عنوان طرح: طراحي و تدوين ابزار سنجش سواد سلامت ايرانيان
مجری: دكتر علی منتظری
همکار اصلی: دکتر محمود طاووسی، دکتر سید علی آذین، دکتر کتایون جهانگیری
سایر همکاران: دکتر شهره نادری مقام، دکتر امیر معتمدی، دکتر مهدی عبادی، علی اصغر حائری، دکتر آتوسا سلیمانیان، دکتر محمد مهدي نقيبي سيستاني
کارشناسان: زهرا رافعی
کارفرما: دفتر آموزش و ارتقاي سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سال اختتام: 1391

چکیده:
سواد سلامت ظرفيتي فردی و اجتماعی براي حصول، تفسير و فهم اطلاعات و خدمات سلامت و بهره مندي بهينه از آن ها براي ارتقاي سلامت است. به رغم وجود ابزار و مقياس هاي متعدد براي سنجش سواد سلامت، و انجام بررسی هاي مرتبط در این زمنیه، هنوز مقیاس قابل تعمیمی برای استفاده جوامع گوناگون ارائه نگرديده، و در كشور ما نيز به رغم انجام معدود مطالعات مرتبط، ابزار مناسبي براي اين منظور تدوين نگرديده است. اين مطالعه تلاشي بود براي طراحي ابزاري جهت سنجش سلامت جمعیت عمومی 18 تا65 سال ايراني ساكن شهرها كه متناسب با خصوصیات فرهنگی، اجتماعي ايران تدوين شده و براي استفاده در ساير مطالعات مورد بررسي قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا در يك مطالعه كيفي مفهوم سواد سلامت از مصاحبه با متخصصان رشته هاي گوناگون حوزه سلامت استخراج شده و سپس گویه های ذي ربط مبتني بر مفاهيم دريافتي در پنج بعد خواندن، دسترسي، فهم، ارزیابی و تصميم گيري و ارتباط جهت تدوين پرسشنامه تعيين گرديد. سپس مراحل مختلف روان سنجي شامل بررسی روایی محتوایی، صوری و ساختاری (تحلیل عاملی) و نیز پایایی براي گویه ها به انجام رسيده، و در نهایت روایی و پایایی پرسشنامه با 43 گویه در 5 بعد [دسترسي (9گويه)، مهارت خواندن (5 گويه)، فهم ( 11 گويه)، ارزيابي (4 گويه)، و تصميم گيري و کاربرد اطلاعات سلامت (14 گويه)] تایید شد.
كلمات كليدي: سواد سلامت، بزرگسالان، ایران، جمعیت شهري
//]]>