عنوان طرح: طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
سایرهمکاران : دکتر محمود طاووسی، علی اصغر حائری، دکتر لیلا افشار، دکتر رامین مظفری، راحله رستمی، محمد تقی پور، ابوالقاسم رئیسی
کارفرما:دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33-2429)
سال اختتام: 1397

چکیده:
تاریخچه پزشکي جهان نشان می دهد که برخی پژوهشگران اصول اخلاق در پژوهش بر نمونه های انسانی و نمونه های حیوانی را مراعات نکرده اند و چه بسا عملکرد خود را در راستای پیشبرد علم ضروری تلقی کرده اند. با گسترش حوزه علوم زیستی و پزشکی نیاز مبرمی برای هدایت اخلاقی پژوهش ها آشکار شده است. دراین راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی و تدوین محتوای آموزشی الکترونیک یکی از راهنماهای اخلاق در پژوهش کشور تحت عنوان "راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي در جمهوري اسلامي ايران" اجرا شد. آموزش الكترونيك مفهوم جديدي در حوزه آموزش و يادگيري پديد آورده است و می تواند دسترسی گسترده ای را برای جامعه علمی مقدور نماید. در مطالعه حاضر، گروه هدف آموزش عبارت از پژوهشگران حوزه نظام سلامت کشور است. مطالعه از نوع کیفی بوده و روش اجرای مطالعه عبارت از بررسی متون و بهره مندی از نظرات صاحب نظران بوده است. نتایج عبارت از محتوای آموزشی شامل اهداف آموزشی، سرفصل های آموزشی، متن آموزشی و سناریوهای تعاملی آموزشی و سوالات است. این محتوا می تواند در کنار سایر منابع آموزشی موجود، دسترسی گسترده تری را برای پژوهشگران حوزه سلامت به منابع آموزشی مرتبط با اخلاق در پژوهش ایجاد نماید.
کلمات کلیدی: اخلاق در پژوهش، راهنمای کشوری اخلاق، محتوای آموزشی، یادگیری الکترونیک، ایران
//]]>