سایر اعضاء و کارشناسان

حسین پورنعمتی شمس آبادی

سرپرست معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی


تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

طاهره رستمی کتشالی

مدیر اداره حوزه ریاست، روابط عمومی و اطلاع رسانی


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اجتماعی

سعید بنار

مدیر امور مالی


تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سمیرا محمدی

پژوهشگر


تحصیلات: دکتری آموزش و ارتقاء سلامت

آرزو اسدی

مدیر اداره نشریات


تحصیلات: لیسانس مترجمی زبان فرانسه

راحله رستمی کتشالی

کارشناس گروه پژوهشی ارتقای سلامت


تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

زهرا دیم محمد

مسئول دفتر


تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

مظفر پرویزی

متصدی خدمات عمومی


تحصیلات: دیپلم گرافیک کامپیوتری

اکرم هاشمی

کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات


تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

فریبا رسولی

کارشناس اداره پژوهش


تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

فاطمه ریاضی

کارشناس گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات

فاطمه نقی زاده موغاری

کارشناس گروه پژوهشی سلامت جامعه


تحصیلات: کارشناس ارشد زیست شناسی - ژنتیک
//]]>