عنوان طرح: بررسی مراحل استقرار برنامه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شده آن
مجری: دکتر فرزانه مفتون
همکاران: دکتر فرانک فرزدی، دکتر افسون آیین پرست
کارشناسان: فاطمه ریاضی، فریبا رسولی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33-2101)
سال اختتام: 1392

چکیده:
با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس مستندات علمی و به روز شده، در نظام بهداشتی و درمانی، مداخلات و برنامه های جدید در این رابطه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. هدف این طرح مطالعه در زمینه استقرار برنامه های بهداشت و درمانی و ارائه الگوی مناسبی جهت استقرار مداخلات بهداشتی است. همچنین در این طرح با استفاده از نظر صاحب نظران الگوی استقرار تعدیل شده و شکل بومی شده آن ارائه می شود. پس از مطالعه روشهای ارزشیابی و استقرار در برنامه های بهداشتی و درمانی بر اساس اطلاعات موجود در متون و مقالات علمی، الگویی ارائه شده است. الگوی استقرار برنامه های بهداشتی و درمانی ارائه شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعدیل و بومی شده است.
گام های اساسی در استقرار برنامه ها به چشم می خورد که این گام ها و ارزیابی متناسب هر گام به طور خلاصه عبارتند از: اولویت مساله ای که توسط برنامه حل خواهد شد، وجود وضعیت مستندات علمی تایید کننده برنامه، شرایط اجرای برنامه و امکان پذیری اجرا با توجه به شرایط اقداماتی است که قبل از اجرای برنامه مد نظر قرار می گیرد و در ادامه در صورت انتخاب برنامه برای اجرا شاخص های مهمی وجود دارند که قبل از عمومیت و گسترش یافتن برنامه باید مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد اجرای برنامه و نحوه اجرای آن تصمیمات درستی اتخاذ شود نظیر لحاظ سهولت اجرای برنامه، دستیابی به وضعیت اجرایی برنامه نظیر حجم کار و ارائه دهندگان مرتبط و اثرات برنامه روی گروه های هدف و هزینه های برنامه.
در ادامه در صورت تایید گسترش یافتن برنامه، بررسی سیاست های مرتبط و تاثیر گذار، نقش ذی نفعان و شرایط ظرفیت سازی از جوانب مهمی است که بدان پرداخته می شود. استقرار برنامه ها و توجه بدان و ارائه الگوی متناسب شرایط برنامه های نظام بهداشتی و درمانی کشور، چارچوبی در اختیار می گذارد که با مد نظر قرار دادن آن ضمن سرعت بخشیدن نیل به اهداف و بهینه سازی منابع صرف شده نظیر منابع انسانی، تجهیزات، زمان، فضایی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری در مسیر برنامه ریزی و استقرار برنامه ها برقرار می شود.
کلمات کلیدی: برنامه های بهداشتی و درمانی، مداخلات، ارزیابی، الگوی استقرار، بومی.
//]]>