عنوان طرح: راهبردهای جهاددانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی
مجری: دکتر افسون آیین پرست
همکاران: دکتر فرانک فرزدی، دکتر فرزانه مفتون، دکتر رضا تویسرکان منش
کارفرما: پژوهشکده علوم بهداشتی
سال اختتام: 1393

چکیده:
زمینه: گیاهان از زمان های کهن به منظور التیام و درمان بیماری ها و بهبود سلامت و تندرستی انسان ها به کار می رفته اند. در حال حاضر حدود 80 درصد ساکنین کشورهای در حال توسعه برای سلامت خود وابسته به داروهای مشتق از گیاهان دارویی می باشند و سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که در دهه آینده احتمالا همین میزان از مردم کره زمین نیازمند داروهای مبتنی بر گیاهان دارویی می باشند. توجه به روند کنونی تقاضا برای استفاده از گیاهان دارویی و پیش بینی افزایش این روند در آینده موجب شده است توسعه دانش و فن تولید و فرآوری گیاهان دارویی به موضوع قابل توجهی در این زمینه تبدیل شود. جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی دانش محور در کشور با داشتن پژوهشکده گیاهان دارویی امکانات بالفعل و بالقوه ای برای فعالیت در این عرصه دارد. به نظر می رسد جهت دهی دقیق این فعالیتها در مسیر مناسب و برنامه ریزی صحیح با توجه به شرایط داخلی و خارجی سازمان نقش مهمی در موفقیت این نهاد در عرصه گیاهان دارویی داشته باشد. در این راستا تلاش گردید مطالعه ای با هدف تدوین راهبردهای جهاد دانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی انجام گیرد.
روش کار: این مطالعه در چند فاز طراحی گردید. در هر مرحله متناسب با اهداف آن از روش مطالعه متناسب با آن مرحله استفاده گردید. بر این مبنا در این مطالعه از ترکیبی از روشهای توصیفی و کیفی استفاده شده است: در فاز اول یک مطالعه مروری بر روی متون و مستندات موجود در این زمینه انجام گرفت. نتایج این مرحله منجر به شناسایی کلی وضعیت گیاهان دارویی در سطح ملی و بین المللی گردید. فاز دوم که یک مطالعه اسنادی بود. اسناد بالا دستی موجود در بخش سلامت و حوزه گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مرحله به همراه فاز قبل منجر به ار ائه پیش نویس اولیه عوامل خارجی جهاد در حوزه گیاهان دارویی گردید. در فاز سوم به منظور تکمیل اطلاعات بدست آمده از مراحل قبل، مطالعات کیفی انجام گرفت. در این مرحله از دو روش کیفی بحث گروهی متمرکز و مصاحبه عمیق استفاده شد.
جمع آوری داده ها در هر یک از مراحل مطالعه تا حد اشباع اطلاعاتی ادامه پیدا کرد.
کلمات کلیدی: برنامه استراتژیک، گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی.
//]]>