عنوان طرح: بررسی لیست انتظار پزشکان متخصص و فوق تخصص در سطح شهر تهران
مجری: دکتر افسون آیین پرست
همکاران: دکتر فرانک فرزدی، دکتر فرزانه مفتون
کارشناسان: فاطمه ریاضی، فریبا رسولی، سمیه مددی
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد:10-1768)
سال اختتام: 1390

چکیده:
نظام سلامت در برگيرنده گستره‌اي از خدمات است كه در سطوح مختلف به گيرندگان خدمات ارائه مي‌گردد. بررسي عرضه و تقاضاي خدمات در اين نظام به دليل حساسيت و ويژگي‌هاي خاص گيرندگان خدمات از اهميت زيادي برخوردار است. يكي از ابزارهاي مديريتي مورد استفاده جهت بررسی عرضه و تقاضا در اين نظام، متغير انتظار بيماران براي دريافت خدمات است كه مي‌تواند به عنوان ابزار سنجش ميزان دسترسي به خدمات مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه تلاش گرديد با مطالعه ليست انتظار پزشكان متخصص و فوق تخصص شاغل در مطب در شهر تهران، زمان انتظار بيماران براي مراجعه به متخصصان و فوق تخصصان در سال 89 برآورد گردد. پس از جمع‌آوري داده‌ها مشخص شد از كل 5475 نفر از پزشكان كه اطلاعات آنان از بانكهاي اطلاعاتي استخراج شده بود،‌43.42 درصد به دلايل خروج از حوزه كارباليني، عدم دسترسي به پزشك يا عدم پذيرش بيمار جديد، از مطالعه خارج شدند و در نهايت مطالعه بر روي 3098 پزشك باقيمانده انجام گرفت. بررسي يافته‌ها نشان داد كه ميانگين زمان انتظار پزشكان متخصص و فوق تخصص 4.9 (9.4 = SD) روز برآورد گرديد، اين متغير براي متخصصان 4.3 روز(8.1 =SD) و فوق تخصصان 7.6 روز (14.0 = SD) محاسبه شد. بررسي عوامل موثر بر زمان انتظار نشان داد كه متغيرهاي سطح تخصص، رشته تخصصي ، محدوده جغرافيايي مطب پزشك، عضويت پزشك در هيات علمي دانشگاه، ساعات فعاليت مطب در هفته و تعداد مراكز سرپايي اشتغال پزشك بر ليست انتظار پزشكان موثرند. در بين گروه هاي تخصصي، رشتة تخصصي پوست بيشترين زمان انتظار و رشتة عفوني و گرمسيري كمترين زمان انتظار را داشتند. در گروه هاي فوق تخصصي نيز بيشترين زمان انتظار به گروه غدد و كمترين زمان انتظار به گروه فوق تخصصي ارتوپدي اختصاص داشت. بررسي ليست انتظار پزشكان در كشور گام‌ مهمي در شناسايي ابعاد مساله و شناسايي راهكارهاي ارتقاء نظام سلامت كشور به شمار مي‌رود. در اين مطالعه عليرغم قابل قبول بودن ميانگين زمان انتظار، نتايج بيانگر زمان انتظار بالاي يك ماه در 2درصد متخصصان و 5درصد فوق تخصصان بود، كه ضرورت بررسي عوامل موثر بر توزيع و شناسايي راهكارهاي بهبود دسترسي به خدمات تخصصي اين گروه را نمايان مي‌سازد.
كلمات كليدي: زمان انتظار، ليست انتظار، پزشك متخصص، پزشك فوق تخصص
//]]>