عنوان طرح: مطالعه مروري نظام مند مقالات چاپ شده در مورد شيوع افسردگي
مجری: دكتر علی منتظری
همکار اصلی: دکتر سید جواد موسوی، دکتر سپیده امیدواری
کارشناس طرح: اکرم هاشمی
کارفرما: دفتر مركزي جهاددانشگاهي (کد: 11-1699)
سال اختتام: 1391

چکیده:
افسردگي يكي از رايج‌ترين اختلالات رواني است. بر اساس مطالعه ملي بيماري‌ها و آسيب‌ها در ايران، افسردگي سومين مشكل سلامتي است. بر همين اساس اين پژوهش بر آن بود تا با استفاده از ابزارهاي جستجو در پايگاههاي الكترونيكي به بررسي نظام‌مند مطالعات انجام شده در زمينه افسردگي در ايران بپردازد. در مجموع 44 مقاله فارسي و 11 مقاله انگليسي كه در فاصله سالهاي 1379 تا 1388 در مجلات معتبر علمي -پژوهشي داخلي و بين المللي منتشر شده بود، مورد مطالعه و مرور قرار گرفت.
بر اساس يافته‌هاي مطالعات فوق شيوع افسردگي در جمعيت‌هاي مختلف ايراني به ميزان 5.69 تا 73 درصد متغير بود. نتايج نشان داد كه افسردگي در زنان و دختران بيشتر از مردان بود به طوري كه در زنان اين ميزان حدود 1.7 برابر بيشتر از مردان بود. همچنين شيوع افسردگي در جمعيت روستايي و شهرهاي كوچك به نسبت شهرهاي بزرگ بيشتر بود. از بين جمعيت جوان تا ميانسال نيز افراد بيوه بيشترين ميزان افسردگي و بعد از آن به ترتيب افراد مطلقه، متأهل بيشترين درصد و افراد مجرد كمترين درصد افسردگي را داشتند. يافته‌ها همچنين نشان داد كه بخش عمده‌اي از مطالعات مربوط به افسردگي در ايران به موضوع زنان و مسئله باروري و ناباروري اختصاص داشته است (14 مقاله از مجموع 55 مقاله). با توجه به يافته‌هاي مطالعه مروري حاضر، شيوع بالاي افسردگي و بار قابل توجه كه اين بيماري به فرد، نظام سلامت و جامعه تحميل مي‌كند، اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت شناسايي عوامل خطر، پيشگيري، درمان و مديريت اين بيماري ضروري به نظر مي‌رسد.
كلمات كليدي: افسردگي، مرور نظام‌مند، ايران.
//]]>