بررسی میزان بروز اختلالات تکامل عصبی در کودکان 1تا 3 ساله مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین

عنوان طرح: بررسی میزان بروز اختلالات تکامل عصبی در کودکان 1تا 3 ساله مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید تحت درمان با لووتیروکسین
مجری: دکتر رامین مظفری کرمانی
سایرهمکاران : دکتر احمد احمدی، دکتر ژیلا صدیقی، دکتر محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی، راحله رستمی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاددانشگاهی (کد طرح: 33-2475 )
سال اختتام: 1397

چکیده:
زمینه و اهداف
کم کاری مادرزادی تیرویید شایع ترین اختلال تکاملی قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان است که در صورت عدم درمان به موقع منجر به عقب افتادگی ذهنی و اختالات تکاملی می شود. پیش اگهی بیماری با انجام غربالگری هایپوتیروییدی مادرزادی در نوزادان و تجویز لووتیروکسین در این دوره، بطور چشمگیری تکامل و رشد کودکان بهبود می یابد.
هدف:
تعیین میزان بروز اختلال تکامل عصبی در کودکان 1 تا 3 ساله مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید تحت درمان با لووتیروکسین
روش تحقیق :
در یک مطالعه همگروهی تاریخی، تعداد 122 کودک مبتال به کم کاری تیرویید تحت درمان از بدو تولد و 122 کودک سالم در سنین بین یک تا سه سالگی توسط پرسشنامه Age and Stage Questionnaire ( ASQ) وضعیت تکامل عصبی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه گیری به صورت غیرتصادفی انجام شد و در گروه مواجهه سئوالات پرسشنامه ها به صورت تلفنی از ایشان پرسیده شد یا پس از تماس با آنان برای یک نوبت ارزیابی به درمانگاه دعوت شدند. گروه کودکان سالم (گروه شاهد) از کودکانی که جهت معاینات دوره ای به درمانگاه مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند.
نتیجه:
در ارزیابی کلی تکامل عصبی در کودکان، 17.2% از کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید تحت درمان با لووتیروکسین و 12.3% ازکودکان سالم در آزمون تکاملی امتیاز حد نصاب را نیاوردند و خطر نسبی 1.4 برآورد شد ولی این میزان خطر در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار نبود. در کودکان مبتلا به کم کاری تیرویید، چنانچه زمان شروع دارو کمتر از سن یک ماهگی بوده، 11.4 % از کودکان دارای اختلال تکاملی عصبی بودند و در صورتیکه دارو پس از یک ماهگی شروع شده بود، 32.4 % از کودکان دارای اختالل تکاملی عصبی بودند و این اختلاف از نظر آماری معنی دار است. نتایج این مطالعه نشان داد شاخص های تکامل عصبی در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید تحت درمان با لووتیروکسین با کودکان سالم تفاوتی ندارد. این دستاورد نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه را نشان می دهد. البته در صورتیکه تشخیص و شروع درمان کم کاری مادرزادی تیرویید کودکان قبل از یک ماهگی آغاز شود، کودکان دارای تکامل عصبی طبیعی تری خواهند بود. به نظر می رسد که مقدار داروی تجویز شده 10میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد در ابتدای شروع درمان و تعدیل دوز دارو متناسب با سن کودک و ادامه آن تا سن سه سالگی می تواند منجر به تکامل طبیعی عصبی در کودکان شود.
کلید واژگان: کودکان، کم کاری تیرویید مادرزادی، تکامل عصبی، پرسشنامه سنین و مراحل ASQ
//]]>