عنوان طرح: سلامت از دیدگاه مردم ایران
مجری: دكتر علی منتظری
همکاران اصلی: دكتر افسون آیین پرست، دکتر ژیلا صدیقی، دکتر فرانک فرزدی، دکتر سپیده امیدواری
سایر همکاران: دكتر سید علی آذین، دکتر کتایون جهانگیری، دکتر مهدی عبادی، دکتر فرزانه مفتون، مریم السادات وحدانی نیا
کارشناسان: فاطمه ریاضی، راحله رستمی، سمیه فتحیان، سمیه مددی، طاهره رستمی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی (کد: 88-1738)
سال اختتام: 1390

چکیده:
تحقیقات ملی مرتبط با سلامت در بسیاری از کشورها به منظور بررسی وضعیت سلامت جامعه در سطحی وسیع انجام می شوند. داده های حاصل از این تحقیقات با ارائه تصویری از مسایل عمده بهداشتی، به قانون گزاران و سیاست گزاران حوزه سلامت در اتخاذ تصمیم گیری ها کمک شایانی می نماید. این مطالعه از نوع "مقطعی" و جمعیت هدف آن شامل جمعیت 18 تا 65 سال کشور ایران بود. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور حداقل 24000 نفر برآورد گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که با بهره گیری از نظرات متخصصان و سوالات پرسشنامه های بین المللی تهیه شد. پرسشنامه نهایی شامل 8 سوال جمعیتی و 20 سوال در حیطه سلامت شامل رفتارهای مرتبط با سلامت، اطلاعات عمومی افراد در زمینه سلامت، رضایت از خدمات سلامت و دیدگاه افراد از میان تأثیر عوامل اجتماعی شامل درآمد، مذهب، خانواده، پزشکان و محیط زیست بر سلامت افراد بود. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر افراد مورد مطالعه غیر سیگاری بودند (74.5 %)، به تغذیه خود زیاد توجه می کردند (39.3 %) و در حد متوسط فعالیت بدنی یا ورزش انجام می دادند (29.4 %)، 47.6 درصد نمونه ها شادابی و نشاط خود را در حد زیاد و بسیار زیاد توصیف کرده بودند، 20.0 درصد آنان خود را زیاد و بسیار زیاد مضطرب می دانستند و 8.5 درصد آنان در حد بالایی احساس افسردگی داشتند. بررسی وضعیت ابتلا نمونه های مورد مطالعه حاکی از آن بود که 19.8 درصد نمونه ها به بیماری مزمن مبتلا بودند. اکثر افراد وضعیت کلی سلامت خود را خوب ارزیابی کرده بودند (54.0 %) و از وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی شهر خود در حد متوسط رضایت داشتند (43.2 %) بررسی دیدگاه افراد از میزان تأثیر عوامل اجتماعی شامل درآمد، مذهب، خانواده، پزشکان و محیط زیست بر سلامت حاکی از آن بود که اکثر مردم نقش همه عوامل فوق را در سلامت زیاد ارزشیابی کرده بودند که از نظر آنان از بین این عوامل، خانواده تأثیر بیشتری بر سلامت داشت. نتایج این پژوهش اطلاعات ارزشمندی در زمینه سطح سلامت مردم و عوامل موثر بر آن ارائه داد. به نظر می رسد اجرای این مطالعه علاوه بر تولید دانش بومی بتواند به شناسایی حیطه های نیازمند مداخله به منظور ارتقای سلامت مردم کمک کند و بستری جهت تدوین استانداردهای نیاز سنجی و اولویت بندی پژوهش در مقوله سلامت فراهم نماید.
کلمات کلیدی: سلامت خود گزارشی، رفتارهای مرتبط با سلامت، دیدگاه مردم، ایران
//]]>