• طراحي و اجراي الگوهاي پايش و ارزشيابي برنامه و مداخلات كشوري
  • طراحي و اعتبارسنجي ابزارهاي سنجش سلامت
  • طراحي و اجراي استاندارد هاي ارائه خدمات درحيطه هاي سلامت روان ، سلامت خانواده ، آموزش بهداشت و… .
  • طراحي و اجراي الگوهاي برآورد نيروي انساني در حيطه هاي بهداشت و درمان
  • طراحي و اجراي برنامه هاي مديريت بحران در حيطه هاي بهداشت و درمان
  • طراحي و اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي در حيطه هاي بهداشت و درمان
  • استقرار مداخلات بهداشتي طراحي شده و ارزيابي در سطوح متفاوت ارائه خدمت
  • طراحي و تدوين دور‌ه‌ها، كارگاه‌ها و بسته‌هاي آموزشي با هدف كمك به شناسايي و استقرار الگوهاي نوين و متناسب كشور
//]]>