بررسي تطبيقي تغییرات محتوایی و ساختاری منشور بشردوستانه و حداقل استانداردهاي امدادرساني در بحران پروتكل‌هاي 2004 و 2011 پروژه اسفیر

عنوان طرح: بررسي تطبيقي تغییرات محتوایی و ساختاری منشور بشردوستانه و حداقل استانداردهاي امدادرساني در بحران پروتكل‌هاي 2004 و 2011 پروژه اسفیر
مجری: دكتر كتايون جهانگيري
همکاران اصلی: مهناز خردمند
سایر همکاران: دکتر ژیلا صدیقی، دکتر آزیتا گشتاسبی
همکار اجرایی: راحله رستمی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33 -2153)
سال اختتام: 1393

چکیده:
مقدمه: پروژه اسفیر که چارچوب عملیاتی سازمان های بشردوستانه را برای فعالیت های امدادی در مرحله پاسخگویی سریع به بحران تشکیل می دهد، بر پایه منشور بشردوستانه تدوین شده و در آن حداقل استانداردهای لازم در روند امدادرسانی در بلایا تعیین شده است. این استانداردها که در سال 2000 در کتاب راهنمای اسفیر منتشر شد، در سال 2011 مورد بازنگری قرار گرفته شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تغییرات محتوایی و ساختاری پروژه اسفیر ویرایش های 2004 و 2011 و مقایسه آن ها انجام شده است.
روش ها: مطالعه حاضر یک بررسی تطبیقی است که در آن، مؤلفه های تغییر یافته به لحاظ ساختاری و محتوایی در هر دو نسخه های 2004 و 2011 در بخش های آب، بهسازی محیط و ارتقای بهداشت، امنیت غذایی، سر پناه، اقدامات سلامت، شناسایی و علل آن مورد بررسی و به شیوه تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: دلایل اصلی بازنگری؛ گنجاندن اصول محافظت و امنیت از بازماندگان بلایا، لزوم ارتقای اقدامات و فعالیت های بشردوستانه و تغییر مفاد قوانین طی سال های اخیر بوده است. برخی عناوین در ویرایش جدید وجود ندارند یا اینکه اشاره مختصری به آنها شده است نظیر عدالت، پیشگیری از بلایا، موضوعات بهداشت محیط و جنگ شهری. تغییر نام "حداقل استانداردهای مشترک" به "استانداردهای افراد و فرآیندها" و تغییر ساختاری و محتوایی آن از 8 استاندارد مشترک به 6 استاندارد محوری از اهم این موارد بازنگری می باشد. در بخش های آب، بهسازی محیط و ارتقای بهداشت، امنیت غذایی و تغذیه، سر پناه و اقلام غیر غذایی، اقدامات سلامت نیز از ابعاد محتوایی و ساختاری تغییراتی انجام شده که در راستای گسترش مرزهای دانش و تفکر، تجارب عملی کسب شده در اقدامات بشردوستانه و وضع یا تغییر قوانین در سال های اخیر بوده است.
بحث و نتیجه گیری: در نسخه جدید منشور بشردوستانه بر دو موضوع اساسی اصول اخلاقی و قانونی استانداردهای اسفیر تأکید ویژه ای صورت گرفته است. تأکید بیشتر بر نقش دولت تحت تاثیر بحران در سطوح استانی یا ایالتی، برجسته تر کردن نقش جوامع تحت تاثیر بحران ها و لزوم مشارکت آنان در اقدامات بشردوستانه، لزوم حضور گسترده و نقش ارزشمند سازمان های بشر دوستانه در محافظت از مردم غیر نظامی در بحران های ناشی از منازعات نظامی در چارچوب های قانونی مرتبط از دیگر مواردی است که در پروتکل جدید اسفیر بر آن تأکید شده است.
واژگان كليدي: پروژه اسفير، حداقل استانداردها، پاسخگويي و امداد بشردوستانه، بحران
//]]>