عنوان طرح: تحلیل خطر پذیری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی برای مواجهه با بحران زلزله
مجری: دکتر کتایون جهانگیری
همکاران: دکتر علی منتظری، دکتر ژیلا صدیقی، دکتر سید علی آذین، سینا امینی قزوینی، مهناز خردمند
کارشناس طرح: راحله رستمی
کارفرما: دفتر مركزي جهاددانشگاهي (کد: 11-1734)
سال اختتام: 1390

چکیده:
خطر زلزله و خطرپذیری لرزه‌‏ای در اغلب نقاط کشورمان به ويژه تهران بسيار بالاست. از آنجا كه اولين گام در چرخه مديريت بحران، تحليل خطرپذيري مي باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسايي ميزان خطرپذيري دفتر مركزي جهاد دانشگاهي انجام شده است. هدف اين تحقيق، شناسايي نقاط ضعف و تهديداتي است كه براي اين مركز وجود دارد. با شناسايي مخاطرات و تعيين ميزان آسيب پذيري در بخش هاي مختلف اين مركز در مرحله قبل از وقوع بحران زلزله مي توان با انجام اقدامات لازم از ميزان خسارات احتمالي به ويژه از ميزان مرگ و مير كاست. روش انجام این پژوهش به لحاظ ماهيت مطالعه موردي و به لحاظ هدف كاربردي است. در این پژوهش چگونگی فرآیند کاهش خطرپذیری سازمان در قالب "بررسی روش های کاهش خطرپذیری دفتر مركزي جهاد دانشگاهي در برابر بحران زلزله" مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با استنتاج کیفی از داده های کیفی و کمی در 11 مرحله انجام شد. براي سنجش آسيب پذيري سازه اي از روشRVS و غيرسازه اي HVE كه متناسب با شرايط مكان مطالعه مديفيه شده استفاده گرديد. براي تعيين ميزان آسيب پذيري در ابعاد منابع انساني، سرمايه اي و اطلاعاتي چك ليست هاي استاندارد تكميل گرديد و سطوح آسيب پذيري آن ها نيز محاسبه گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه در بخش ارزيابي سازه اي، خطرپذیری ساختمان دفتر مركزي در برابر زلزله با شدت متوسط و شدید، بالا می باشد. بنابراین انجام ارزیابی کمی و دقیق تر ساختمان در برابر زلزله ضروری است. در بخش ارزيابي غيرسازه اي با تعیین درجه هر یک از انواع خطرپذیری، رتبه کل براي خسارات مالي PL و ايمني جاني LS برای هر یک از انواع آسیب پذیری غیرسازه ای، محاسبه شد. سطح آسیب پذیری و عواقب برای هر یک از انواع خطرپذیری غیرسازه ای در هر دو سناریوی1 (زلزله با شدت زیاد) و سناریوی2 (زلزله با شدت متوسط) در سه جزء معماري، تاسيسات و تجهيزات و مبلمان به ترتيب متوسط ، پايين و متوسط تعيين گرديد. در پايان نيز با در نظر گرفتن امكانات موجود، راهكارهايي براي كاهش آسيب پذيري دفتر مركزي جهاد دانشگاهي در دو بخش سازه اي و غيرسازه اي و با توجه به ابعاد انساني، سرمايه اي و اطلاعاتي ارائه گرديد.
//]]>