بررسی دیدگاههای مسئولان در خصوص عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بیمارستانهای آموزشی و راهکارهای ارتقاء این واحدها

عنوان طرح: بررسی دیدگاههای مسئولان در خصوص عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بیمارستانهای آموزشی و راهکارهای ارتقاء این واحدها
مجری: دکتر افسون آیین پرست، دکتر کاظم زنده دل
همکار اصلی: دکتر فرزانه مفتون، دکتر فرانک فرزدی
سایر همکاران: دکتر سیده رباب الهامی، دکتر نازیلا نیک روان
کارشناسان: فاطمه ریاضی، فریبا رسولی
کارفرما: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیق و فناوری
سال اختتام: 1392

چکیده:
تحقیق و پژوهش از مهمترین و کلیدی ترین محورهای توسعه هر کشور می باشد. تحقیقات بالینی یکی از حیطه های مهم تحقیقات در زمینه علوم پزشکی به شمار می آیند که تا چند سال پیش سهم کوچکی از کل مطالعات کشور را تشکیل می دادند. در این خصوص وزارت بهداشت تلاش نمود با راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی نقش مهمی در ارتقاء سطح تحقیقات بالینی ایفا نماید. در حال حاضر با گذشت یک دهه از شروع فعالیت این واحدها، بررسی دیدگاه های مسئولان در خصوص عملکرد واحدها توسعه تحقیقات بالینی راهکارهای ارتقاء این واحدها نقش مهمی در ترسیم حرکت آینده این واحدها خواهد داشت. در این راستا یک مطالعه کیفی طراحی و اجرا گردید. جمعیت مورد مطالعه شامل مسئولین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی، روسای بیمارستانهای آموزشی و معاونین دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. جهت جمع آوری داده ها از دو روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و روش بحث گروهی متمرکز استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها لیست سوالات مصاحبه و نقشه سوالات بحث گروهی متمرکز بود. جمع آوری داده ها داده ها تا حد اشباع اطلاعاتی ادامه پیدا کرد. اطلاعات بدست آمده پس از ثبت، کدگذاری و تلخیص گردید. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تجزیه و تحلیل موضوعی استفاده گردید. بررسی یافته های مطالعه نشان داد که واحدهای توسعه تحقیقات بالینی تاکنون در جهش پژوهش های بالینی دانشگاه ها موفق بوده اند، با این وجود در حال حاضر نیاز به بازنگری در نقش، وظایف و ساختار این واحدها مشاهده می شود. در این راستا تبیین لینک های ارتباطی این واحد با بخش های داخل بیمارستان و واحدهای بیرون از بیمارستان نقش مهمی در تعامل سازنده این واحد و ارتقاء آن خواهد داشت. از سوی دیگر توجه به مسیرهای اختصاصی جهت تامین حداقل منابع مورد نیاز واحدهای ذیربط خصوصا منابع مالی و انسانی، جهت ادامه فعالیت آنان ضروری به نظر می رسد.
کلمات کلیدی: تحقیقات بالینی، بیمارستان آموزشی، واحد توسعه تحقیقات بالینی.
//]]>