طراحی محتوا برای تولید بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات در دانش آموزان مدارس

عنوان طرح: طراحی محتوا برای تولید بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات در دانش آموزان مدارس
مجری: دکتر محمود طاووسی
سایرهمکاران : دکتر ژیلا صدیقی، علی اصغر حائری مهریزی، راحله رستمی، مهدی عنبری، دکتر رامین مظفری، اکرم هاشمی، سمیه جهانشیری، عبداله تقی پور، پیمان پناهی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (کد طرح: 33-2428)
سال اختتام: 1397

چکیده:
زمینه و اهداف
مصرف دخانيات از نگراني های بزرگ سلامت همگاني در سطح جهاني است. دخانيات از بزرگترین عوامل قابل پيشگيری مرگ و مير در جهان است؛ زیرا حدود 6 ميليون نفر در هر سال در اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست ميدهند. بار مصرف دخانيات در دهه های آینده رو پيشرفت خواهد بود. در این راستا و در خصوص کنترل مصارف دخانيات شواهدی وجود دارد که نشان مي دهد اینترنت و تلفن همراه مي توانند به افراد برای ترک سیگار کمک کرده و برای مطالعه در وضعيت هایي از جمله تاکيد بر اجرای قانون بدون دود، پيگيری و ردیابي سيگارهای تقلبي، ارتقای دانش عمومي، آموزش کارکنان بهداشتي آگاه سازی کشاورزان در خصوص محصولات کشاورزی جایگزین به جای توتون و تنباکو پتانسيل زیادی دارند. در واقع، سلامت الکترونيک و سلامت همراه (موبایل) رویکردهای جدیدی را برای اقدامات غير قابل تصور از یک دهه پيش باز کرده اند. از آنجا که کاهش سن مصرف و شروع آن در دوره نوجواني و جواني یکي از دغدغه های سلامت همگاني درهمه کشور ها ، به ویژه در کشور های درحال توسعه است، این طرح در پي طراحي محتوا برای توليد بسته آموزش الکترونيک برای پيشگيری از مصرف دخانيات (سيگار و قليان) در دانش آموزان بود.
هدف:
طراحي و تدوین محتوای علمي- آموزشي برای توليد بسته آموزش الکترونيک جهت پيشگيری از رفتار پرخطر مصرف دخانيات در دانش آموزان
روش تحقیق :
جمعیت هدف در این مطالعه شامل دانش آموزان دوره 6 ساله دوم نظام آموزشي بود. این مطالعه در طي چهار مرحله مجزا انجام شد. 1 -مرحله اسنادی که بررسي کتابخانه ای برای استخراج مطالب از کتب و مطالب علمي منتشره انجام شد؛ 2 -مرحله کيفي که نظر متخصصان در خصوص تدوین اهداف و سرفصلهای آموزشي و نيز چيدمان مطالب در محتوای انجام شد؛ 3 -انجام مطالعه مروری برای تصحيح و روزآمدی مطالب گردآوری شده؛ 4 -و با استفاده از اجماع متخصصان برای تدوین متن نهایي و سناریو یا طرح درس ذی ربط به تفکيک معلمان وآموزشگران (به عنوان بکارگيران اصلي این مجموعه)، دانش آموزان ( به عنوان مخاطبان اصلي) و والدین.
نتیجه:
محتوای این بسته آموزشي شامل مطالعاتي است که برای پيشگيری از استعمال دخانيات به ویژه در نوجوانان مورد نياز است. این مجموعه در اختيار متوليان امر آموزش این قشر قرار خواهد گرفت، تا با استفاده از مطالب آن به عنوان مجموعه مرجع و نيز بر اساس طرح درس ارائه شده، برای تدوین بسته های آموزشي به ویژه بسته الکترونيک ویژه نوجوانان دانش آموز دوره 6 ساله دوم نظام آموزشي از مطالب آن استفاده نمایند.
کلید واژگان: آموزش الكترونیک، مصرف دخانیات، دانش آموزان
//]]>