امكان سنجي شناسايي وجود يا عدم وجود داده ها در طراحي مدل محاسبه قيمت تمام شده خدمات تشخيصي راديولوژي و سونوگرافي در مراكز طرف قرارداد با سازمان بيمه سلامت ايران

عنوان طرح: امكان سنجي شناسايي وجود يا عدم وجود داده ها در طراحي مدل محاسبه قيمت تمام شده خدمات تشخيصي راديولوژي و سونوگرافي در مراكز طرف قرارداد با سازمان بيمه سلامت ايران
مجری: دکتر افسون آيين پرست
همکاران: دکتر فرانك فرزدي، دکتر فرزانه مفتون، مقداد نادري، امير عباس فضايلي، ليلا احمدوند
کارشناس: فاطمه رياضي
کارفرما: سازمان بيمه سلامت ايران
سال اختتام: 1393

چکیده:
افزايش سريع و روزافزون هزينه هاي بخش بهداشت و درمان به ويژه هزينه‌هاي بيمارستاني در سراسر جهان موجب گرديده است تا متخصصين اقتصاد سلامت و حتي پزشكان در تمام كشورها در پي يافتن شيوه جديدي به منظور كنترل هزينه‌ها باشند. در حال حاضر به منظور استفاده كارآ و اثربخش از منابع مالي، سيستم‌هاي مديريت هزينه به صورت روز افزوني به كار گرفته مي‌شوند. بهایابی به عنوان بازوی توانمند مدیریت محسوب می‌شود زيرا اطّلاعات مؤثری در جهت بهبود تصميم گيري و اصلاح فرآيندهاي انجام كار در اختيار مديران قرار می‌دهد. روش بهايابي بر مبناي فعاليت يكي از روشهاي بهايابي است كه امروزه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين مطالعه با هدف بررسي امكان استفاده از سيستم بهايابي بر مبناي فعاليت در محدوده مشخصي از خدمات تصوير برداري (راديولوژي و سونو گرافي) انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل كليه بيمارستانهاي طرف قرارداد سازمان بيمه خدمات سلامت ايران در شهر تهران است كه به روش نمونه‌گيري تصادفي يك بيمارستان دولتي (بيمارستان شريعتي) و يك بيمارستان خصوصي (بيمارستان پيامبران) انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. بيمارستان 15 خرداد ورامين نيز به عنوان نمونه بيمارستانهاي غيرآموزشي به ليست بيمارستانهاي مطرح شده در پروپوزال اضافه گرديد. به منظور جمع‌آوري داده‌ها از روشهاي مشاهده سيستم، بررسي مستندات و مصاحبه با صاحبان فرايند استفاده شده است. دستاوردهاي مطالعه نشان داد كه مراكز ارائه دهنده خدمت از نظر ثبت داده‌هاي مالي در سه گروه قابل طبقه‌بندي هستند. در گروه الف كليه هاي هزينه هاي سطح واحد، سطح دسته، سطح محصول و سطح بيمارستان قابل احصا است. در گروه ب فقط هزينه هاي سطح واحد و سطح دسته قابل استخراج است و در گروه ج فقط اماكن محاسبه هزينه هاي سطح واحد محصول وجود دارد. براين اساس به نظر مي‌رسد بررسي وضعيت ثبت داده‌هاي مالي بيمارستان يكي از فاكتورهاي اساسي است كه بر امكانپذيري استفاده از تكنيك هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در محاسبه قيمت تمام شده خدمات تاثير مي‌گذارد.
كلمات كليدي: هزينه يابي بر مبناي فعاليت، خدمات راديولوژي و سونوگرافي، سازمان بيمه سلامت ايران
//]]>