عنوان طرح: طب سنتی و جهاددانشگاهی
مجری: دکتر فرزانه مفتون
همکاران: دکتر ژیلا صدیقی، دکتر محمود طاووسی، دکتر فرانک فرزدی، دکتر افسون آیین پرست
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393
//]]>