بررسی نیازهای مدیریت مطب پزشکی

عنوان طرح: بررسی نیازهای مدیریت مطب پزشکی
مجری: دكتر فرانك فرزدي
سایرهمکاران : دكتر افسون آيين پرست، علی اصغر حائری مهریزی، دكتر نرگس رستمی، فاطمه رياضي، دکتر الهام موحد
کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی (کد طرح: 3030 - 33)
سال اختتام: 1398

چکیده:
زمینه و اهداف
پزشکان بالینی در بسیاری موارد مسئول مدیریت مطبها و مراکز مختلف ارائه خدمات سلامت نیز می‌باشند. این در حالی است که آموزشهای تئوریک پزشکی و بالینی، آموزشهای موردنیاز در حوزه اجرایی و عملیاتی را به خوبی پوشش نمی‌دهد. لذا این طرح با هدف کلی تعیین نیازهای مدیریت مطب پزشکان طراحی شده است. تدوین دوره‌ها و بسته‌های آموزشی مدیریت می‌تواند فارغ التحصیلان گروه پزشکی را در مدیریت بهینه تیم و مطب ارائه خدمت خود یاری رساند.
روش مطالعه
در این مطالعه تهیه مستندات علمی از مطالعه مروری و در تهیه الزامات قانونی از مطالعه اسنادی استفاده شد. نیازهای مطب پزشکی در یک مطالعه توصیفی بر اساس نظرسنجی از پزشکان سنجش شد. پزشکان شاغل در مراکز و واحدهای جهاددانشگاهی شهر تهران که خدمات بالینی در مطب ارائه داده یا می‌دهند؛ به صورت سرشماری در مطالعه وارد شدند. معیار ورود این افراد به مطالعه سابقه ارائه خدمات بالینی در مطب و تمایل به شرکت در مطالعه است. اهم موضوعات علمی و مهارتی مورد نیاز مدیریت مطب و الزامات قانونی مرتبط مورد نظر سنجی گروه مورد مطالعه قرار گرفت. این موضوعات براساس بررسی متون علمی و حرفه‌ایی و الزامات قانونی بر اساس نیازهای عام و مشترک مدیریت مطب های پزشکی شناسایی شدند.
نتایج:
نیازهای مدیریتی شناسایی شده عنوان بندی شدند بدین ترتیب نیازهای عام مدیریت مطب در 27 موضوع ذیل 7 سرفصل مدیریت مالی، مديريت منابع انساني، مديريت مخاطرات پزشكي، مديريت مخاطرات غيرپزشكي، مديريت فرآيندها، ارزیابی، نرم افزارهاي مطب قرار گرفتند. از نظر پزشکان ضرورت تمامی سرفصل‌ها و موضوعات "مدیریت مطب" بالاتر از متوسط است. موضوعات مربوط به سه سر فصل "مدیریت مخاطرات پزشکی"، "مدیریت منابع انسانی" و "مدیریت فرآیندها" به ترتیب از طرف پزشکان ضروری‌ترین موضوع‌ها بیان شده‌اند. آشنایی پزشکان با سرفصل های "مدیریت مالی"، "ارزیابی" و "نرم افزارهای مطب" کمتر از متوسط است. بیشترین آشنایی پزشکان با «مدیریت مخاطرات پزشکی» است. چهار سرفصل "نرم‌افزارهای مطب"، "مدیریت منابع انسانی"، "مدیریت مالی" و "ارزیابی" به ترتیب بیشترین شکاف امتیاز بین ضرورت و میزان آشنایی پزشکان رادارند. این چهار سرفصل از اولویت بالاتر از متوسط شکاف کلیه سرفصل‌ها قرار گرفته‌اند. 70 درصد پزشکان اعلام کرده اند درصورت وجود نیروهای ماهر تمایل دارند مدیریت مطب را به آنان بسپارند.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
ضروری دانستن تمامی سرفصل‌ها و موضوعات مدیریتی مرتبط با مطب از طرف پزشکان مورد مطالعه (بالاتر از متوسط) نشان می‌دهد پزشکان دارای سابقه فعالیت در مطب، به خوبی نیازهای مدیریتی برای مراکز ارائه خدمات را احساس نموده‌اند. طراحی و ارائه دوره آموزشی مقدماتی که تمامی سرفصل ها و موضوعات را در بر بگیرد برای پاسخ گویی به تقاضای پزشکان در خصوص آموزش مدیریت مطب ضروری به نظر می‌رسد.
پزشکان آن دسته از سرفصل ها و موضوعات مدیریتی را که مرتبط با ارائه خدمت است ضروری‌تر دانسته‌اند. در عین حال آشنایی آنان با این موضوعات نیز بیشتر است. به همین دلیل برای تعیین اولویت های آموزشی، سنجش شکاف ضرورت و آشنایی شیوه مناسب تری نسبت به سنجش ضرورت موضوع بوسیله گروه هدف است.
برای سرفصل هایی که طبق نتایج این مطالعه در اولویت آموزشی قرار گرفته‌اند طراحی دوره‌های آموزشی پیشرفته مورد نیاز است. دوره‌های پیشرفته می‌تواند مورد استفاده پزشکانی که مدیریت مطب خود را به عهده دارند، قرار گیرد. هم چنین شرکت سایر افراد علاقمند به فعالیت در مطب در این دوره‌ها می‌‌تواند نیروهای ماهر مورد نیاز برای مدیریت مطب را تربیت نماید.
تکرار مطالعه در سطح وسیع‌تر و هم چنین سنجش نیازها و اولویت‌های آموزشی در خصوص سرفصل‌های تخصصی مدیریت مطب‌های پزشکی از جمله "مدیریت تجهیزات"، "بازاریابی" ، "مدیریت قراردادها" و "مدیریت فضاهای کاری" پیشنهاد می شود.
كليد‌‌‌‌‌‌‌واژه ها : مدیریت مطب، نیازهای آموزشی پزشکان، نیازسنجی آموزشی
//]]>