نیازهای آموزشی دانشجویان مامایی برای ارائه خدمات پیشگیری از مرگ و میر و نوزاد در شرایط بحران
اسامی نویسندگان: تقی زاده زیبا، منتظری علی، خوشنام راد مهسا
مجله: مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: hayat.tums.ac.ir
فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران: پیش آزمون یک مطالعه ملی
اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، مطلق محمداسماعیل، اسلامی محمد، حائری مهریزی علی اصغر ، هاشمی اکرم، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار:1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
An extended Theory of Planned Behavior (TPB) used to predict smoking behavior among a sample of Iranian medical students
اسامی نویسندگان: Karimy M; Zareban I; Araban M, Montazeri A
مجله: International Journalof High Risk Behaviors and Addiction
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: jhrba.com
Anti-hemorrhagic activity of punicagranatumL.flower (Persian Golnar) against heavy menstrual bleeding of endometrial origin: a double- blind, randomized controlled trial
اسامی نویسندگان: Goshtasebi A, Mazari Z, BehboudiGandevani S, Naseri M
مجله: Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: mjiri.iums.ac.ir
Pedestrian road- crossing behaviours: a protocol for an explanatory mixed methods study
اسامی نویسندگان: Hashemiparast M, Montazeri A,Nedjat S, Negarandeh R, Sadeghi R, Hosseini M, GarmaroudiGh
مجله: Global Journal of Health Science
سال انتشار: 2016
لینک چکیده مقاله: www.ccsenet.org
Socioeconomic status and prevalence of self-reported diabetes among adults in Tehran: results from a large population-based cross-sectional study (Urban Heart-2)
اسامی نویسندگان: Asadi- Lari M, Khosravi A, Nedjat S, Mansournia MA, Majdzade R, Mohammad K, Vaez- Mahdavi MR, Faghihzadeh S, Haeri Mehrizi AA, Cheraghian B
مجله: Journal of endocrinological investigation
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: link.springer.com
Interactive web- based lifestyle intervention and metabolic syndrome: findings from the red ruby (a randomized controlled trial)
اسامی نویسندگان: Jahangiry L, Shojaeizade D, AbbasalizadFarhangi M, Yaseri M, Mohammad K, Najafi M, Montazeri A
مجله: Trials
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: www.trialsjournal.com
Health-related quality of life in polycystic ovary syndrome patients: a systematic review
اسامی نویسندگان: Taghaavi SA, Bazarganipour F,Montazeri A, Kazemnejed A,Chaman R, Khosravi A
مجله: Iranian Journal Reproductive Medicine
سال انتشار: 2015 لینک چکیده مقاله: www.ssu.ac.ir
Prevalence and risk factors for depression in women with multiple sclerosis: a study from Iran
اسامی نویسندگان: MohammadiKh, Rahnama P,Montazeri A
مجله: Annals of General Psychiatry
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: www.annals-general-psychiatry.com
Demographic and obstertric factors affecting women’s sexual functioning during pregnancy
اسامی نویسندگان: Abouzari- Gazafroodi K, Najafi F, Kazemnejad E, Rahnama P, Montazeri A
مجله: Reproductive Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: www.reproductive-health-journal.com
بررسی رفتار پیشگیرانه سرطان پستان وعوامل موثر بر آن در زنان ایرانی: مرور نظام مند متون پژوهشی
اسامی نویسندگان: نقیبی سیدابوالحسن ، شجاعی زاده داود، یزدانی جمشید، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
Content validity of national post marriage educational program using mixed methods
اسامی نویسندگان: MohajerRahbari M, Shariati M, Keramat A, Yunesian M, Eslami M, Mousavi SA, Montazeri A
مجله: Iranian Journal of Public Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: ijph.tums.ac.ir
تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر کم خونی و فقر آهن: یک مرور نظام مند
اسامی نویسندگان: صدیقی ژیلا، جهانگیری کتایون، گشتاسبی آزیتا ، رستمی راحله
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
ترجمه و بررسی روایی و پایایی مقیاس کیفیت زندگی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد(MIDAS)
اسامی نویسندگان: رژه ناهید، هروی کریموی مجیده، منتظری علی، طاهری خرامه زهرا
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
رضایتمندی ماماهای شاغل در نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح کشور
اسامی نویسندگان: مفتون فرزانه ، آیین پرست افسون ، منتظری علی ، محمد کاظم ، فرزدی فرانک، جهانگیری کتایون، میرشاه ولد سیدمهدی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
سرطانزا بودن میدان های الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی
اسامی نویسندگان: امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش 1394
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
پارازیت های ماهواره ای و آسیب به سلامت: نکاتی پیرامون اظهارنظر گروه کاری سازمان جهانی بهداشت در مورد میدان های الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی
