عنوان طرح: بررسی مفاهیم، اصطلاحات و ابعاد سیاست‌گذاری در نظام سلامت کشور
مجری: دکتر فرزانه مفتون
سایرهمکاران : دكتر علی منتظری ، فاطمه نقی زاده ، دكتر مژگان شریفان
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح: 3037 - 33)
سال اختتام: 1398

چکیده:
سلامت آحاد جامعه بعنوان یکی از مهمترین دغدغه هاي دولت ها است و برهان آن تأثیر انکارناپذیر سطح سلامت افراد در توسعه جامعه است. براي دستیابی به هدف تامین، حفظ و ارتقاي سطح سلامت آحاد مردم، نظام سلامت باید مداخلاتی را در خصوص تولیت، تولید منابع، تامین منابع مالی و سیستم ارائه خدمت طراحی، اجرا و ارزشیابی نماید. برای این مهم، بهره گیری از سیاست گذاری سلامت متاثر از شواهد، به مسئولان کمک می کند از بهترین شواهدی که در دسترس می باشد، در جهت استقرار، اجرا و توسعه سیاستها استفاده نمایند. بر این اساس پرداختن عمیق تر به مفاهیم و ابعاد سیاست گذاری در نظام سلامت کشور ضروری می باشد.
این مطالعه از نوع ایجاد دانش فنی است. با توجه به ضرورت موضوع، مباحث مطرح در زمینه سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری سلامت مدنظر بوده است. این مباحث از منابع علمی معتبر جمع آوری و ارائه شده است. و شامل ابعاد سیاستگذاری نظیر فرایندها و عوامل مرتبط و مفاهیم و اصطلاحات سیاستگذاری سلامت می باشد. در قسمت مربوط به ابعاد سیاستگذاری به موضوعات چارچوب سیاستگذاری، مفهوم قدرت در سیاستگذاری، نقش دولت و بخش خصوصی در نظام های سلامت، تعیین دستور کار سیاست، گروههای ذی نفع، اجرای سیاست و ارزشیابی و تحلیل سیاست پرداخته شده است. و در قسمت مربوط به واژه ها و اصطلاحات؛ واژه هایی که در هریک از این موضوعات به کار می رود ارائه شده است. در مجموع می توان اذعان کرد که بی تردید فرایندهای سیاستگذاری در هر کشوری با لحاظ چالشهای مطرح در آن کشور با توجه به میزان توسعه یافتگی آن کشور اهمیت می یابد.
كليد‌‌‌‌‌‌‌واژه ها :
سیاستگذاری، نظام سلامت، ارایه خدمات سلامت، تولیت، ابعاد
//]]>