سایر اعضاء و کارشناسان

سعید بنار

مدیر امور مالی


تحصیلات: لیسانس حسابداری

آرزو اسدی

مدیر اداره نشریات


تحصیلات: لیسانس مترجمی زبان فرانسه

حسین پورنعمتی شمس آبادی

سرپرست معاونت پشتیبانی و خدمات تخصصی


تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی

مظفر پرویزی

متصدی خدمات عمومی


تحصیلات: دیپلم گرافیک کامپیوتری

راحله رستمی کتشالی

کارشناس گروه پژوهشی ارتقای سلامت


تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

زهرا دیم محمد

مسئول دفتر


تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری

فریبا رسولی

کارشناس اداره پژوهش


تحصیلات: کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

طاهره رستمی کتشالی

مدیر اداره روابط عمومی و حوزه ریاست


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اجتماعی

فاطمه نقی زاده موغاری

کارشناس گروه پژوهشی سلامت جامعه


تحصیلات: کارشناس ارشد زیست شناسی - ژنتیک

فاطمه ریاضی

کارشناس گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


تحصیلات: کارشناس ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات

اکرم هاشمی

کارشناس اداره اطلاع رسانی


تحصیلات: لیسانس زیست شناسی
//]]>