بررسي ميزان تمايل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ايران

عنوان طرح: بررسي ميزان تمايل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ايران
مجری: دکتر علی منتظری
سایرهمکاران : دکتر محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی، دکتر ژیلا صدیقی
همکاران اجرایی: اکرم هاشمی، مهدی عنبری، فاطمه نقی زاده
کارفرما:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سال اختتام: 1395

چکیده:

کاهش تمایل به فرزندآوری خطر بالقوه‌ی است که می تواند باعث کاهش نرخ باروري، به هم ریختگی در توازن سنی کشور و سالخوردگی جمعیت شده و در نهایت آسیب هاي اقتصادي و اجتماعی جبران‌ناپذیري بر کشور وارد نماید. این مطالعه به منظور دستیابی به تصویر روشني از تمايل مردم به فرزندآوري و ارتباط آن با عوامل جمعيت شناختي در کشور طراحی شد.
هدف:
هدف كلي: بررسي ميزان تمايل به فرزند آوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهري و روستايي ايران
هدف کاربردی: تدوين مجموعه‌اي در خصوص موضوع تمايل به فرزندآوري در ايرانيان براي تعيين سياست‌ها، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي آينده مسوولان كشور
روش تحقیق :
اين پژوهش يك مطالعه جمعيتي بود که به صورت مقطعي (توصيفي- تحليلي) انجام شد. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده شد. در این مطالعه مجموعاً 20935 نفر شهروند متأهل از سراسر ایران شرکت کردند. براي گردآوري داده ها پرسشنامه مطالعه تدوين و روایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصیفی و نیز آزمون رگرسیون لجستیک و توسط نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت.
نتیجه:
این مطالعه تصویر گویایی از وضعیت فعلی تمایل (31.8 درصد) و عدم تمایل به فرزندآوری (68.2 درصد) را در ایران نشان می دهد. مهمترین دلیل تمایل به فرزندآوری علاقه فطری افراد به کسب جایگاه و نقش والدی و مهمترین دلیل عدم تمایل مشکلات اقتصادی آنها در داشتن فرزند یا فرزندان بیشتر و بینش منفی افراد نسبت به داشتن فرزند زیاد گزارش شد. به نظر می رسد مرتفع کردن مشکلات اقتصادی (اشتغال و رکود اقتصادی) و تغییر بینش منفی مردم نسبت به فرزندآوری و داشتن فرزند بیشتر از ضروریات است.
کلید واژگان: تمایل به فرزندآوری، مطالعه جمعیتی، جمعیت شهری و روستایی، ایران.
//]]>