عنوان طرح: بررسی میزان سواد سلامت و ارتباط آن با سلامت روان در جمعیت شهری بزرگسال کشور
مجری: دکتر محمود طاووسی
سایرهمکاران: علی اصغر حائری مهریزی، دکتر ژیلا صدیقی، دکتر علی منتظری، دکتر شهرام رفیع فر، دکتر رامین مظفری کرمانی
کارشناسان: راحله رستمی، اکرم هاشمی
کارفرما:دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (کد طرح: 33-2431)
سال اختتام: 1395

چکیده:
سازمان سلامت جهان در گزارشي، سواد سلامت را به عنوان يكي از تعيين كننده‌هاي امر سلامت معرفي نموده است. به طوری که برخی از محققان معتقدند که سواد سلامت در مقایسه با متغیرهایی مانند سن، درآمد، وضعیت اشتغال، سطح آموزش و نژاد پیش بینی کننده قوی‌تری در رابطه با ابعاد مختلف سلامت (مانند سلامت روان) است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور سنجش سواد سلامت ساکنان شهرهای ایران و بررسی ارتباط آن با سلامت روان آن ها انجام شد.
هدف:
تعیین میزان سواد سلامت و ارتباط آن با سلامت روان در جمعیت شهری بزرگسال کشور
روش تحقیق :
اين پژوهش يك مطالعه جمعيتي بوده که به صورت مقطعی انجام شد. نمونه مورد نظر از کلیه ایرانیان با سواد و بزرگسالان 18 تا 65 سال ساکن شهرها (مراکز استان ها و یک شهر با انتخاب تصادفی در هر استان) انتخاب شد. در این مطالعه تعداد 19949 نفر (10056 زن و 9893 مرد) شرکت کردند. ابزار گردآوري داده ها در این مطالعه پرسشنامه سنجش سواد سلامت منتظری و همکاران (HELIA) و پرسشنامه 12 گویه‌ای استاندارد سنجش سلامت عمومی GHQ12 ویژه غربالگری اختلالات روانی عمومی بود.
نتیجه:
بر اساس نتایج این مطالعه میانگین (انحراف معیار) امتیاز سواد سلامت جمعيت 65-18 سال با سواد شهرنشین كشور از 100 امتیاز، (15.16) 68.32 بود. افراد مورد مطالعه دارای 44.4 درصد سواد سلامت محدود (نامطلوب) بودند. در میان متغیرهای مورد نظر در این مطالعه سال های تحصیل و سن، بیش ترین تأثیر را بر سواد سلامت مخاطبان نشان داد. در این مطالعه، وضعيت سلامت روان افراد به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسيم شد. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد بخت داشتن سلامت روان نامطلوب در افرادی که سواد سلامت محدود دارند نسبت به آن ها که سواد سلامت مطلوب دارند 2.7 برابر است. همچنین نشان داده شد که بعد تصمیم گیری و رفتار بیشترین تاثیر را بر شانس بروز سلامت روان داشته است که این نتایج در حضور متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت، سالهای تحصیل) نیز با مقادیر متفاوت اما هم راستا و معنادار تکرار شد. یافته های مطالعه حاضر نشان داد افزایش احتمال سلامت روان نامطلوب با افزایش سواد سلامت محدود (نامطلوب) قابل انتظار است. به عبارت دیگر طراحی و اجرای مداخلات ارتقاء دهنده سواد سلامت می تواند شانس بروز اختلالات روان را در افراد جامعه کاهش دهد.
کلید واژگان: سواد سلامت، سلامت روان، مطالعه جمعیتی، ایران
//]]>