مبتلایان به لنف ادم ناشی از سرطان پستان

اسامی نویسندگان: حقیقت شهپر، زایری فرید، منتظری علی، ابراهیمی ماندانا
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری‏ های پستان ایران
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://ijbd.ir


شناسایی و رتبه‌بندی نگرش‌ها و عوامل تأثیرگذار بر اعتراض‌های دانشجویی

اسامی نویسندگان: نصیرزاده راضیه، منتظری علی، نصیرزاده مهدی
مجله: فصلنامه جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: http://ensani.ir


An assessment of the correlation between happiness and mizaj (temperament) of university students in persian medicine

اسامی نویسندگان: Salmannezhad H, Mojahedi M, Ebadi A, Montazeri A, Mozaffarpur S A, Saghebi R, Gheisari D, Goudarzi S
مجله:Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://kowsarpub.com


رابطه سرمایه فرهنگی با سلامت روان جوانان: یک مطالعه مقطعی

اسامی نویسندگان: رستمی طاهره، آشنا امیر حسین، طاووسی محمود، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Development and psychometric evaluation of the sexual knowledge and attitudes scale for premarital couples (SKAS-PC): An exploratory mixed method study

اسامی نویسندگان: Sadat Z, Ghofranipour F, Azin S A, Montazeri A, Goshtasebi A, Bagheri A, Barati E
مجله:International Journal of Reproductive BioMedicine
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://journals.ssu.ac.ir


اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش دانش بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر (CADE-Q)

اسامی نویسندگان:معروفی زهرا، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، شریف نیا سید حمید، منتظری علی
مجله: نشریه پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


Health literacy and preventive behaviors

اسامی نویسندگان: Panahi R, Ramezankhani A,Tavousi M
مجله:Journal of Research & Health
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://jrh.gmu.ac.ir


ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، عثمانی فرشته، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه سواد سلامت
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://literacy.mums.ac.ir


دسترسی جغرافیایی به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در شهرهای شیراز، همدان و شوشتر: مطالعه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی

اسامی نویسندگان:صدیقی ژیلا،حسینی علی، محمد کاظم، مهدوی سعید، میراب سمیعی سیامک، صفادل نوش آفرین، بنائی وحید، رستمی راحله، حیدری لیلا، گرجی خواه فاطمه، منصوری مریم
مجله: پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن در ایران: یک مطالعه ملی

اسامی نویسندگان:طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، صدیقی ژیلا، محمد اسماعیل، اسلامی محمد، نقی زاده فاطمه، عنبری مهدی، هاشمی اکرم، منتظری علی
مجله: پایش
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://payeshjournal.ir


روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی ورزش عضله کف لگن Broome در زنان مبتلا به بی اختیاری ادرار

اسامی نویسندگان: دامغانیان مریم، پاک گوهر مینو، طاووسی محمود، دهقان نیری ناهید، نجفی مریم، خرقانی رقیه، بروم باربارا، قنبری زینب
مجله: مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://hayat.tums.ac.ir


کدامیک از ابعاد سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی می کنند؟

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، حائری مهریزی علی اصغر، طاووسی محمود، خلیلی دارستانی مانیا، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه بهداشت در عرصه
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://journals.sbmu.ac.ir


The effect of education on empowerment of girls for the prevention of osteoporosis: a randomized clinical trial

اسامی نویسندگان: Sharifi N, Majlessi F, Montazeri A, Shojaeizadeh D, Sadeghi R
مجله:Qom University of Medical Sciences Journal
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://journal.muq.ac.ir


Psychometric properties of the Urdu version of the World Health Organization’s quality of life questionnaire (WHOQOL- BREF)

اسامی نویسندگان: Saqib Lodhi F, Reza O, Montazeri A, Nedjat S, Yaseri M, Holakouie Naieni K
مجله:Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir


The consequences of premenstrual syndrome on the quality of life from the perspective of affected women: a qualitative study

اسامی نویسندگان: Siahbazi Sh,Montazeri A, Taghizadeh Z, Masoomie R
مجله: Journal of Research in Medical and Dental Sciences
سال انتشار: 2018
لینک چکیده مقاله: http://jrmds.in


Sex education of married women based on theory of planned behavior

اسامی نویسندگان: Jalambadani Z, Garmarodi M, Tavousi M
مجله: Journal of Health and Research
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://www.cjhr.org


Psychometric properties of the Iranian version of colorectal cancer specific quality of life questionnaire ( EORTC QLQ- CR29)

اسامی نویسندگان: Montazeri A, Emami AH, Sadighi S, Mohagheghi MA, Sedighi Z
مجله: Basic & Clinical Cancer Research
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://bccr.tums.ac.ir


بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395

اسامی نویسندگان: پناهی رحمن، رمضانخانی علی، طاووسی محمود، حائری مهریزی علی اصغر، عثمانی فرشته، نیکنامی شمس الدین
مجله: فصلنامه سواد سلامت
سال انتشار: 1396
لینک چکیده مقاله: http://literacy.mums.ac.ir


Response shift in quality of life assessment among cancer patients: a study from Iran

اسامی نویسندگان: Hosseini B, Nedjat S, Zendehdel K, Majdzadeh R, Nourmohammadi A, Montazeri A
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI)
سال انتشار: 2017
لینک چکیده مقاله: http://mjiri.iums.ac.ir