عنوان طرح: بررسی دیدگاه شهروندان تهران پیرامون طرح"بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم"
مجری: دکتر علی منتظری
سایرهمکاران : دکتر محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی، دکتر ژیلا صدیقی، دکتر رامین مظفری کرمانی، فاطمه نقی زاده، راحله رستمی، سمیه کاظمی، مهدی عنبری
کارفرما: سازمان زیباسازی شهرداری تهران
سال اختتام: 1395

چکیده:
زمینه و اهداف
بسيج‌هاي اطلاع‌رسانى (Campaigns) كه قابل اجرا با كمك انواع رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌هاى جمعى هستند، به افراد جامعه درباره خطرات رفتارهاى مغاير با سلامت و چگونگي اجتناب يا كاهش اثرات مخرب آنها اطلاع رسانى می‌كنند. كاربرد بسيج اطلاع‌رساني براي ارتقاي سطح آگاهي جامعه در زمينه‌هاي مختلف سلامت همگانی است. طرح بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم به ارزشیابی طرحی می‌پردازد که از سوی شهرداری تهران برای ارتقای سلامت مردم تهران اجرا شده بود.
هدف:
هدف كلي: تعیین دیدگاه شهروندان تهران پیرامون "طرح بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم"
هدف کاربردی: ارتقای سطح کیفی و کمی "طرح بسیج اطلاع رسانی شهروند سالم"
روش تحقیق :
اين مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بود. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. در مطالعه حاضر 1196 شهروند تهرانی شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود، که بر اساس یک راهنمای استاندارد تدوین شده و سپس روایی محتوایی و صوری آن مورد تایید قرار گرفت. ورود داده ها و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزارSPSS انجام شد.
نتیجه:
نتایج نشان داد حدود 41 درصد از افراد مورد مطالعه تابلوهای حاوی پیام های سلامتی را در سطح شهر دیده بودند. به نظر می رسد مخاطبان از طرح بسیج اطلاع‌رسانی شهروند سالم به خوبی استقبال کرده و پیام‌های ارائه شده مورد قبول آنها واقع شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد برنامه بسیج اطلاع‌رسانی شهروند سالم که طی آن با استفاده از تابلوهای ویژه پیام‌های بهداشتی به رویت مردم رسیده بود روشی قابل اعتنا برای انتقال اطلاعات سلامت و حل مشکلات بهداشتی است.
کلید واژگان: بسیج اطلاع‌رسانی، شهروند سالم، پیام‌های سلامت‌ محور، تهران
//]]>