بررسي ديدگاه هاي مسئولان در خصوص عملكرد واحدهاي توسعه تحقيقات بيمارستان هاي آموزشي و راهكارهاي ارتقاء اين واحدها

عنوان طرح: بررسي ديدگاه هاي مسئولان در خصوص عملكرد واحدهاي توسعه تحقيقات بيمارستان هاي آموزشي و راهكارهاي ارتقاء اين واحدها
مجری: دكتر افسون آيين پرست، دكتر كاظم زنده دل
همکاران اصلی: دكتر فرزانه مفتون، دكتر فرانك فرزدي
سایر همکاران: دكتر سيده رباب الهامي، دكتر نازيلا نيك روان
کارشناسان: فاطمه رياضي، فريبا رسولي
کارفرما: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
سال اختتام: 1391

چکیده:
تحقيق و پژوهش از مهمترين و كليدي ترين محورهاي توسعه هر كشور مي‌باشد. تحقيقات باليني يكي از حيطه‌هاي مهم تحقيقات در زمينه علوم پزشكي به شمار مي‌آيند كه تا چند سال پيش سهم كوچكي از كل مطالعات كشور را تشكيل مي‌دادند. در اين خصوص وزارت بهداشت تلاش نمود با راه اندازي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني نقش مهمي در ارتقاء سطح تحقيقات باليني ايفا نمايد. در حال حاضر با گذشت يك دهه از شروع فعاليت اين واحدها، بررسي ديدگاه‌هاي مسئولان در خصوص عملكرد واحدها توسعه تحقيقات باليني و راهكارهاي ارتقاء اين واحدها نقش مهمي در ترسيم حركت آينده اين واحدها خواهد داشت. در اين راستا يك مطالعه كيفي طراحي و اجرا گرديد. جمعيت مورد مطالعه شامل مسئولين واحدهاي توسعه تحقيقات باليني بيمارستانهاي آموزشي، روساي بيمارستانهاي آموزشي و معاونين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور بود. جهت جمع‌آوري داده‌ها از دو روش مصاحبه عميق نيمه ساختار يافته و روش بحث گروهي متمركز استفاده گرديد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها ليست سوالات مصاحبه و نقشه سوالات بحث گروهي متمركز بود. جمع آوري داده‌ها تا حد اشباع اطلاعاتي ادامه پيدا كرد. اطلاعات بدست آمده پس از ثبت، كدگذاري و تلخيص گرديد. جهت تحليل داده‌ها نيز از روش تجزيه و تحليل موضوعي استفاده گرديد. بررسي يافته‌هاي مطالعه نشان داد كه واحدهاي توسعه تحقيقات باليني تاكنون در جهش پژوهش‌هاي باليني دانشگاه‌ها موفق بوده‌اند، با اين وجود در حال حاضر نياز به بازنگري در نقش، وظايف و ساختار اين واحدها مشاهده مي‌شود. در اين راستا تبيين لينك‌هاي ارتباطي اين واحد با بخش‌هاي داخل بيمارستان و واحدهاي بيرون از بيمارستان نقش مهمي درتعامل سازنده اين واحد و ارتقاء آن خواهد داشت. از سوي ديگر توجه به مسير هاي اختصاصي جهت تامين حداقل منابع مورد نياز واحدهاي ذيربط خصوصا منابع مالي و انساني، جهت ادامه فعاليت آنان ضروري به نظر مي‌رسد.
كلمات كليدي: تحقيقات باليني، بيمارستان آموزشي، واحد توسعه تحقيقات باليني.
//]]>