رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي در بنياد شهيد و امور ايثارگران از خدمات بيمه‌اي- فاز 1

عنوان طرح: رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي در بنياد شهيد و امور ايثارگران از خدمات بيمه‌اي- فاز 1
مجری: دکتر فرزانه مفتون
همکار اصلی:
سایرهمکاران :
کارفرما: پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
سال اختتام: 1395

چکیده:
خدمات درمانی به دلیل سر و کار داشتن با سلامت افراد جامعه، از اصلی ترین خدمات در هر جامعه است. از سوی دیگر جانبازان و خانواده آنها گروه هایی از ایثارگران را تشکیل می دهند که ضروری است تا نیازهای آنان در زمینه خدمات سلامت به طور کلی، و نیز به طور اخص، مورد توجه قرار گیرد. کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و رضایت گیرندگان خدمات در این زمینه نقش بارزی دارد. لذا در این مطالعه به وضعیت رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي ایران در بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخته شد.
هدف:
هدف كلي: تعيين ميزان رضايتمندي جامعه تحت پوشش بيمه تكميلي در بنياد شهيد و امور ايثارگران از خدمات
اهداف كاربردي: 1- تعيين انواعي از خدمات درماني كه رضايت جامعه هدف تامين نشده است 2- تقويت ميزان شناخت مسئولين و دست اندركاران بخش معاونت و درمان سازمان جانبازان 3- تعیین نيازهاي ايثارگران نسبت به ابعاد خدمات بيمه‌اي ودرماني ارائه شده 4- پيشنهاد راهكارهاي مناسب جهت افزايش ميزان رضايتمندي جامعه هدف
روش تحقیق :
اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و توصيفي تحليلي (Cross–Sectional) مي‌باشد. جهت بررسی میزان رضایتمندی، پرسش نامه‌ای طراحی شد. روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. تعداد 2824 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند داده ها از طريق نرم افزار SPSS وارد كامپيوتر شد و با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي شامل آزمون‌هاي كاي دو و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتیجه:
بازنگری و بهبود روند دريافت هزينه ها از یک طرف و كمتر شدن فاصله مكاني مراكز طرف قرار داد يا افزايش تعداد مراكز طرف قرار داد از طرف دیگر می تواند راهکار مناسبی برای ارتقا سطح خدمات شود. بررسی در زمینه نارضایتی گروه شاهد، جانبازان بالای 25 درصد و ساكنين روستايي از اولویت ویژه ای برخوردار است.
کلید واژگان: خدمات درمانی، ايثارگر، بيمه، رضايت
//]]>