گروه پژوهشی ارتقای سلامت

رسالت گروه پژوهشی "ارتقای سلامت" عبارت از ارتقاي سطح سلامت افراد جامعه است. راهبرد اصلي این گروه، اجرای طرح هاي تحقيقاتي جهت توليد دانش (Knowledge creation) است به گونه اي كه در چرخه ترجمان دانش (Knowledge translation)، امكان بهره برداري سازمان ها و افراد (مردم و تصميم گيران) و محققان از نتايج طرح هاي تحقيقاتي (Research utilization) مقدور باشد. شایان ذکر است که این گروه در مهر سال 1394 به دنبال ادغام دو گروه پژوهشی "بهداشت خانواده" و "آموزش و ارتقای سلامت" تشکیل شده است.

اهداف اصلی گروه
 1. مطالعات اپیدمیولوژیک درخصوص سطوح مختلف پیشگیری در حوزه سلامت
 2. بررسی و ارتقای برنامه های حوزه سلامت
 3. طراحی و بومي سازي روش ها جهت ارتقای دانش و مهارت تخصصی ذی نفعان حوزه سلامت

اهداف اختصاصی گروه
 • مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با سواد سلامت
 • مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط با ارتقای کیفیت و شیوه زندگی
 • مطالعات اپیدمیولوژیک درباره پیشگیری از حوادث و تصادفات
 • ارزیابی برنامه های حوزه سلامت
 • طراحی محتوی و دوره های آموزشی مرتبط با برنامه های حوزه سلامت
 • طراحی و تدوین محتوی و برنامه های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز پژوهشی
 • طراحی بانکهای اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز در حوزه سلامت
 • برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای ارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز پژوهشی
 • توانمندسازی اعضاء در راستای ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی و پژوهشی

مشخصات اعضای گروه پژوهشی "ارتقای سلامت" به شرح ذیل می باشد:

ژیلا صدیقی

مدیر گروه


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی، دکتری تخصصی بهداشت مادر و كودك
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعاليت: تمام وقت


رزومه

محمود طاووسی

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت
مرتبه علمی: دانشیار پژوهش
نحوه فعاليت: تمام وقت

رزومه

رامین مظفری کرمانی

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: متخصص – کودکان و نوزادان
مرتبه علمی: استادیار پژوهش
نحوه فعاليت: تمام وقت

رزومه

سید علی آذین

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی، دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار پژوهش
نحوه فعاليت: پاره وقت

رزومه

کتایون جهانگیری

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی، دکتری تخصصی مديريت خدمات بهداشتي درماني
مرتبه علمی: دانشیار پژوهش
نحوه فعاليت: پاره وقت

رزومه

راحله رستمی کتشالی

کارشناس


مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
نحوه فعاليت: تمام وقت

//]]>