بررسي راهبردهاي جلب و هدايت مشاركت خانواده‌ها در مقابله با بلاياي طبيعي از ديدگاه مسئولين در استان سيستان و بلوچستان

عنوان طرح: بررسي راهبردهاي جلب و هدايت مشاركت خانواده‌ها در مقابله با بلاياي طبيعي از ديدگاه مسئولين در استان سيستان و بلوچستان
مجری: دكتر كتايون جهانگيري
همکاران: دکتر ژیلا صدیقی- دکتر آزیتا گشتاسبی
همکار اجرایی: راحله رستمی
کارفرما: دفترمرکزی جهاددانشگاهی (کد: 33-2102)
سال اختتام: 1391

چکیده:
مقدمه: استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های مهم مرزی کشور است و در زمره استان های بلا خیز کشور به شمار می آید. مطالعه حاضر به منظور بررسی راهبردهای جلب و هدایت مشارکت جامعه به ویژه خانواده ها در مقابله با بلایای طبیعی از دیدگاه مسئولین استانی انجام شده است.
روش مطالعه: این مطالعه از نوع کمی (توصیفی) و کیفی (مروری و مصاحبه عمیق) بوده و در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. جمعیت هدف شامل سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی و سازمان های دولتی مرتبط با مدیریت بحران بوده است. ابزار و شیوه جمع آوری داده ها شامل مرور منابع، یک پرسشنامه و راهنمای مصاحبه عمیق بودند. برای تحلیل داده ها، اطلاعات جمع آوری شده از مطالعه کیفی به لحاظ محتوایی گروه بندی و کد گذاری شده و با استفاده از روشهای تحلیل کیفی مورد تحلیل محتوایی قرار گرفتند.
یافته ها: دیدگاه های متفاوت مسئولین نسبت به مقوله مدیریت بحران، فقدان زبان مشترک و همچنین عدم توافق در فرآیندهای سیاستگذاری منجر به بو جود آمدن چالش هایی در ایجاد هماهنگی، سازمان دهی و آموزش در سازمان های مختلف شده و امکان برقراری ارتباطات بین سازمانی را دشوار کرده است. از سوی دیگر در سازمان های دولتی، نقش مردم به عنوان مهم ترین گروه ذی نفع نادیده گرفته شده است و مشارکت مردم فقط به معنای جلب کمک های نقدی و کالایی و همچنین حضور آنان در برنامه های آموزشی بوده است.
بحث و نتیجه گیری: مسئولین و مدیران استانی باید به دنبال شیوه های مناسب برای جلب و هدایت مشارکت جامعه برای مواجهه با بلایا باشند. جلب اعتماد و مشارکت مردم در انجام پروژه های کاهش خطر پذیری، سامان دهی گروه های داوطلب جامعه، تخصیص اعتبار برای تجهیز مردم برای مقاله با بحران ها، تسهیل در آزادسازی و بسیج منابع محلی، آموزش همگانی و اطلاع رسانی می توانند در توسعه و گسترش مشارکت جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی در این استان موثر باشند.
واژگان کلیدی: بلایای طبیعی، مشارکت خانواده ها، دیدگاه های مسئولین، استان سیستان و بلوچستان
//]]>