عنوان طرح: علل اضطراب بيماران مبتلا به سرطان پيش از جراحي: يك مطالعه كيفي
مجری: دكتر سپيده اميدواري
مجری دوم: دکتر مازیار مقصودلو
همکاران اجرایی طرح: فریبا رسولی، فاطمه ریاضی، اکرم هاشمی
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال اختتام: 1391

چکیده:
دوره پيش از عمل جراحي، يك وضعيت منحصر به فرد براي هر بيمار است و اضطراب بسياري را برمي‌انگيزد. اين مسئله در مورد بيماران مبتلا به سرطان شديدتر است. نظر به اينكه منابع اضطراب بيماران در سيستم هاي مختلف ارائه‌كننده خدمت مي‌توانند متفاوت باشند، مطالعه حاضر به منظور بررسي علل اضطراب بيماران مبتلا به سرطان در دوره پيش از جراحي در قالب مطالعه‌اي كيفي طراحي شد. تجزيه و تحليل داده‌ها پنج زمينه (theme) اصلي برانگيزنده اضطراب را بدست داد که عبارتند از: زمينه "عوامل مرتبط با بيماري" داراي 6 طبقه ماهيت بيماري، پيش آگهي، سير/ عوارض بيماري، اثرات روانشناختي ابتلاء به بيماري بر اطرافيان، نقش ژنتيك در ابتلاء به بيماري، ديدگاههاي مردم در باره بيماري، زمينه "عوامل مرتبط با درمان بيماري" داراي 6 طبقه درمان جراحي، شيمي درماني، دوره بستري در بيمارستان، هزينه‌هاي تشخيص و درمان، عدم/ كاهش ايفاي نقش پس از انجام اقدامات درماني، طولاني بودن روند درمان، زمينه "عوامل مرتبط با کيفيت مراقبت و ارائه خدمت" داراي دو طبقه ارتباط تيم درماني و بيمار و عوامل مربوط به سيستم ارائه‌كننده خدمت، زمينه "نگرانيهاي عمومي بيماران"، داراي 4 طبقه عوامل خانوادگي، مشكلات مالي، نگراني در مورد بيماري اطرافيان و نگراني در مورد وقوع تصادف در رفت و آمد‌هاي فرزندان به بيمارستان، و زمينه "عوامل فرهنگي اجتماعي" داراي يک طبقه حرفهاي ديگران و 5 زير طبقه كنجكاوي هاي ديگران، تفاسير ديگران از علت ابتلاء بيمار به سرطان، توصيه به برقراري فاصله اجتماعي از فرزندان بيمار بعلت احتمال مبتلا شدن آنها به بيماري در آينده، متهم كردن بيمار به تنبلي و عدم تمايل به انجام كار و واكنشهاي آزار دهنده كلامي و غيركلامي مردم (زخم زبانهاي ديگران).
کلمات کلیدی: اضطراب، سرطان، جراحی، دوره پیش از جراحی
//]]>