رسالت و چشم انداز

رسالت (Mission)
ارتقاء سطح سلامت جامعه و فراهم آوردن زمینه ای برای بهبود عملکرد نظام سلامت از طریق انجام پژوهش های کاربردی، برگزاری دوره های آموزشی و ارائه خدمات تخصصی در حوزه های مختلف سلامت با همکاری و هماهنگی سازمان های مرتبط ملی و بین المللی حوزه سلامت، سیاستگزاران نظام سلامت و حوزه های وابسته و پژوهشگران علوم مرتبط.

چشم انداز (Vision)
دستیابی به عنوان یکی از مراجع برتر ملی در حوزه پژوهش های مرتبط با سلامت.