برنامه های آموزشی سال 1400

نگاهی نو به چالش های طراحی مداخلات تغییر رفتار: فراموش کردن افسانه آگاهی، نگرش و رفتار
مدرس:دکتر نسترن کشاورز محمدی
زمان برگزاری: 6 مرداد1400
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
حمایت طلبی در برنامه های سلامت
مدرس: دکتر سجاد دلاوری
زمان برگزاری:24 مرداد 1400
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری:سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
کاربرد مدلهاي سري زماني منقطع در تحليل اثر سياستهاي بخش سلامت
مدرس: دکتر محسن بیاتی
زمان برگزاری: 24 شهریور 1400
گروه هدف: دانشجویان‌، دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
اصول و روش‌های نمونه گیری در پژوهش‌های حوزه سلامت
مدرس: علی اصغر حائری مهریزی
زمان برگزاری: 23 آبان ماه 1400
گروه هدف: دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
تولید محتوای دیجیتال در حوزه سلامت در کنوا (مقدماتی و پیشرفته)
مدرس: دکتر فاطمه زارعی
زمان برگزاری: 7 و 8 مهر و 12 آبان ماه 1400
گروه هدف: دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
آشنایی با مفاهیم و اصول روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت
مدرس: دکتر علی منتظری
زمان برگزاری: 26 مهرماه 1400
گروه هدف: دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
اصول روشهای نمونه گیری در پژوهش های سلامت
مدرس: دکتر علی اصغر حایری مهریزی
زمان برگزاری: 24 آبان ماه 1400
گروه هدف: دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
کار با نرم افزارها و پلتفرم های تولید کتابهای دیجیتال
مدرس: دکتر فاطمه زارعی
زمان برگزاری:22 آذر ماه 1400
گروه هدف: دانش آموختگان و متخصصان حوزه سلامت
محل برگزاری: سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد)
//]]>