گروه پژوهشي مديريت خدمات بهداشتي درماني

خدمات بهداشتي درماني، حجم وسيعي از فعاليتهاي انساني را در بر مي‌گيرد. اين فعاليتها در ارتباط تنگاتنگ با تمام اقشار اجتماع بوده و به پيچيدگي تمام ابعاد انسان است. این خدمات بخش عظيمي از سرمايه‌هاي ملي و نيروي انساني هر كشوري را به خود اختصاص مي‌دهد و به دنبال تامين سلامت انسان است و با عنايت به نقش غيرقابل انكار انسان در توسعه، بي‌ترديد چنين خدماتي جزء لاينفك توسعه هر كشوري محسوب مي‌شوند.

با توجه به محدوديت منابع و در جهت تامين عدالت اجتماعي در ارائه خدمات بهداشتي درماني و براي تحقق سلامت براي همه در هر برهه‌اي از زمان نياز به راهكارهايي نو در سيستم مديريت خدمات بهداشتي درماني است تا بتوان با بسيج بهينه منابع، تمامي چالش‌هاي موجود در بخش بهداشت و درمان را پشت سرگذاشت.

طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه، سياست‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي در بخش بهداشت و درمان با هدف بهبود شاخص‌هاي حياتي و گسترش دسترسي به خدمات در تمام نقاط كشور و براي تمامي گروه‌هاي نيازمند بوده است. به طوري كه در حال حاضر حدود 85% از جمعيت روستايي كشور به مراقبت‌هاي بهداشتي درماني دسترسي دارند. در پرتو افزايش دسترسي به اين مراقبت‌ها اميد به زندگي از 67 سال براي مردان و 69 سال براي زنان در سال 1365 به70/70 سال براي مردان و 73/4 سال براي زنان در 1375 رسيده است. ساير دستاوردها شامل كاهش ميزان مرگ و مير مادران و كودكان، اجراي برنامه گسترش ايمن سازي، مبارزه با بيماريهاي واگيردار، بوده است.

عليرغم تمامي موفقيت‌هاي كسب شده در زمينه حفظ و ارتقاي سلامت جامعه، با توجه به رشد جمعيت، بي كرانگي‌ نيازهاي بهداشتي جامعه، محدوديت منابع و شتاب وزافزون تغيير شرايط اجتماعي اقتصادي، نياز به شكل گيري گروههاي كارشناسي در جهت دستيابي به شيوه‌هاي نوين در سيستم مديريت خدمات بهداشتي درماني است. تشكيل گروه پژوهشي «مديريت خدمات بهداشتي درماني» در راستاي پاسخگويي به نياز فوق است. كه عمدتا به انجام پژوهش‌هاي كاربردي و در پاسخ به تقاضاهاي سيستم خدمات بهداشتي درماني در جهت دستيابي به اين هدف مي‌كوشد. در ضمن اين گروه با هدف گيري تمامي بخش‌هاي تاثيرگذار بر سلامتي افراد جامعه، با ارائه نظرات كارشناسي و مشاوره‌اي در جهت هماهنگي فعاليت‌هاي بين بخشي نيز تلاش خواهد نمود.

اهداف اصلی گروه
 • ارتقاء مديريت نظام بهداشتي درماني
 • كاهش نابرابري بهداشتي جهت برقراري دسترسي آحاد جامعه به خدمات بهداشتي درماني
 • ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
 • استفاده بهينه از منابع در مديريت خدمات بهداشتي درماني

اهداف اختصاصی گروه
 • بررسي و تعيين راهكارهاي بهبود كيفيت خدمات بهداشتي درماني
 • بررسي و تعيين راهكارهاي بهبود اثربخشي و كارايي خدمات بهداشتي درماني
 • طراحي الگوي مناسب منابع انساني سلامت
 • تعيين راهكارهاي پيش‌بيني هزينه خدمات سرپايي و بستري
 • تعيين راهكارهاي بهبود دسترسي اقتصادي افراد جامعه به خدمات درماني سرپايي و بستري
 • راهكارهاي ارتقاء كارايي سيستم ارجاع
 • ارائه راهكارهاي مناسب در راستاي استفاده بهينه از خدمات بهداشتي درماني توسط افراد جامعه
 • ارزيابي نيازهاي بهداشتي درماني گروههاي مختلف جامعه
 • بررسي الگوي رفتاري افراد خانواده‌ها در زمينه موضوعات بهداشتي
 • بررسي راهكارهاي توانمندسازي افراد جامعه

توانايي‌هاي تخصصي گروه پژوهشي مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • طراحي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • طراحي و برگزاري كارگاههاي آموزشي مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • طراحي و برگزاري بسته‌هاي آموزشي مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • ارائه مشاوره تخصصي مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • ارائه مشاوره پژوهش در مديريت خدمات بهداشتي درماني

مشخصات اعضاء گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به شرح ذیل است.

فرانك فرزدي

مدیر گروه


مقطع و رشته تحصیلی: دكتراي عمومي، تخصص مديريت خدمات بهداشتي درماني
مرتبه علمی: استاد پژوهش
نحوه فعالیت:تمام وقت

رزومه

افسون آيين پرست

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: دکترای مديريت خدمات بهداشتي درماني
مرتبه علمی: دانشیار پژوهش
نحوه فعالیت: تمام وقت


رزومه

علی اصغر حائری مهریزی

عضو هیات علمی


مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار کاربردی
مرتبه علمی: مربی پژوهش
نحوه فعاليت: تمام وقت

رزومه

فاطمه ریاضی

کارشناس


مقطع و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات
نحوه فعالیت: تمام وقت

//]]>