عنوان طرح: بررسي ميزان تمايل به فرزندآوري از نگاه مردم شهرتهران
مجری: دکتر علی منتظری
سایرهمکاران : دکتر محمود طاووسی، علی اصغر حائری مهریزی، اکرم هاشمی
کارفرما:پژوهشکده علوم بهداشتی (طرح داخلی)
سال اختتام: 1395

چکیده:
میزان باروری فعلی، سطح لازم برای جایگزینی مناسب نسل ها را ندارد. کاهش نرخ باروري، به هم ریختگی در توازن سنی کشور و سالخوردگی جمعیت می تواند آسیب هاي اقتصادي و اجتماعی جبران‌ناپذیري بر کشور وارد نماید. این مطالعه به منظور دستیابی به تصویر روشني از تمايل مردم به فرزندآوري و ارتباط آن با عوامل جمعيت شناختي در تهران طراحی شد.
هدف:
هدف اصلی: بررسي ميزان تمايل به فرزند آوري، و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران
روش تحقیق :
این مطالعه پیش آزمون یک مطالعه ملی بود، که به صورت مقطعي (توصيفي-تحليلي) انجام شد. در این مطالعه ميزان تمايل به فرزند‌آوري و عوامل مرتبط با آن از نگاه 1200 نفر شهروند متأهل مناطق 22‌گانه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. براي گردآوري داده‌ها پرسشنامه‌اي حاوي اطلاعات دموگرافيك و سوالات مرتبط با اهداف مطالعه تدوين شد. روایی این پرسشنامه تایید شد. داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آماري توسط نرم‌افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت.
نتیجه:
میزان تمایل به فرزندآوری در جمعیت مورد مطالعه 36.8 درصد بود. با توجه به نتایج به دست آمده مهمترین دلیل تمایل به فرزندآوری علاقه فطری افراد به کسب جایگاه و نقش والدی و مهمترین دلیل عدم‌تمایل مشکلات اقتصادی آنها در داشتن فرزند یا فرزندان بیشتر گزارش شد. به نظر می رسد با تلاش برای مرتفع شدن مشکلات اقتصادی اعم از اشتغال زایی و رونق اقتصادی، دلایل تمایل به فرزندآوری آنقدر قدرتمند هستند که بدون تصویب سیاست های تشویقی منجر به ازدیاد فرزندآوری شوند.
کلید واژگان: فرزندآوری، تمایل، عدم تمایل، شهروندان تهرانی
//]]>