سلسله نشست علمی طرح “روش های مدیریت ادراکات حسی بدون محرک ظاهری” برگزار شد

سلسله نشست علمی طرح "روش های مدیریت ادراکات حسی بدون محرک ظاهری" برگزار شد
نشست علمی طرح "بررسي روش‌های مدیریت ادراكات حسي بدون محرك ظاهري (ادراكات فراحسي) به منظور ارتقای خدمات سلامت" در پژوهشکده علوم بهداشتی برگزار شد.
شایان ذکر است که این طرح پژوهشی توسط گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، با مسئولیت دکتر "فرانک فرزدی و اکرم جهانگیر"، در حال اجرا است. در این نشست دکتر علی اصغر اصغر نژاد عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز حضور داشتند.
//]]>