تازه های نشر

عنوان مقاله: تأثیر مشاوره بر سطح اضطراب زنان مبتلا به سقط خود به خود: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نویسندگان: مهناز مسیب مرادی، فرشته جحدی، نعیمه سید فاطمی، علی منتظری
مجله پایش 1395: 15: 179-174

Title: Barriers to Healthcare Provision for Victims of Sexual Assault: A Grounded Theory Study

Authors: Shadab Shahali, Eesa Mohammadi, Minoor Lamyian, Maryam Kashanian, Mohammad Eslami, Ali Montazeri
Iranian Red Crescent Medical Journal 2016;18:e21938

تازه های نشر

      //]]>