فعالیتها و طرح های شاخص

 1. ترجمه، پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه SF 36
 2. تعيين پايايي و روايي پرسشنامه GHQ 12 در بين جوانان ايراني
 3. تدوين و ارزشيابي ابزار سنجش رضايت بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دانشگاه‌ها
 4. تدوين استانداردها و چك ليست‌هاي نظارتي بخش هاي روانپزشكي
 5. علل اضطراب در مبتلايان به سرطان در دوره پيش از عمل جراحي
 6. سلامت از ديدگاه مردم ايران
 7. ارزيابي برنامه غني‌سازي آرد با آ‌هن و اسيد فوليك در استان‌هاي گلستان و بوشهر
 8. ارزيابي برنامه “ادغام خدمات پيشگيري و تشخيص سرطان پستان” در شبكه ارائه خدمات بهداشتي
 9. مقايسه كيفيت زندگي زنان و مردان در شهر تهران
 10. تحليل خطر پذيري سازمانها در مواجه با بحران زلزله
 11. طراحي الگوي گزارش عملكرد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
 12. برآورد منابع انساني مورد نياز رشته هاي داروسازي و پزشكي
 13. بررسي رضايتمندي بيمه شدگان روستايي تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشك خانواده
 14. طراحي الگوي برآورد نيروي انساني گروه پزشكي
 15. ارزشيابي برنامه كشوري پيشگيري و كنترل فشار خون بالا
 16. ارزشيابي پايگاه تندرستي
 17. ارزشيابي برنامه شناسنامه سلامت دانش آموزان
 18. تهيه بانك اطلاعاتي بيماران تالاسمي
 19. بررسي مروري انواع دوره هاي موجود مهارتي حوزه سلامت در جهان
 20. ارزيابي نحوه اجراي برنامه نظام ثبت انفاركتوس قلبي
 21. رفتار هاي پرخطر بهداشتي و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران
 22. بررسي شيوع فشارهاي عصبي در دانشجويان پزشكي و عوامل موثر بر آن
 23. بررسي فراواني خودكشي و عوامل موثر با آن در مراجعان به مراكز و بخش‌هاي مسمومين بيمارستان ها در سطح كشور
 24. طراحي ابزار سنجش سواد سلامت ايرانيان 18 تا 65 سال
 25. طراحی مدل دسترسی جغرافيايی به مراکز آزمايشگاهی تشخيص پزشکی کشور ايران
//]]>