اسامی نویسندگان: امیدواری سپیده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
Lavender fragrance essential oil and quality of sleep in postpartum women
اسامی نویسندگان: KeshavarzAfshar M,BehbodiMoghadam Z, Taghizadeh Z, Bekhradi R, Montazeri A, Mokhtari P
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: ircmj.com
Clinical diagnosis of pelvic endometriosis: a scoping review
اسامی نویسندگان: Riazi H, Tehranian N, Ziaei S, Mohammadi E, Hajizadeh E, Montazeri A
مجله: BMC Women’s Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: bmcwomenshealth.biomedcentral.com
Quality of life in caregivers of severely disabled war survivors
اسامی نویسندگان: Mousavi B, SeyedHoseiniDavarani SH, Soroush M, Jamali A, khateriSh, Talebi M, Montazeri A
مجله: Rehabilitation Nursing
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: onlinelibrary.wiley.com
Iranian Health Literacy Questionnaire (IHLQ): an instrument for measuring health literacy in Iran
اسامی نویسندگان: Haghdoost AA, Rakhshani F, Aarabi M, Montazri A, Tavousi M, Solimanian A, Sarbandi F, Namdar H, Iranpour A
مجله: Iranian Red Crescent Medical Journal
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: ircmj.com
Quality of life after breast conservation versus oncoplastic surgery
اسامی نویسندگان: Kaviani A, Mir MR, Daryani A,Ebrahimi M, Bonyadi M, Neishaboury MR, Montazeri A
مجله: Archives of BreastCancer
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: archbreastcancer.com
ابزارهای سنجش سواد سلامت: یک مرور نظام مند
اسامی نویسندگان: طاووسی محمود، عبادی مهدی ، فتاحی اسماعیل ، جهانگیری لیلا، هاشمی اکرم، هاشمی پرست مینا، منتظری علی.
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری قلبی
اسامی نویسندگان: اسکندری سمیه، هروی کریموی مجیده، رژه ناهید، عبادی عباس، منتظری علی
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
اثر برنامه آموزشی نظریه محور در پیشگیری از حاملگی های ناخواسته در زنان با نزدیکی منقطع
اسامی نویسندگان: رهنما پروین، حیدرنیا علیرضا، منتظری علی، امین شکروی فرخنده
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
طراحی مدل دسترسی جغرافیایی به مراکز آزمایشگاهی تشخیص پزشکی کشور ایران: روش شناسی و چالش های آن
اسامی نویسندگان: صدیقی ژیلا، حسینی علی، محمد کاظم، مهدوی سعید ، میراب سمیعی سیامک ، صفادل نوش آفرین ، بنایی وحید، جهانگیری کتایون ، رستمی راحله
مجله: فصلنامه پایش
سال انتشار: 1394
لینک چکیده مقاله: www.payeshjournal.ir
Sexuality research in Iran: a focus on methodology and ethical considerations
اسامی نویسندگان: Rahmani A, Merghati- Khoei E, Moghaddam- Banaem L, Zarei F, Montazeri A, Hajizadeh E
مجله: Public Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: ijph.tums.ac.ir
Substance use avoidance among Iranian male adolescents: a comparison of three versions of the theory of reasoned action
اسامی نویسندگان: Tavousi M, Montazeri A,Hidarnia AR, Hajizadeh E, Taremian F, Haerimehrizi A
مجله: International Journal Adolescent Medicine and Health
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: www.degruyter.com
The AOSpine thoracolumbar spine injury classification system: a reliability and agreement study
اسامی نویسندگان: Azimi P, Mohammadi HR, AzhariSh, Alizadeh P, Montazeri A
مجله: Asian Journal of Neurosurgery
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: www.asianjns.org
The effect of sexual health education program on women sexual function in Iran
اسامی نویسندگان: BehboodiMoghadam Z, Rezaei E, Khaleghi F, Montazeri A, Arzaqi SM, Tavakol Z, Yari F
مجله: Journal of Research in Health Sciences
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: jrhs.umsha.ac.ir
The effect of ramadan fasting on quiescenat Systemic Lupus Erythematosus (SLE) patients’ disease activity, health quality of life and lipid profile: a pilot study
اسامی نویسندگان: Goharifar H, Faezi ST, Paragomi P, Montazeri A, TehraniBanihashemi A, Akhlaghkhah M, SadeghiAbdollahi B, Kamazani Z, Akbarian M
مجله: Rheumatology International
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: link.springer.com
Responsiveness and minimally important differences for selected Persian- version of outcome measures used in patients with patellofemoral pain syndrome
اسامی نویسندگان: Nagahban H, Mostafaee N, Mansour Sohani S, Hessam M, Tabesh H, Montazeri A
مجله: Disability and Rehabilitation
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: www.tandfonline.com
The STOP- BANG questionnaire: reliability and validity of the Persian version in sleep clinic population
اسامی نویسندگان: Sadeghniiat- HaghighiKh, Montazeri A, Khajeh- Mehrizi A, Ghajarzadeh M, BanafshehAlemohammad Z, Aminian O, Sedaghat M
مجله: Quality of Life Research
سال انتشار: 2015
لینک چکیده مقاله: link.springer.com
//]]>