برنامه های آموزشی سال 1398

کارگاه تشخیص و درمان پوکی استخوان
مدرس:خانم دکتر گشتاسبی
زمان برگزاری: مرداد 98
گروه هدف: پزشکان منتخب دوره دیده پیشگیری و تشخیص پوکی استخوان
محل برگزاری: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارگاه روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت
مدرس: آقای دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: آبان 98
گروه هدف: دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه های علوم پزشکی در مقطع ارشد و دکتری
محل برگزاری: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)
کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار آماری SPSS
مدرس: آقای علی اصغر حائری مهریزی
زمان برگزاری: در دست اجرا
گروه هدف: اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی
محل برگزاری: پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
اصول و فنون مشارکت مردم در سلامت
مدرس: خانم دکتر مژگان شریفان
زمان برگزاری: بهمن 1398
گروه هدف: ویژه مدیران سلامت شهرداری تهران
محل برگزاری: معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منطقه 8
//]]>