معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي

معرفی
معاونت پشتيباني و خدمات تخصصي پژوهشكده علوم بهداشتي مشتمل بر سه اداره (امور مالي- امور اداري و عمومي- اداره خدمات تخصصي) پشتيباني فعاليت هاي پژوهشكده را بر عهده دارد.

سرپرست معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی: مهندس حسین پورنعمتی شمس آبادی
//]]>