تعيين وضعیت موجود میزان رضايتمندي و موانع استفاده از کاندوم در زوج هاي ایرانی (طراحی و روانسنجي ابزارهای مورد نیاز در طرح)

عنوان طرح: تعيين وضعيت موجود ميزان رضايتمندي و موانع استفاده از كاندوم در زوج هاي ايراني (طراحی و روانسنجي ابزارهای مورد نیاز در طرح)
مجری: دكتر آزيتا گشتاسبي
همکار طرح: دکتر محمود طاووسی
کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سال اختتام: 1391

چکیده:
هدف:
1- طراحي ابزار میزان مصرف و رضايتمندي از كاندوم (مردان)
2- طراحي ابزار نیاز برآورده نشده براي تنظيم خانواده و ميزان آشنايی و استفاده از روش ضدبارداری اورژانسی (زنان)
3- روانسنجي ابزارهاي طراحي شده
روش:
سوالات پرسشنامه هاي مورد نياز با استفاده از ابزار هاي معتبر موجود و نيز اخذ نظر متخصصان طراحي و نسخه نهايي براي آزمون اوليه (بررسي روايي و پايايي) در نظر گرفته شد. جهت تعیین روایی محتوای ابزار در این پژوهش از دو روش کيفي و کمي روایی محتوا استفاده شد:
1. ارزيابي روايي محتوا (كيفي) با استفاده از نظرات متخصصان
2. ارزيابي روايي محتوا (كمي): ارزيابي روايي محتوا (كمي) با محاسبه نسبت روايي محتوا (CVR ) و شاخص روايي محتوا (CVI ) محاسبه شده بر اساس نظرات متخصصان و وفق جداول استاندارد ذيربط
نتايج:
• پرسش‌نامه زن (Wife):
اين پرسشنامه داراي سه بخش است:
بخش اول: اطلاعات دموگرافيك و باروري زن است. بخش دوم: Unmet need براي طراحي اين قسمت از پرسش‌نامه استاندارد WHO (ضميمه يك) استفاده شد.
ابتدا پرسشنامه Unmet need توسط روش ترجمه بازترجمه از زبان اصلي به زبان فارسی ترجمه شد. در این مرحله برای آغاز فرآیند تعیین روایی صوری، پرسشنامه فارسی به چهار فرد هیأت علمی ( آموزش بهداشت، بهداشت باروري) داده شد تا نسخه نهایی فارسی را از نظر مطلوب بودن عبارات به لحاظ وضوح (استفاده از واژه های ساده و قابل فهم)، کاربرد زبان مشترک (پرهیز از به کارگیری واژه های فنی و تخصصی) مورد بررسی قرار دهند که تغییرات کوچکی در پرسشنامه جهت ساده تر کردن و قابلیت درک بیشتر صورت گرفت.
• پرسش‌نامه شوهر (Husband):
قسمت اول: اطلاعات دموگرافيك و باروري
قسمت دوم: اطلاعات مربوط به استفاده از كاندوم: با استفاده از گزارشات و مقالات منتشر شده در مورد بررسي دانش، نگرش و عملكرد مردان در خصوص استفاده از كاندوم، دلايل رضايت و عدم رضايت از كاندوم، مجموعه اي از سوالات تهيه و با مشورت متخصصين بهداشت باروري و آموزش بهداشت بهترين سوالات با توجه به زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ايران انتخاب شدند.
قسمت سوم: روشهای اورژانسی ضدباردای: با استفاده از منابع، گزارشات و مقالات منتشر شده در مورد بررسي دانش، نگرش و عملكرد زنان در باره روشهای اورژانسی ضدباردای مجموعه اي از سوالات تهيه و با مشورت متخصصين بهداشت باروري و آموزش بهداشت بهترين سوالات با توجه به زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي ايران انتخاب شدند.
بررسي روايي و پايايي:
جهت تعیین روایی محتوای ابزار در این پژوهش از دو روش کيفي و کمي روایی محتوا استفاده شد:
- ارزيابي روايي محتوا (كيفي) با استفاده از نظرات متخصصان: در اين مرحله پرسشنامه طي مصاحبه با 5 تن از متخصصان حوزه سلامت از جنبه هاي رعايت دستور زبان ، استفاده از كلمات مناسب ، قرارگيري آيتم‌ها در جاي مناسب خود، زمان تکمیل ابزار طراحی شده ، تناسب ابعاد انتخاب شده و....... مورد ارزيابي قرار گرفته و با مشاوره با اعضای تیم تحقیق، تغییرات لازمه در ابزار اعمال شد.
- ارزيابي روايي محتوا (كمي): ارزيابي روايي محتوا (كمي) با محاسبه نسبت روايي محتوا (CVR ) و شاخص روايي محتوا (CVI ) محاسبه شده بر اساس نظرات متخصصان و وفق جداول استاندارد ذيربط صورت پذيرفت. در اين مرحله نظرات 12 تن از متخصصان منظور شد :
ارزيابي پايايي با استفاده از بررسي همبستگي دروني (محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ) و بازآزمايي (20 زوج با فاصله دو هفته بين دو آزمون) انجام شده و نتايج نشان داد كه پرسشنامه ها به حد مكفي پايا بوده و براي به كار گيري در جمع آوري داده‌ها مطلوب هستند.
بهره‌برداري از نتايج طرح: پرسش نامه هاي تهيه شده در فاز دوم طرح جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز بكار خواهند رفت.
کلمات کلیدی: رضایتمندی، زوج های ایرانی، ابزار، تنظیم خانواده
//]]>