عنوان طرح: بررسی تأثیر غنی سازی آرد با آهن بر هموگلوبین و فریتین سرم : یک فراتحلیل ( متاآنالیز)
مجری: دکتر ژیلا صدیقی
سایرهمکاران : دکتر سحرناز نجات، دکتر کتایون جهانگیری، راحله رستمی
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی (کد طرح: 33-2276)
سال اختتام: 1395

چکیده:

کم خونی (Anemia) یكی از مهم ترین بیماری های شایع در جهان است. در سال 2011 تخمین زده شد که حدود 800 میلیون کودک و زن در دنیا مبتلا به کم خونی هستند. بیش از نیمی از کم خونی ها به علت فقر آهن(Iron Deficiency- ID) است. غنی سازی مواد غذایی یكی از مهم ترین راهبردهای مقابله با کم خونی و فقرآهن در دنیا بوده و کشور ایران نیز از سال 1380 تحت پوشش برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف فراتحلیل (متاآنالیز) اثر مداخلات غنی سازی آرد با آهن بر میانگین هموگلوبین، میانگین فریتین، کم خونی، فقر آهن و کم خونی فقر آهن انجام شد.
هدف:
فراتحلیل (متاآنالیز) تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر هموگلوبین و فریتین سرم
روش تحقیق :
این مطالعه از تاریخ 1394 تا 1395 انجام شد. مطالعات مداخله ای به زبان فارسی و انگلیسی از زمان ابتدای انتشار تا انتهای سال 2013 (برای مقالات انگلیسی) و انتهای سال 1392 (برای مقالات فارسی) در منابع الکترونیک CENTRAL, CDSR, DARE, PubMed, Clinicaltrials.gov, WHOLIS, SID, Google scholar and Reference lists مرور شدند. کیفیت مقالات با استفاده از معیارهای کوکران (EPOC-(Cochrane Effective Practice and Organisation of Care تعیین شد. فراتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارComprehensive Meta-Analysis (CMA) انجام گردید. اندازه اثر غنی سازی آرد با آهن به علت ناهمگونی (هتروژنیتی) زیاد بین نتایج مطالعات با استفاده از تحلیلRandom effects انجام شد. تحلیل زیرگروه ها و تحلیل متارگرسیون (با استفاده نرم افزار STATA-13) جهت بررسی تاثیر زیرگروه ها (Covariate) بر اندازه اثر انجام شد. سوگیری انتشار مطالعات (Publication Bias) توسط آزمون همبستگی رتبه بندی بگز (Begg and Mazumdar Rank Correlation Test) و رگرسیون خطی ایگر (Egger’s linear regression) بررسی شد.
نتیجه:
در مطالعه حاضر 42 مقاله ( شامل 80 کارآزمایی) وارد مطالعه شدند. نتایج فراتحلیل حاضر نشان دهنده تاثیر مداخلات غنی سازی آرد با آهن در بهبود میانگین هموگلوبین و بهبود میانگین فریتین و کاهش شیوع کم خونی بوده است. این مداخلات تا حدی در کاهش شیوع فقرآهن موثر بوده و بر شیوع کم خونی فقر آهن تاثیر نداشته است.
کلید واژگان: غنی سازی آرد، فراتحلیل، مرور نظام مند، کم خونی، فقر آهن، کم خونی فقر آهن، ایران
//]]>